Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2006 z dne 26. 5. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2006 z dne 26. 5. 2006

Kazalo

2349. Pravilnik o sofinanciranju programov turističnih dejavnosti v Občini Medvode, stran 5976.

Na podlagi 19. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 13/06) in 17. člena Statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 34/95, 47/95, 82/98, 69/04 in 86/05) je Občinski svet Občine Medvode na 31. seji dne 16. 5. 2006 sprejel
P R A V I L N I K
o sofinanciranju programov turističnih dejavnosti v Občini Medvode
1. člen
S tem pravilnikom se določajo pogoji in merila za sofinanciranje programov turistične dejavnosti na območju Občine Medvode.
2. člen
Sredstva za izvajanje programov turistične dejavnosti se zagotovijo v proračunu Občine Medvode.
3. člen
Iz proračuna občine se praviloma sofinancirajo naslednje vsebine:
– aktivnosti društev na področju spodbujanja lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri pospeševanju turizma;
– aktivnosti za ohranjanje naravne dediščine, etnoloških posebnosti, lokalnih kulinaričnih posebnosti ter urejanje, varstvo in olepševanje okolja ter rekreacijskih površin;
– organiziranje prireditev;
– izvajanje promocijske in informativne dejavnosti v občini;
– projekti, ki povezujejo v skupni izvedbi več turističnih in drugih društev.
4. člen
Skupna proračunska sredstva za programe na področju turizma se razdelijo na naslednji način:
– za delovanje Turistične zveze Medvod;
– za spodbujanje razvoja turizma, ki se razdelijo na podlagi izvedenega javnega razpisa.
5. člen
Sredstva iz druge alinee 4. člena se dodelijo na podlagi javnega razpisa, ki ga objavi župan v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani občine.
Javni razpis mora vsebovati:
– podatke o naročniku;
– področja dejavnosti, ki so predmet sofinanciranja;
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci in programi ter projekti;
– merila in kriterije ter prioritete, po katerih se bo program ali projekt ocenjeval;
– okvirno vrednost razpoložljivih sredstev;
– določitev obdobja za porabo sredstev;
– razpisni rok;
– način dostave predlogov;
– datum odpiranja vlog;
– ime osebe, pooblaščene za dajanje informacij;
– rok, v katerem bodo predlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa.
6. člen
Na javnem razpisu lahko sodelujejo turistična društva in njihove zveze s sedežem na območju Občine Medvode, ki morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– so registrirana za delovanje na področju turizma;
– imajo urejeno evidenco o članstvu in evidenco o plačani članarini;
– imajo zagotovljene materialne in kadrovske pogoje;
– izvajajo organizirano redno dejavnost;
– predložijo finančni in vsebinski program in poročilo o realizaciji programa.
7. člen
Sredstva iz javnega razpisa se razdelijo na podlagi naslednjih meril in kriterijev:
a) Ohranjanje kulturne in naravne dediščine:           20 točk
  – skrb in akcije za lep izgled kraja;
  – tekmovanja, urejanje nasadov in gredic;
  – obujanje tradicij, navad in običajev, kulinaričnih
  značilnosti in posebnosti kraja;
  – skrb za urejanje naravnih znamenitosti.
b) Animiranje krajanov in mladine za delo na področju turizma:  25 točk
  – predavanja, izobraževanje za krajane in okrogle mize;
  – aktivno delo šolske mladine v turističnem krožku in
  organizacija mladinske sekcije v društvu.
c) Organizacija in usklajevanje aktivnosti:           20 točk
  – povezovanje več turističnih društev in drugih
  društev ter organizacij k skupni izvedbi programov v
  kraju in občini;
  – organizacije in izvajanje prireditev v kraju in izven;
  – povezovanje krajevne in okoliške turistične ponudbe v
  skupen turistični proizvod.
č) Promocija kraja:                       15 točk
  – priprava, založba in izdaja promocijskega
  materiala za kraj in širšo okolico;
  – javno nastopanje v medijih, razstavah, sejmih,
  srečanjih in prireditvah izven domačega kraja;
  – izdajanje lastnega glasila.
d) Urejanje turistične infrastrukture:              20 točk
  – urejanje sprehajalnih, pohodnih in kolesarskih
  poti ter rekreacijskih površin;
  – urejanje učnih poti;
  – vzdrževanje turistične obvestilne signalizacije.
e) Redna dejavnost turističnih društev:
  – do trideset članov                      5 točk
  – od enaintrideset do petdeset članov             10 točk
  – od enainpetdeset do sto članov               15 točk
  – nad sto članov                       20 točk
8. člen
Postopek javnega razpisa vodi petčlanska strokovna komisija, ki jo za vsak razpis imenuje vodja občinske uprave.
Strokovna komisija pregleda vloge, prispele na javni razpis. Če ugotovi, da vloga ni popolna, pozove prijavitelja, da jo v roku osmih dni dopolni. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelj v roku ni dopolnil, se zavržejo.
Strokovna komisija na podlagi meril pripravi predlog izbora programov turističnih društev s predlogom razdelitve proračunskih sredstev.
9. člen
Vodja občinske uprave s sklepom o izidu razpisa obvesti vse prijavljene na razpis. Zoper ta sklep je možen ugovor na župana občine najkasneje v roku osem dni od prejema sklepa. Odločitev župana o ugovoru je dokončna.
10. člen
Izbrani izvajalci sklenejo z občino pogodbo o sofinanciranju. V pogodbi se opredeli izbrani program, višino in namen sofinanciranja, roke za zagotavljanje sredstev, način nadzora nad namensko porabo proračunskih sredstev in druge medsebojne obveznosti pogodbenih strank.
11. člen
Turistična zveza Medvod za potrebe občine opravlja zlasti naslednje naloge:
– opravlja informacijsko turistično dejavnost;
– vodi turistični biro;
– spodbuja razvoj celovitih turističnih proizvodov;
– trži celovito turistično ponudbo;
– skrbi za razvoj in vzdrževanje javnih površin, namenjenih turistom;
– organizira in izvaja prireditve;
– ozavešča in spodbuja prebivalstvo k pozitivnemu odnosu do turistov in turizma;
– spremlja izvajanje turističnih programov in projektov v občini;
– nudi strokovno in organizacijsko pomoč izvajalcem turističnih programov in projektov;
– načrtuje in spremlja izobraževanje strokovnih delavcev turističnih dejavnosti.
Medsebojne pravice in obveznosti med občino in Turistično zvezo Medvod se podrobneje uredijo s pogodbo.
12. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 414-196/06
Medvode, dne 16. maja 2006
Župan
Občine Medvode
Stanislav Žagar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti