Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2006 z dne 26. 5. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2006 z dne 26. 5. 2006

Kazalo

Ob-14633/06 , Stran 4133
a) Zemljišče parc. št. 825/3 k.o. Volčji Potok je veliko 15.822 m2, nahaja se v poselitvenem območju in je po družbenem planu predvideno za stanovanja in spremljajoče dejavnosti. Prodaja se kot celota. b) Izklicna cena za zemljišče je 33.549 SIT/m2 (140 EUR/m2). Izklicna cena ne zajema davka, ki bo obračunan na izklicano ceno in ga je dolžan plačati kupec. Izklicna cena tudi ne vključuje komunalnega prispevka. Najnižji znesek, za katerega je možno višati izklicno ceno je 1,000.000 SIT. c) Dražitelj, ki bo na dražbi uspel, je dolžan plačati kupnino v roku 30 dni od sklenitve prodajne pogodbe oziroma najkasneje do 31. 7. 2006 na račun številka 01243-0100002257. Vplačana varščina se všteje v kupnino. Nepremičnina preide v last in posest uspelega dražitelja – kupca po plačilu celotne kupnine in vseh stroškov, nastalih v zvezi s to dražbo. Neuspelim dražiteljem bo varščina vrnjena v roku 8 dni po izvedeni javni dražbi. d) Javna dražba bo v torek 13. 6. 2006 ob 11. uri na občini Kamnik, Glavni trg 24, Kamnik, v pritličju v sobi št. 17. e) Interesenti, ki želijo sodelovati na javni dražbi (na javni dražbi lahko sodelujejo domače pravne in fizične osebe ter državljani EU ali pravne osebe s sedežem v EU, drugi tuji državljani in tuje pravne osebe pa pod pogojem, da pridobitev lastninske pravice na nepremičninah za takšne osebe omogočajo prisilni predpisi RS), morajo najkasneje do vključno 9. 6. 2006, vplačati varščino v višini 50,000.000 SIT na TRR Občine Kamnik, št. 01243-0100002257, sklic: 722100-7000, ki se vodi pri Banki Slovenije. Potrdilo o plačilu varščine za predmet javne dražbe morajo interesenti predložiti komisiji najkasneje pred začetkom javne dražbe. Pravočasno plačilo varščine je pogoj za udeležbo na dražbi. Interesenti, ki želijo sodelovati na javni dražbi, morajo pred začetkom javne dražbe predložiti komisiji za izvedbo dražbe, če so fizične osebe, potrdilo o državljanstvu RS oziroma EU, če so pravne osebe pa izpisek iz sodnega registra, ki ni starejši od 30 dni. f) Drugi pogoji: Pogodba za predmet javne dražbe mora biti sklenjena v 30 dneh po uspešno opravljeni javni dražbi. Če pogodba ni sklenjena v tem roku, ali če dražitelj ne poravna svoje obveznosti v pogodbenem roku, se šteje da od ponudbe odstopa in se iz položene varščine plačajo stroški izvedbe javne dražbe, preostali del varščine pa obdrži v lasti Občina Kamnik. V primeru, da uspeli dražitelj ne pristopi k podpisu pogodbe oziroma ne poravna dolžnega zneska po pogodbi, se lahko v roku 8 dni po ugotovitvi prej navedenih razlogov, k podpisu pogodbe pozove dražitelja, ki je ponudil naslednjo najvišjo ceno, in sicer za ceno, ki jo je ponudil, zanj pa veljajo enaki pogoji, kot za prvega dražitelja. Davek, stroške notarja, vezane na sklenitev pogodbe, stroške vknjižbe v zemljiško knjigo ter vse ostale stroške, nastale v zvezi z izvedbo prodajne pogodbe plača kupec. Prodaja poteka po načelu videno – kupljeno in kupec nima pravice uveljavljati kasnejših reklamacij v zvezi s prodano nepremičnino. Vse informacije v zvezi z razpisom in idejno zasnovo poselitve lahko dobite pri g. Bojanu Mlakarju, tel. 01/83-18-118, vsak delovni dan od 8. do 12. ure.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti