Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2006 z dne 26. 5. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2006 z dne 26. 5. 2006

Kazalo

2351. Odlok o programu opremljanja zemljišč za gradnjo na območju Občine Šentjur, stran 5979.

Na podlagi 15. člena Statuta Občine Šentjur pri Celju (Uradni list RS, št. 40/99, 1/02), 139. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03 – ZZK-1), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odl. US RS, 45/94 – odl. US RS, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US RS, 63/95 – obvezna razlaga, 73/95 – odl. US RS, 9/96 – odl. US RS, 39/96 – odl. US RS, 44/96 – odl. US RS, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US RS, 74/98, 59/99 – odl. US RS, 70/00 in 51/02), 19. člena Uredbe o vsebini programa opremljanja zemljišč za gradnjo (Uradni list RS, št. 117/04, 74/05) je Občinski svet Občine Šentjur na 26. redni seji dne 18. maja 2006 sprejel
O D L O K
o programu opremljanja zemljišč za gradnjo
na območju Občine Šentjur
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina programa opremljanja)
S tem odlokom se sprejme program opremljanja zemljišč za gradnjo za območje celotne Občine Šentjur.
Program opremljanja iz prvega odstavka vsebuje:
a) Izhodišča za izdelavo programa opremljanja,
b) Prikaz obstoječe in predvidene komunalne infrastrukture,
c) Podlage za izmero komunalnega prispevka.
II. IZHODIŠČA ZA IZDELAVO PROGRAMA OPREMLJANJA
2. člen
(obračunsko območje)
Program opremljanja zemljišč za gradnjo iz 1. člena tega odloka je izdelan za vsa območja stavbnih zemljišč, določena v Odloku o prostorskih sestavinah dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Šentjur. Zemljišča so obravnavana glede na štiri območja, ki jih opredeljuje Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč. V teh območjih so izračunane naslednje skupne površine zemljišč in neto tlorisne površine objektov:
+--------------------------------------------+--------------+----------------+
|Območje (naselja)              |  Površina  | Neto tlorisna |
|                      |zemljišč [m2] |  površina  |
|                      |       | objektov [m2] |
+--------------------------------------------+--------------+----------------+
|I. Šentjur                 | 2.717.559  |  124.546   |
+--------------------------------------------+--------------+----------------+
|II. Ponikva, Gorica pri Slivnici, Planina  | 1.491.411  |   49.959   |
|pri Sevnici, Dramlje, Proseniško, Vrbno,  |       |        |
|Grobelno – Stopče, Podgorje         |       |        |
+--------------------------------------------+--------------+----------------+
|III. Loka pri Žusmu, Žusem, Hrastje,    | 1.348.178  |   43.667   |
|Hotunje, Lokarje, Dole, Primož, Laze,    |       |        |
|Trnovec, Krajnčica, Podgrad, Kameno,    |       |        |
|Grobelno vrh, Tratna, Črnolica, Vodruž,   |       |        |
|Jakob, Šentvid pri Planini, Slivnica,    |       |        |
|Kalobje, Dolga Gora, Lopaca         |       |        |
+--------------------------------------------+--------------+----------------+
|IV. vsa ostala naselja           | 2.884.634  |  289.190   |
+--------------------------------------------+--------------+----------------+
|SKUPAJ                   | 8.441.782  |  507.362   |
+--------------------------------------------+--------------+----------------+
III. PRIKAZ OBSTOJEČE IN PREDVIDENE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
3. člen
(infrastruktura)
Za izračun komunalnega prispevka je evidentirana obstoječa infrastruktura iz evidenc Občine Šentjur, ter infrastruktura, ki je predvidena za izgradnjo v načrtu razvojnih programov za leti 2006 in 2007. V programu opremljanja je upoštevana le infrastruktura obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb: ceste, vodovod, kanalizacija in čistilne naprave ter javna razsvetljava. Infrastruktura je pripisana posameznim območjem iz 3. člena glede na dejansko lego, razen cest, ki so pripisane območjem glede na delež stavbnih zemljišč v območju. Dolžine oziroma kapacitete posameznih vrst infrastrukture po območjih so naslednje:
+----------+----------+------------+------------+-------------+------------+
| Območje | Ceste [m]|Vodovod [m] |Kanalizacija| Čistilne  |  Javna  |
|     |     |      |  [m]   |naprave [PE] |razsvetljava|
|     |     |      |      |       |  [m]   |
+----------+----------+------------+------------+-------------+------------+
|  I.  | 100.391 |  52.357  |  33.285  |  12.750  |  14.469  |
+----------+----------+------------+------------+-------------+------------+
|  II.  | 55.095 |  36.314  |  15.294  |  1.800  |  10.041  |
+----------+----------+------------+------------+-------------+------------+
|  III.  | 49.804 |  40.018  |  4.917  |   0   |  3.376  |
+----------+----------+------------+------------+-------------+------------+
|  IV.  | 106.563 | 116.585  |  1.376  |   0   |  2.464  |
+----------+----------+------------+------------+-------------+------------+
| SKUPAJ | 311.853 | 245.275  |  54.872  |  14.550  |  30.351  |
+----------+----------+------------+------------+-------------+------------+
IV. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
4. člen
(vrednost infrastrukture)
Vrednost infrastrukture za izračun komunalnega prispevka je vsota vrednosti obstoječe infrastrukture in predvidenih stroškov izgradnje predvidene komunalne infrastrukture. Vrednost infrastrukture je po območjih in posameznih vrstah infrastrukture naslednja (v 000 SIT):
+----------+----------+------------+------------+-------------+------------+
| Območje |  Ceste | Vodovod  |Kanalizacija| Čistilne  |  Javna  |
|     |     |      |      |  naprave  |razsvetljava|
+----------+----------+------------+------------+-------------+------------+
|  I.  | 2.526.405| 366.502  | 423.485  |  191.127  | 174.947  |
+----------+----------+------------+------------+-------------+------------+
|  II.  | 1.386.504| 254.199  | 208.838  |  75.000  |  98.807  |
+----------+----------+------------+------------+-------------+------------+
|  III.  | 1.253.348| 280.128  |  49.169  |       |  33.680  |
+----------+----------+------------+------------+-------------+------------+
|  IV.  | 2.681.728| 816.096  |  13.764  |       |  26.321  |
+----------+----------+------------+------------+-------------+------------+
| SKUPAJ | 7.847.985| 1.716.925 | 695.256  |  266.127  | 333.755  |
+----------+----------+------------+------------+-------------+------------+
Skupna vrednost infrastrukture po območjih znaša:
+-------------+-------------------------+
|  Območje  |   Skupna vrednost   |
|       |   infrastrukture   |
|       |    (v 000 SIT)    |
+-------------+-------------------------+
|   I.   |    3.682.466    |
+-------------+-------------------------+
|   II.   |    2.023.348    |
+-------------+-------------------------+
|  III.   |    1.616.325    |
+-------------+-------------------------+
|   IV.   |    3.537.909    |
+-------------+-------------------------+
|  SKUPAJ  |    10.860.048    |
+-------------+-------------------------+
5. člen
(preračun stroškov na površino stavbnih zemljišč oziroma na neto tlorisno površino objektov)
Za odmero komunalnega prispevka zavezancem se obračunske stroške preračuna na merske enote, t.j. na površino stavbnega zemljišča in parcele in na neto tlorisno površino objektov.
V primeru, da se objekt na območju ne more priključiti na določeno vrsto infrastrukture, se ji komunalni prispevek ne obračuna v celoti, ampak zmanjša za znesek infrastrukture, ki je na območju ni. To velja le za individualno infrastrukturo (vodovod, kanalizacijo in javno razsvetljavo), za javno infrastrukturo (ceste) se komunalni prispevek vedno obračuna.
Cena opremljanja kvadratnega metra zemljišča je po posameznih območjih naslednja:
+---------+----------------+----------+---------+---------------+------------+
| Območje | C(pi) [SIT/m2 | Ceste  | Vodovod | Kanalizacija |  Javna  |
|     |  zemljišča]  |     |     | in čistilne |razsvetljava|
|     |        |     |     |  naprave  |      |
+---------+----------------+----------+---------+---------------+------------+
|  I.  |  1.425,37  | 929,66 | 143,00 |  260,85   |  91,86  |
+---------+----------------+----------+---------+---------------+------------+
|  II.  |  1.562,25  | 929,66 | 186,98 |  360,63   |  84,98  |
+---------+----------------+----------+---------+---------------+------------+
|  III. |  1.592,98  | 929,66 | 266,82 |  317,35   |  79,15  |
+---------+------------------------------------------------------------------+
|  IV.  | za območja razpršene poselitve se površina zemljišč ne upošteva |
+---------+------------------------------------------------------------------+
Cena opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta je po posameznih območjih naslednja:
+---------+---------------+-----------+---------+---------------+------------+
| Območje | C(ti) [SIT/m2 |  Ceste  | Vodovod | Kanalizacija |  Javna  |
|     | neto tlorisne |      |     | in čistilne |razsvetljava|
|     |  površine  |      |     |  naprave  |      |
|     |  objekta]  |      |     |        |      |
+---------+---------------+-----------+---------+---------------+------------+
|  I.  |  26.284,52  | 15.468,22 |3.120,14 |  5.691,73  | 2.004,43 |
+---------+---------------+-----------+---------+---------------+------------+
|  II.  |  34.352,78  | 15.468,22 |5.581,94 |  10.765,75  | 2.536,87 |
+---------+---------------+-----------+---------+---------------+------------+
|  III. |  35.947,80  | 15.468,22 |8.237,91 |  9.797,85  | 2.443,82 |
+---------+---------------+-----------+---------+---------------+------------+
|  IV.  |  37.204,53  | 15.468,22 |8.592,86 |  8.750,73  | 4.392,72 |
+---------+---------------+-----------+---------+---------------+------------+
Za obračun komunalnega prispevka v skladu z Odlokom o komunalnem prispevku se uporabijo faktorji C(pi) in C(ti) iz tabele, faktorja D(pi) in D(ti) pa sta enaka 0,5. Na IV. območju se komunalni prispevek izračuna le na podlagi neto površine objekta s faktorjem C(ti) (D(pi)=0, D(ti)=1).
6. člen
(indeksiranje stroškov opremljanja zemljišč)
Stroški opremljanja zemljišč v tem programu so določeni na dan 31. 12. 2005.
Indeksiranje stroškov opremljanja kvadratnega metra parcele ter kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta se izvaja skladno z določili Uredbe o vsebini programa opremljanja zemljišč za gradnjo (Uradni list RS, št. 117/04, 74/05) in Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 117/04), z uporabo povprečnega letnega indeksa cen za posamezno leto, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod »Gradbena dela – ostala nizka gradnja«.
7. člen
(predvideni terminski plan realizacije)
Vsa predvidena komunalna infrastruktura bo dokončana v skladu z načrtom razvojnih programov za leti 2006 in 2007.
Investitorjem, ki se ne morejo priključiti na posamezno vrsto individualne komunalne infrastrukture, ki je predvidena v načrtu razvojnih programov za leti 2006 in 2007 v dveh letih po uveljavitvi tega odloka, komunalni prispevek zmanjša za delež, določen v 5. členu odloka.
Za infrastrukturo, ki ni predvidena v načrtu razvojnih programov za leto 2006 ali 2007, se izdela nov program opremljanja z novim ovrednotenjem infrastrukture.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
8. člen
(uporaba odloka)
Določila tega odloka se uporabljajo za izračun komunalnega prispevka na celotnem območju Občine Šentjur, razen na posameznih delih občine, kjer bodo sprejeti posebni odloki o programu komunalnega opremljanja zemljišč za gradnjo.
9. člen
(strokovne podlage za program opremljanja)
Strokovne podlage za program opremljanja iz 1. člena tega odloka so na vpogled na Občini Šentjur.
10. člen
(veljavnost odloka)
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Šifra: 351-729/2005(2520)
Šentjur, dne 18. maja 2006
Župan
Občine Šentjur
mag. Štefan Tisel l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti