Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2006 z dne 26. 5. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2006 z dne 26. 5. 2006

Kazalo

Ob-14818/06 , Stran 4150
S tem oglasom se zbirajo ponudbe za hrambo dokumentarnega gradiva stečajnega dolžnika, ki se hrani predpisano časovno obdobje ali trajno. Dokumentacija je zložena v fasciklih, registratorjih in mapah, prevzema pa se v poslovnem prostoru v pritličju objekta – Coroninijev dvorec v Šempetru pri Gorici. Ponudba se poda za naslednji obseg in vrsto storitev: prevzem in transport gradiva do mesta hrambe, hramba gradiva v ustreznih prostorih, dajanje podatkov iz gradiva na razpolago osebam, ki izkažejo pravni interes (kot so DURS, ZPIZ, bivši zaposleni, upniki itd.) in proti nadomestilu dejanskih stroškov izdajati prepise zahtevanih podatkov; stečajnemu upravitelju se podatki oziroma prepisi izdajajo brezplačno. Predvidena količina dokumentarnega gradiva (gradivo sestavljajo pretežno knjigovodske listine, računovodski izkazi in druga dokumentacija) je 46 tekočih metrov. Sposobnost ponudnika se bo ugotavljala z izpolnjevanjem naslednjih pogojev: – da je registriran za opravljanje storitev arhiviranja, – da ima poravnane vse obveznosti do DURS, – da ni v stečajnem postopku ali postopku prisilne poravnave ali likvidacijskem postopku, – da ima pozitiven poslovni izid v leti 2004 in 2005, – da ima najmanj 150 mio SIT kapitala, – ustrezni prostori za hrambo. Listine, ki izkazujejo zgornja dejstva (izpisek iz sodnega registra, potrdilo DURS, potrdilo pristojnega Okrožnega sodišča, bilance stanja za leto 2004 in 2005 ter izkaz poslovnega izida za leti 2004 in 2005 in opis prostorov, kjer se bo gradivo hranilo) ne smejo biti starejše od 30 dni. Ponudba mora navajati ponujeno fiksno ceno hrambe, ki bo vsebovala vse zgoraj navedene storitve in more biti veljavna do 31. 7. 2006. Izbrani ponudnik mora prevzeti dokumentacijo v roku 8 dni po sklenitvi pogodbe. Naročnik bo poravnal dogovorjeni pogodbeni znesek v roku 30 dni od dneva prevzema gradiva. Gradivo se prevzema po sistemu »videno-prevzeto«. Rok za zbiranje ponudb je 8 dni od dneva objave oglasa. Ponudbe se zbirajo na naslovu stečajnega dolžnika. Stečajni dolžnik bo ponudnike obvestil o izbiri v roku 8 dni po poteku roka za predložitev ponudb. Naročnik ni dolžan skleniti pogodbo po tem oglasu s katerikoli ponudnikom.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti