Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2006 z dne 26. 5. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2006 z dne 26. 5. 2006

Kazalo

Št. 001/2006 Ob-14801/06 , Stran 4122
1. Naročnik, poštni naslov: RTV Slovenija, javni zavod, Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana. 2. Opis predmeta javnega razpisa: Humoristična nanizanka – 20 oddaj po 30 minut. 3. Navedba posamičnih delov javnega razpisa, če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo za del predmeta javnega razpisa: ponuditi je treba celoto. 4. Datum pričetka in dokončanja izvedbe predmeta javnega razpisa: od podpisa pogodbe do najkasneje 31. 12. 2006. 5. Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani RTV SLO – www.rtvslo.si/razpisi na podstrani Javni razpisi za avdiovizualna dela pod oznako Javni razpis AV 001/2006. Razpisna dokumentacija v tiskani verziji bo na razpolago za 6.000 SIT z vključenim DDV po enodnevni predhodni najavi po telefaksu na št. 00 386 1/475-21-86 – Služba za komercialne zadeve in javna naročila in na podlagi dokazila o vplačilu. Spletna verzija razpisne dokumentacije, pridobljena preko interneta, je brezplačna. Način plačila je negotovinski, na podračun EZR pri UJP Ljubljana, Dunajska 25, št. podračuna: 01100-6030355106, sklic na številko 00-51-634-566 z oznako predmeta plačila (AV RTV 001/2006) in z navedbo davčne številke in sedeža podjetja. 6. Pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo – e-pošta: tanja.princic@rtvslo.si. 7. Polni naslov, datum in ura, kam in do kdaj je treba predložiti ponudbo: RTV Slovenija, Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana, s pripisom »Ne odpiraj – ponudba za javni razpis z oznako AV 001/2006 – Humoristična nanizanka – 20 oddaj po 30 minut.« Ponudbo je treba predložiti najkasneje do 4. 7. 2006 do 12. ure v vložišče RTV Slovenija. 8. Glavni pogoji glede financiranja in plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: po razpisni dokumentaciji. 9. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti ponudnik, ki mu bo dodeljena izvedba predmeta javnega razpisa: podpis pogodbe po vzorcu pogodbe. 10. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika/ov in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora/jo izpolnjevati ponudnik/i: po razpisni dokumentaciji. 11. Datum, po katerem ponudniki ne morejo odstopiti od ponudbe: od vročitve sklepa o izbiri najprimernejšega ponudnika. 12. Merila za dodelitev naročila: po razpisni dokumentaciji. 13. Druge informacije o javnem razpisu: po razpisni dokumentaciji.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti