Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2006 z dne 26. 5. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2006 z dne 26. 5. 2006

Kazalo

Št. 4302-42/2006 Ob-14626/06 , Stran 4116
1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija). 2. Predmet javnega razpisa: sofinanciranje medsebojnih obiskov (stroški potovanja in bivanja) slovenskih in makedonskih raziskovalcev, ki izvajajo skupne raziskovalne projekte, in sicer krajših obiskov do 12 dni in daljših obiskov do 3 mesecev. 3. Agencija bo sofinancirala naslednja sodelovanja: A) – mednarodni prevozni stroški za slovenske raziskovalce ob obiskih v Makedoniji; – stroške bivanja za makedonske raziskovalce ob obiskih v Sloveniji v Domu podiplomcev (Ljubljana in Maribor) ali izjemoma v primeru zasedenosti domov v hotelu B kategorije (***), vendar največ do 100 EUR dnevno v tolarski protivrednosti in dnevnice do višine določene v veljavni uredbi (Uredba o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, Uradni list RS, št. 142/04, v nadaljevanju: uredba), za kratke obiske – do 12 dni; – stroške bivanja za makedonske raziskovalce ob obiskih v Sloveniji v Domu podiplomcev (Ljubljana in Maribor) ali izjemomo v primeru zasedenosti domov v hotelu B kategorije (***) ob daljših obiskih – obiski do treh mesecev in dnevnice do višine določene v veljavni nacionalni uredbi. V primeru zasedenosti domov se za namestitev bivanja v Sloveniji povrne znesek v višini največ do 300.000 SIT mesečno. Makedonskim raziskovalcem se ne glede na dolžino bivanja (kratki ali dolgi obiski) izplačajo dnevnice ob prihodu v Slovenijo v enkratnem znesku, v višini dnevnic po uredbi za čas trajanja obiska. B) – Prijaviteljem, ki bodo prijavo za slovensko-makedonski razpis oddali prvič, nudita obe strani po 6 dni (npr. dve osebi po tri dni) v letu 2006 za pripravo predloga projekta. 4. Pogoji za opravljanje predmeta javnega razpisa: – projekte oziroma obiske je potrebno prijaviti na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije; – projekti trajajo 2 leti. Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije in zasebni raziskovalci, ki: – so vpisani v evidenco za opravljanje raziskovalne dejavnosti v Republiki Sloveniji oziroma v register zasebnih raziskovalcev agencije, ter izpolnjujejo pogoje, predpisane z Zakonom o raziskovalni in razvojni dejavnosti in predpisi agencije; ter – izvajajo s strani agencije financirane programe dela javnih raziskovalnih organizacij ali s strani agencije financirane oziroma sofinancirane projekte temeljnega ali aplikativnega raziskovanja, ali odobrene mednarodne projekte (zlasti npr. sodelovanje v okvirnih programih Evropske unije na področju raziskav in tehnološkega razvoja), ki zagotavljajo osnovni vir financiranja raziskav; – slovenski vodja raziskovalnega projekta, ki se prijavlja na javni razpis, mora izpolnjevati pogoje iz Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti za vodjo raziskovalnega projekta (Uradni list RS, št. 96/02 in 115/05); – pri raziskovalnem projektu morajo sodelovati raziskovalci obeh držav; slovenski in makedonski nosilec morata vložiti prijavi načeloma paralelno v terminu in na način, ki ga določita pristojni instituciji (Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, ARRS in Ministrstvo za šolstvo in znanost Republike Makedonije, kontaktna oseba je Mahir Ziberi). 5. Prijavitelj se prijavi na javni razpis s prijavo, ki je skladna z razpisno dokumentacijo. Prijava na javni razpis mora vsebovati v celoti izpolnjena in podpisana prijavna obrazca A in B (ARRS-MS-MK-05-A/2006 in ARRS-MS-MK-05-B/2006) in samostojne priloge. Prijava na razpis mora biti predložena v 2 pisnih izvodih (eden v slovenskem in eden v angleškem jeziku). Prijava, ki jo predloži vodja raziskovalnega projekta na slovenski strani, mora vsebovati naslednje elemente: a) predlog projekta (do treh strani), ki mora vsebovati naslednje sestavine: – kratek povzetek vsebine (do 500 besed) v slovenskem in angleškem jeziku; – definicijo ciljev projekta; – opis morebitnega prejšnjega sodelovanja; – opis pričakovanih rezultatov in pridobitev; b) prve štiri strani prijavnega obrazca (v slovenskem in angleškem jeziku) se pošlje po elektronski pošti na naslov:razpis-makedonija07-08@arrs.si; c) prijavitelj poda pisno izjavo o istovetnosti elektronske in pisne prijave. 6. Merila za izbiro prijav za sofinanciranje Predlog izbora prijav za sofinanciranje pripravi s strani agencije imenovana strokovna komisija, pri čemer upošteva ovrednotenje kvalitete raziskovalnih projektov, programov oziroma tehnoloških projektov po veljavni metodologiji. Navedeno vrednotenje vključuje: – pomen rezultatov raziskav za družbeni in gospodarski razvoj Republike Slovenije; – znanstveno odličnost in/ali aplikativnost raziskav; – možnosti za vključitev v raziskovalne projekte EU; – uporabnost projekta v praksi oziroma gospodarstvu; – reference vodje projekta in raziskovalne skupine; – vključenost mladih raziskovalcev; – izvedljivost projekta. Predlog izbora vlog za sofinanciranje nato obravnava pristojni mednarodni organ (Skupni odbor za znanstveno-tehnološko sodelovanje med Republiko Slovenijo in Republiko Makedonijo). Sklep o izboru vlog za sofinanciranje (odobritev števila izmenjav in odobritev pripadajočih sredstev) izda upravni odbor agencije na podlagi izbire Skupnega odbora za znanstveno-tehnološko sodelovanje med Republiko Slovenijo in Republiko Makedonijo, na katero je agencija vezana. 7. Orientacijska vrednost za izvedbo predmeta razpisa je 15,000.000 SIT. Sofinanciranje v letih 2006 do 2008 je vezano na sprejem finančnega načrta agencije za navedena leta ter na zagotovitev namenskih sredstev za sofinanciranje po predmetnem javnem razpisu. 8. Predvideni rok začetka izvajanja predmeta razpisa je 1. 1. 2007. 9. Čas izvajanja predmeta razpisa je od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2008. 10. Način predložitve prijave Pisne prijave z vso dokumentacijo in z oznako »Ne odpiraj, vloga na Javni razpis za sofinanciranje znanstveno-raziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Makedonijo v letih 2007–2008«, morajo prijavitelji dostaviti v zaprtih ovojnicah in z naslovom prijavitelja na naslov: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana. Prve štiri strani prijavnega obrazca (v slovenskem in angleškem jeziku) se mora poslati tudi po elektronski pošti na naslov: razpis-makedonija07-08@arrs.si. 11. Rok za predložitev prijav: prijave morajo prispeti v glavno pisarno Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana, ne glede na vrsto prenosa te prijave, do vključno ponedeljka, 17. 7. 2006 do 12. ure. Prve štiri strani prijavnega obrazca A morajo po elektronski pošti prispeti na naslov: razpis-makedonija07-08@arrs.si do vključno ponedeljka, 17. 7. 2006 do 12. ure. Za pravilno oddane prijave se štejejo prijave, ki so v roku oddane v obeh oblikah, v pisni obliki in po elektronski pošti. 12. Prijave bo po preteku roka za predložitev prijav odprla strokovna komisija agencije. Nepravočasno prispelih in nepravilno opremljenih prijav komisija ne bo obravnavala in bodo vrnjene prijaviteljem. 13. O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni po zasedanju skupnega slovensko-makedonskega odbora za znanstveno in tehnološko sodelovanje, predvidoma v oktobru 2006. Javni razpis in prijavni obrazci bodo od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu RS objavljeni tudi na spletni strani agencije (www.arrs.gov.si/sl/razpisi), interesenti pa jih lahko dvignejo tudi v agenciji, v enoti za mednarodno sodelovanje, Trg OF 13, Ljubljana. Podrobnejše informacije: Marjetica Primožič, tel. 01/478-47-15, e-pošta: marjetka.primozic@gov.si.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti