Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2006 z dne 26. 5. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2006 z dne 26. 5. 2006

Kazalo

Št. 763-15/2006 Ob-14362/06 , Stran 4147
1. Predmet: nepremičnine po seznamu: 1.1. Lokacija Kočevska Reka (ZGS, Območna enota Kočevje, kontaktna oseba je vodja OE Kočevje Bojan Kocjan, tel. 895-04-00). Predmet najema je poslovna stavba na naslovu Kočevska Reka 20, Kočevska Reka (razen 28 m2 kletnih prostorov), parcelna št. 13 k.o. Kočevska Reka, z delom dvorišča na parceli št. 14 k.o. Kočevska reka, ki v naravi predstavlja vrt pred stavbo v izmeri 50 m2. Skupna površina vseh prostorov v poslovni stavbi je 995,36 m2. Dosedanja raba zgornje etaže in vrta je gostinski center z gostinskim vrtom. V zgornji etaži se nahajajo točilnica pijač, kuhinja, jedilnica, dva posebna prostora za goste, pisarna, priročno skladišče in WC-ji. V kletni etaži so prostori, ki so služili kot pralnica, hladilnica, skladišča, garderobe in toalete za službeno osebje, prostor za razdelitev toplotne energije. Objekt je star ca. 30 let in potreben obnove. Ima izdano uporabno dovoljenje iz leta 1990. Iz Kočevja je oddaljen 18 km. Izhodiščna najemnina je določena na podlagi cenitve in znaša 2,136.000 SIT letno. Najemnik mora investicijsko vzdrževati predmet najema. Nepremičnina se oddaja za dobo 10 let. Sprejemljiva dejavnost je mirna gostinska ali turistična dejavnost. Najemodajalec nima nikakršnih obveznosti do najemnika glede morebitne vzpostavitve drugačnega stanja oziroma vzdrževanja predmeta najema. Investicijsko vzdrževanje, vlaganje v dejavnost, ki jo bo najemnik opravljal, pridobitev vseh dovoljenj za opravljanje te dejavnosti je izključno stvar in breme najemnika. Vse obveznosti najemnika začno teči z dnem podpisa najemne pogodbe, ne glede na čas, ko bo najemnik pričel z opravljanjem dejavnosti. 1.2. Lokacija Pohorje (ZGS, Območna enota Maribor, kontaktna oseba je vodja OE Maribor Jožef Mrakič, tel. 02/234-16-15. Predmet najema je koča Šumik na Pohorju, površina koče 219 m2, gosp. poslopje 190 m2 in dvorišče 1881 m2. Doba najema: 13 let, prvo leto brez plačevanja najemnine, saj poteka obnova objekta. Izhodiščna najemnina je 1,080.000 SIT. Sprejemljiva dejavnost: turizem in rekreacija, počitnice in razvedrilo, izobraževanje, gostinstvo, društvena dejavnost povezana z naravo, kmetijstvo, gozdarstvo, domača obrt. Najemnik mora omogočiti najemodajalcu, da ob najemnikovi dejavnosti vodi tudi svoje, ki so združljive z njegovo oziroma brezplačno zagotovi prostore in termine delavcem in dejavnostim ZGS. Delavcem ZGS mora nuditi tudi brezplačno uporabo proste sobe na podstrešju. V primeru prijav za gostinsko dejavnost dovoljenje za to dejavnost pridobi na svoje stroške za to registriran najemnik. Najemodajalec nosi stroške investicijskega vzdrževanja, razen naštetih v nadaljevanju. Najemnik nosi vse stroške tekočega vzdrževanja (elektrika, kanalizacija, vzdrževanje vodovoda, odvoz smeti, kurjava, vzdrževanje okolja, tekočega vzdrževanja gospodarskega poslopja, varovanja objektov…), zagonske stroške: začetno čiščenje prostorov, beljenje, sanacija sanitarij, popravilo lončenih peči v sobah, usposobitev prostorov v gospodarskem poslopju, ograje, čiščenje vodohrama, čiščenje (praznjenje) greznice, ostala drobna popravila, čiščenje in ureditev okolice, rušitev ali popravilo lesenih objektov ob koči. Eno leto posluje najemnik brez obveze plačevanja najemnine, v tem času je predvidena obnova objekta (če bo obnova zaključena prej, prične tek najemnine pred potekom enega leta), najemnik pa predvidoma pridobi obratovalno dovoljenje (v primeru prijave za gostinsko dejavnost). Čas pridobitve dovoljenj za opravljanje dejavnosti in zaključka investicijskih del (slednje po preteku enega leta od podpisa pogodbe) ne vplivata na pričetek teka najemnine, prav tako pa najemnik iz tega naslova nima nobenih zahtevkov do najemodajalca. Izvajalci del in najemnik so dolžni delati po Projektu PGD-PZI za rekonstrukcijo koče Šumik št. 201/B, februar 2002, Projektivni atelje Bojan Granda s.p. Najemnik mora na svoje stroške nabaviti kuhinjsko opremo po Projektu, v kolikor bo izvajal gostinsko dejavnost pa še narediti podest za dostavo živil in opremiti točilnico. Projekt se lahko izvede tudi v fazah, in sicer da se predvidoma prvo leto uredi pritličje (kuhinja, točilnica, okna, popravilo sanitarij in podest), naslednja leta pa umivalnice in okna v nadstropju. 1.3 Lokacija Maribor (ZGS, Območna enota Maribor – kontaktna oseba Jožef Mrakič, tel. 02/234-16-15). Poslovni prostor – pisarna, skupna površina 14,77 m2, lokacija Tyrševa 15, Maribor, parc. št. 1275 k.o. Maribor Grad. izhodiščna najemnina 338.448 SIT letno. Nepremičnina se oddaja za nedoločen čas. Sprejemljiva dejavnost: pisarniška dejavnost. 1.4 Lokacija okolica Tolmina (ZGS, Območna enota Tolmin, kontaktna oseba Marko Janež, tel. 05/380-12-40). Petelinova bajta Nadrt, površina 48 m2, lokacija Nadrt, parc. št. 211/2 k.o. Javornik, izhodiščna najemnina 70.000 SIT letno, ob investicijskem vzdrževanju najemnika. Nepremičnina se odda v najem za dobo 10 let. Sprejemljiva dejavnost: stanovanjsko počitniška dejavnost, društvena dejavnost, povezana z naravo, izobraževalna dejavnost, turistična dejavnost, domača obrt in gospodarska dejavnost, ki je povezana s kmetijsko – gozdarsko dejavnostjo. 2. Rok za zbiranje ponudb je 27. 6. 2006 do 8.30. Ponudniki lahko ponudbe pošljejo priporočeno po pošti, vendar morajo na naslov prispeti do določenega datuma ali ure. Ponudba mora veljati še 90 dni od dneva javnega odpiranja ponudb. 3. Ponudbi morajo fizične osebe priložiti potrdilo o državljanstvu, pravne osebe izpisek iz sodnega registra, samostojni podjetniki pa izpis iz registra davčne uprave. 4. Ponudniki morajo v svoji pisni ponudbi navesti svoje natančne podatke (ime, priimek, naslov stalnega bivališča oziroma naziv in sedež pravne osebe), številko transakcijskega računa matično in davčno številko, podpisnika pogodbe (pravne osebe), ponujeno višino najemnine za določeno nepremičnino ter dejavnost, ki naj bi jo v določeni nepremičnini opravljali oziroma namen, za katerega bi nepremičnino uporabljali. Ponudniki lahko v svoji ponudbi navedejo tudi druge morebitne ugodnosti, ki jih nudijo v povezavi z gozdarstvom, lovom in varstvom narave. 5. Pisne ponudbe se pošljejo na naslov: Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljubljana Na pošiljki mora biti pripis: »Ne odpiraj – Javna ponudba za oddajo nepremičnin«. 6. Javno odpiranje ponudb bo 27. 6. 2006 ob 9.30 uri na naslovu: Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljubljana. Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati s pooblastilom ponudnika. Pravočasno prispele ponudbe bo obravnavala Komisija za vodenje in nadzor postopka prodaje in zamenjave državnega premoženja ter oddaje državnega premoženja v najem in vse ponudnike obvestila o izboru v 30 dneh od dneva javnega odpiranja ponudb. 7. Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je ponujena najvišja najemnina. Na podlagi te javne ponudbe Zavod za gozdove Slovenije ni zavezan skleniti pogodbe s ponudnikom, oziroma si pridržuje pravico, da lahko začeti postopek do sklenitve pravnega posla ustavi. 8. Rok sklenitve pogodbe: najemna pogodba mora biti sklenjena v roku 30 dni po sklepu o izboru najugodnejšega ponudnika. 9. Nadaljnje informacije v zvezi z dejanskim stanjem predmetnih nepremičnin interesenti dobijo pri kontaktnih osebah na tel. številkah, ki so navedene v 1. točki razpisa, v zvezi s pravnimi vprašanji pa na tel. 01/470-00-59.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti