Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2006 z dne 26. 5. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2006 z dne 26. 5. 2006

Kazalo

Št. 0321/2006 Ob-14448/06 , Stran 4137
Na osnovi 23. in 64. člena Zakona o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št. 42/02), 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06), 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Ur. l. RS. št. 12/91, 45/94, 8/96 in 36/00), 36. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture (Ur. l. RS, št. 96/02), Zakona o varstvu kulturne dediščine (Ur. l. RS, št. 7/99, 110/02), Zakona o športu (Ur. l. RS, št. 22/98), 13. člena Statuta Občine Vransko (Ur. l. RS, št. 24/99, 38/02), 9. in 13. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za kulturo, turizem in šport Vransko (Ur. l. RS, št. 16/05), Občina Vransko, Vransko 59, 3305 Vransko, kot ustanoviteljica javnega zavoda ZKTŠ, objavlja javni razpis za prosto delovno mesto: direktorja/direktorice javnega zavoda »Zavod za kulturo, turizem in šport Vransko«. Pogoji za zasedbo delovnega mesta: Kandidati/ke morajo izpolnjevati splošne pogoje, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava, posebne pogoje iz 88. člena Zakona o javnih uslužbencih in dodatne pogoje kot sledi: – univerzitetna izobrazba družboslovne, humanistične, organizacijske ali ekonomske smeri; – najmanj 5 let delovnih izkušenj na strokovnem področju dejavnosti Zavoda; – državni izpit iz javne uprave; – državljanstvo Republike Slovenije; – da kandidat/ka ni bil/a pravnomočno obsojen/a zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil/a obsojen/a na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev; – da zoper kandidata/ko ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti; – poznavanje dejavnosti s področja Zavoda; – izkazuje sposobnost za vodenje Zavoda; – aktivno znanje slovenskega jezika in najmanj enega uradnega jezika EU; – kandidat/ka mora predložiti program dela in razvoja zavoda. Dokazila, ki jih morajo kandidati/ke priložiti prijavi: – dokazilo o pridobljeni strokovni izobrazbi (overjena kopija); – fotokopijo potrdila o državljanstvu; – fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave; – potrdilo o nekaznovanosti (Ministrstvo za pravosodje); – potrdilo krajevno pristojnega sodišča, da niso v kazenskem postopku; – potrdilo o delovnih izkušnjah oziroma fotokopijo delovne knjižice; – pisno soglasje delodajalca, v primeru, da je kandidat/ka že zaposlen/a za poln delovni čas. V skladu z 89. členom Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06) lahko za navedeno delovno mesto kandidira tudi oseba, ki nima opravljenega državnega izpita iz javne uprave, pod pogojem, da bo v primeru izbora na delovno mesto le tega opravila najkasneje v enem letu od imenovanja. Upoštevali bomo samo prijave, katerim bodo priložena vsa dokazila. Mandat direktorja/ice traja 5 let. Z izbranim kandidatom/kandidatko se sklene delovno razmerje za določen čas, za čas trajanja mandata (5 let), s krajšim časom od polnega, v trajanju 8 ur tedensko (petinski delovni čas). Direktorja/direktorico bo imenoval Občinski svet Občine Vransko po predhodnem mnenju Sveta Zavoda. Na podlagi akta o imenovanju direktorja/direktorice sklene z njim/njo pogodbo o zaposlitvi v imenu sveta njegov predsednik. Delo bo potekalo na sedežu javnega zavoda: Vransko 134, 3305 Vransko. Vse zainteresirane vabimo, da pošljejo pisne prijave z kratkim življenjepisom in z zahtevanimi dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev ter programom dela in vizijo razvoja Zavoda v zaprti ovojnici v roku 15 dni od dneva objave na naslov: Občina Vransko, Vransko 59, 3305 Vransko, z obveznim pripisom: »Ne odpiraj - razpis za imenovanje direktorja ZKTŠ«. Kandidati/tke bodo o izbiri pisno obveščeni v roku 30 dni po zaključku javnega razpisa. Informacije o izvedbi javnega razpisa lahko dobite na tel. 03/703-28-15, pri Jadranki Kramar.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti