Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2006 z dne 26. 5. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2006 z dne 26. 5. 2006

Kazalo

Ob-14591/06 , Stran 4149
I. Prodajalec: Občina Dobrna, Dobrna 19, 3204 Dobrna. II. Predmet prodaje je zasedeno stanovanje v lasti Občine Dobrna, obremenjeno z najemno pogodbo za nedoločen čas, in sicer: dvoinpolsobno stanovanje št. 7 v izmeri 73,83 m2, ki se nahaja v 1. nadstropju v stanovanjskem bloku na naslovu Dobrna 5/b in stanovanju pripadajoča klet K7 v izmeri 2,96 m2, skupaj stanovanje in klet 76,79 m2, stanovanje je vpisano v zk. vl. št. 733/18 k.o. Dobrna nepremičnina 1017.E, za izklicno ceno 11,070.000 SIT. Izhodiščna cena za nepremičnino je določena na podlagi cenitve sodno zapriseženega cenilca gradbene stroke. Nepremičnina je obremenjena z najemnim razmerjem za nedoločen čas. Najemnik ima ob izpolnjevanju pogojev predkupno pravico. III. V izklicno vrednost predmetov prodaje davek na promet nepremičnin ni vključen. Davek na promet nepremičnin bremeni prodajalca, ostali stroški v zvezi s prodajo in prenosom lastništva bremenijo kupca. IV. Merilo za izbiro ponudnika je najvišja cena. V. Prodajni pogoji in sklenitev pogodbe: a) nakup po načelu ogledano – kupljeno; b) ponudba za nakup nepremičnine mora vsebovati predvsem naslednje elemente: – ime in priimek oziroma firmo kupca ter naslov stalnega bivališča oziroma sedež ponudnika, – navedbo nepremičnine, – ponujeno ceno, – dokazilo o plačani varščini, – potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije za fizične osebe oziroma izpisek iz sodnega registra za pravne osebe, ki ne sme biti starejši od 30 dni, – v primeru, ko je ponudnik najemnik stanovanja mora ponudbi priložiti tudi dokazilo o plačanih obveznostih iz naslova najemnega razmerja; c) na razpisu lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki plačajo varščino v višini 10% izklicne cene na transakcijski račun prodajalca: Občina Dobrna, št. 01355-010003171. Izbranemu ponudniku bo varščina brezobrestno všteta v kupnino, ostalim neuspelim ponudnikom pa brez obresti vrnjena v roku 8 dni po izboru; d) vsi ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni s sklepom o izbiri najkasneje v roku 8 dni po odpiranju ponudb; e) obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi za prodajalca najugodnejšo ceno je izključena. Župan oziroma komisija lahko ustavi začeti postopek do sklenitve pravnega posla; f) uspešni ponudnik mora v 15. dneh od prejema sklepa o izbiri in poziva k podpisu pogodbe skleniti prodajno pogodbo; g) celotno kupnino mora kupec poravnati v roku 8 dni od podpisa pogodbe na transakcijski račun prodajalca. Če kupec v določenem roku ne podpiše pogodbe ali če ne plača celotne kupnine, varščina zapade v korist Občine Dobrna in velja, da je kupec odstopil od pogodbe. VI. Pri nakupu imajo predkupno pravico dosedanji najemniki stanovanja. VII. Ponudba se bo štela za pravočasno, če bo prispela na Občini Dobrna najkasneje do ponedeljka 12. 6. 2006 do 8. ure, na naslov: Občina Dobrna, Dobrna 19, 3204 Dobrna, z navedbo »Ponudba za nakup stanovanja št. 7 v stanovanjskem bloku Dobrna 5/b«. Ponudbi mora biti, poleg ostalih zahtevanih dokazil in listin, priloženo tudi dokazilo o plačilu varščine. VIII. Odpiranje pisnih ponudb bo 12. 6. 2006 ob 11. uri, v prostorih Občine Dobrna, Dobrna 19, 3204 Dobrna. IX. Zainteresirani kupci lahko pridobijo podrobnejše informacije o predmetu prodaje na Občini Dobrna, Dobrna 19, 3204 Dobrna, pri Mateji Smrečnik, tel. 03/780-10-53 ali 03/780-10-50.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti