Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2006 z dne 26. 5. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2006 z dne 26. 5. 2006

Kazalo

Št. 4302-42/2006 Ob-14627/06 , Stran 4117
1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije,Tivolska cesta 30,1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu agencija). 2. Predmet javnega razpisa je: sofinanciranje medsebojnih obiskov (stroški potovanja in bivanja) slovenskih in avstrijskih raziskovalcev, ki izvajajo skupne znanstveno-raziskovalne projekte, in sicer: krajših obiskov do 10 dni in daljših obiskov od 1 – 3 mesecev. 3. Agencija bo sofinancirala naslednja sodelovanja: A) a) mednarodni prevozni stroški za slovenske raziskovalce ob obiskih v Republiki Avstriji; b) stroške bivanja za avstrijske raziskovalce ob obiskih v Sloveniji v Domu podiplomcev (Ljubljana in Maribor) ali izjemoma v primeru zasedenosti domov v hotelu B kategorije (***), vendar največ do 100 EUR dnevno v tolarski protivrednosti in dnevnice do višine določene v veljavni uredbi (Uredba o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, Ur. l. RS, št. 142/04 – v nadaljevanju: uredba) za kratke obiske – do 10 dni); c) stroške bivanja za avstrijske raziskovalce ob obiskih v Sloveniji v Domu podiplomcev (Ljubljana in Maribor) ali izjemoma v primeru zasedenosti domov v hotelu B kategorije (***) ob daljših obiskih (do treh mesecev) in dnevnice do višine določene v veljavni uredbi (Uredba o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo (Ur. l. RS, št. 142/04, v nadaljevanju: uredba). V primeru zasedenosti domov se za namestitev bivanja v Sloveniji povrne znesek v višini največ do 300.000 SIT mesečno. Avstrijskim raziskovalcem se, ne glede na dolžino bivanja (kratki ali dolgi obiski) izplačajo dnevnice ob prihodu v Slovenijo v enkratnem znesku v višini dnevnic po uredbi za čas trajanja obiska. 4. Pogoji za opravljanje predmeta razpisa: a) projekte oziroma obiske je potrebno prijaviti na obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije; b) na razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije oziroma domače pravne ali fizične osebe, ki opravljajo raziskovalno dejavnost in izpolnjujejo pogoje, določene z Zakonom o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 96/02 in 115/05); c) slovenski vodja projekta mora izpolnjevati pogoje iz Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 96/02 in 115/05); d) predlogi projektov se morajo navezovati na s strani agencije financirane oziroma sofinancirane projekte temeljnega in aplikativnega raziskovanja, ali odobrene mednarodne projekte (zlasti npr. sodelovanje v 6. okvirnem programu EU na področju raziskav, tehnološkega razvoja in predstavitev), navesti šifre in naslove projektov, ki zagotavljajo osnovni vir financiranja predvidenih raziskav; e) prednost pri izbiri bodo imeli predlogi projektov, ki se nanašajo na naslednja področja: biotehnologija, novi materiali, elektronika, informacijske tehnologije, okoljevarstvene vede, medicina, pravne, družbene in ekonomske vede; f) pri raziskovalnih projektih morajo sodelovati raziskovalci obeh držav; slovenski in avstrijski nosilec morata vložiti prijavi praviloma paralelno v terminu in na način kot ga določita agencija (Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, ARRS) in ACM (Office for Academic Co-operation and Mobility, kontaktna oseba: Agnieszka Molozej). 5. Vloga na razpis v 2 izvodih mora vsebovati naslednje elemente Prijavitelj se prijavi na javni razpis s prijavo, ki je skladna z razpisno dokumentacijo. Prijava na javni razpis mora vsebovati v celoti izpolnjen in podpisan prijavni obrazec (ARRS-MS-AT-05/A/2006) in (ARRS-MS-AT-05/B/2006) in samostojne priloge. Prijava na razpis mora biti predložena v 2 pisnih izvodih (eden v slovenskem in eden v angleškem jeziku). Prijava, ki jo predloži vodja raziskovalnega projekta na slovenski strani, mora vsebovati naslednje elemente: A) a) Predlog projekta (do treh strani) mora vsebovati: – kratek povzetek vsebine (do 500 besed) v slovenskem in angleškem jeziku z morebitnim opisom sodelovanja, – hipotezo in definicijo ciljev projekta, – opis metodologije, – opis morebitnega prejšnjega sodelovanja, – opis pričakovanih rezultatov in pridobitev za družbeni in gospodarski razvoj Republike Slovenije. b) Opredelitev (do 3 strani) pričakovanega multilateralnega sodelovanja – v primeru, da gre za projekte ali delavnice, ki služijo kot priprava za 6. okvirni program EU. B) Prve štiri strani prijavnega obrazca (ARRS-MS-AT-05/A/2006 v slovenskem in angleškem jeziku) se pošlje tudi po elektronski pošti na naslov: razpis-avstrija07-08@arrs.si. C) Prijavitelj poda pisno izjavo o istovetnosti elektronske in pisne prijave. 6. Merila za izbiro prijav oziroma vlog za sofinanciranje Predlog izbora prijav za sofinanciranje pripravi s strani agencije imenovana strokovna komisija pri čemer upošteva ovrednotenje kvalitete raziskovalnih projektov, programov oziroma ostalih projektov po veljavni metodologiji. Navedeno vrednotenje vključuje: – pomen rezultatov raziskav za družbeni in gospodarski razvoj Republike Slovenije; – znanstveno odličnost in aplikativnost raziskav; – potencialne možnosti za vključitev v raziskovalne projekte EU; – uporabnost projekta v praksi oziroma gospodarstvu; – reference vodje projekta in raziskovalne skupine; – vključenost mladih raziskovalcev; – izvedljivost projekta. Predlog izbora vlog za sofinanciranje obravnava nato pristojni mednarodni organ (skupni slovensko-avstrijski odbor za znanstveno in tehnološko sodelovanje). Sklep o izboru vlog za sofinanciranje (odobritev števila izmenjav in odobritev pripadajočih sredstev) izda upravni odbor agencije na podlagi izbire skupnega slovensko-avstrijskega odbora za znanstveno-tehnološko sodelovanje, na katero je agencija vezana. 7. Orientacijska vrednost za izvedbo predmeta razpisa je 25,000.000 SIT. Sofinanciranje v letih 2007 in 2008 je vezano na sprejem finančnega načrta agencije za navedeni leti ter na zagotovitev namenskih sredstev za sofinanciranje po predmetnem javnem razpisu. 8. Čas izvajanja skupnih raziskovalnih projektov je 2 leti. 9. Predvideni rok začetka izvajanja je 1. 1. 2007. 10. Način predložitve prijave Pisne prijave z vso dokumentacijo in z oznako »Ne odpiraj, prijava na javni razpis za sofinanciranje znanstveno-raziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo za obdobje 2007 in 2008« morajo prispeti v glavno pisarno Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, Ljubljana, ne glede na vrsto prenosa te vloge, do vključno petka 14. 7. 2006 do 14. ure. Za pravilno oddane prijave se štejejo v roku oddane prijave, ki so dostavljene v zaprtih ovojnicah v pisni obliki in po elektronski pošti. 11. Prijave na javni razpis bo po preteku roka za predložitev prijav odprla strokovna komisija agencije. Odpiranje vlog bo v prostorih Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije v torek, 18. 7. 2006 ob 9. uri. 12. Nepravočasno prispelih in nepravilno opremljenih vlog komisija ne bo obravnavala in bodo vrnjene prijaviteljem. 13. O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni po zasedanju skupnega odbora predvidoma do decembra leta 2006. 14. Razpisna dokumentacija (javni razpis in prijavni obrazci) bo po objavi javnega razpisa v Uradnem listu RS objavljena tudi na spletnih straneh agencije, vlagatelji pa jo lahko dvignejo vsak delavnik po objavi razpisa med 9. in 15. uro v enoti za mednarodno sodelovanje, Trg OF 13, 1000 Ljubljana. Dodatne informacije Petja Stanovnik (tel. 01/478-46-91), e-mail: petja.stanovnik@arrs.si.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti