Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2006 z dne 26. 5. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2006 z dne 26. 5. 2006

Kazalo

Št. 119-3/2006-23 Ob-14563/06 , Stran 4138
Upravna enota Ljubljana v skladu z 58. členom Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06-UPB2) objavlja javni natečaj za prosta uradniška delovna mesta: 1. Referent v Oddelku za javni red Sektorja za upravne notranje zadeve, ki se lahko opravlja v nazivu referent IV. Delovne naloge: – vodenje enostavnih upravnih postopkov, – izdajanje odločb na predpisanih obrazcih, – opravljanje enostavnih upravnih nalog, – vodenje enostavnih evidenc in opravljanje dejanj v zvezi z izdajanjem potrdil iz evidenc, – prevzem, izdaja in vodenje evidence zaračunljivih tiskovin in plačanih upravnih taksah, – opravljanje drugih upravnih nalog podobne zahtevnosti, – sprejemanja plačila upravnih storitev. Pogoji za zasedbo delovnega mesta: – najmanj srednja izobrazba upravno administrativne, ekonomske ali splošne smeri, – najmanj 6 mesecev delovnih izkušenj, – strokovni upravni izpit, – strokovni izpit iz upravnega postopka. Z izbranim kandidatom bomo delovno razmerje sklenili za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in trimesečnim poskusnim delom. Delo se opravlja v dveh izmenah na lokaciji Adamič-Lundrovo nabrežje 2 v Ljubljani. 2. Referent v Oddelku za promet Sektorja za upravne notranje zadeve, ki se lahko opravlja v nazivu referent III. Delovne naloge: – vodenje enostavnih upravnih postopkov, – izdajanje odločb na predpisanih obrazcih, – opravljanje enostavnih upravnih nalog, – vodenje enostavnih evidenc in opravljanje dejanj v zvezi z izdajanjem potrdil iz evidenc, – prevzem, izdaja in vodenje evidence zaračunljivih tiskovin in plačanih upravnih taksah, – opravljanje drugih upravnih nalog podobne zahtevnosti, – sprejemanja plačila upravnih storitev. Pogoji za zasedbo delovnega mesta: – najmanj srednja izobrazba upravno administrativne, ekonomske ali splošne smeri, – najmanj 3 leta in 6 mesecev delovnih izkušenj, – strokovni upravni izpit, – strokovni izpit iz upravnega postopka. Z izbranim kandidatom bomo delovno razmerje sklenili za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in trimesečnim poskusnim delom. Delo se opravlja v dveh izmenah na lokaciji Adamič-Lundrovo nabrežje 2 v Ljubljani. 3. Svetovalec v Oddelku za okolje in prostor ter premoženjsko pravne zadeve v Izpostavi Vič-Rudnik, ki se lahko opravlja v nazivu svetovalec III. Delovne naloge: – vodenje zahtevnih upravnih postopkov na prvi stopnji, – pomoč pri pripravi zahtevnejših gradiv, – zbiranje, urejanje in priprava podatkov za oblikovanje zahtevnejših gradiv, – samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov, – opravljanje drugih upravnih nalog podobne zahtevnosti. Zahtevani pogoji in znanja: – Najmanj visoka strokovna izobrazba pravne, upravne, arhitekturne ali gradbene smeri, – najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj, – državni izpit iz javne uprave, – strokovni izpit iz upravnega postopka. Z izbranim kandidatom bomo delovno razmerje sklenili za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in petmesečnim poskusnim delom. Delo se opravlja na lokaciji Adamič-Lundrovo nabrežje 2 v Ljubljani. V izbirni postopek se lahko uvrstijo tudi kandidati, ki nimajo opravljenega strokovnega izpita iz upravnega postopka. Poleg posebnih pogojev mora kandidat izpolnjevati tudi splošne pogoje, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava, ter pogoje, določene v drugem odstavku 88. člena Zakona o javnih uslužbencih: – da je državljan Republike Slovenije; – da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev; – da zoper kandidata ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti; Prijavi pod 1., 2. in 3. točko, morajo kandidati priložiti fotokopije naslednjih dokazil: – potrdila o državljanstvu, – potrdila o izobrazbi, – delovne knjižice, iz katere je razvidna delovna doba oziroma fotokopija druge verodostojne listine, iz katere sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe, – potrdila o opravljenem strokovnem upravnem izpitu (samo kandidati, ki se prijavljajo na prosto delovno mesto pod 1. in 2. točko) – potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave (samo kandidati, ki se prijavljajo na prosto delovno mesto pod 3. točko), – potrdila o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka, – potrdilo ali pisno izjavo o tem, da kandidat ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – potrdilo ali pisno izjavo o tem, da zoper kandidata ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Izbrani kandidat, ki bo predložil pisni izjavi, iz 7. in 8. alinee prejšnjega odstavka, bo moral potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo, da ni v kazenskem postopku predložiti pred imenovanjem v naziv. Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z življenjepisom in z dokazili o izpolnjevanju pogojev, v zaprti ovojnici, na naslov: Upravna enota Ljubljana, Služba za kadre (z označbo » za javni natečaj – referent v Oddelku za javni red« oziroma »za javni natečaj – referent v Oddelku za promet« oziroma »za javni natečaj – svetovalec v Oddelku za okolje in prostor ter premoženjsko pravne zadeve v Izpostavi Vič-Rudnik«), Adamič-Lundrovo nabrežje 2, Ljubljana ali na elektronski naslov ue.ljubljana@gov.si. Rok za vlaganje prijav je 8 dni od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije. Če je prijava poslana po pošti, se šteje, da je pravočasna, če je oddana na pošto priporočeno, in sicer najkasneje zadnji dan roka za prijavo. Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v roku 30 dni po opravljeni izbiri. Dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja lahko dobite na tel. 01/306-31-71 (Nataša Kotnik). V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti