Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2006 z dne 26. 5. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2006 z dne 26. 5. 2006

Kazalo

Št. 403-1-38/2006/3 Ob-14632/06 , Stran 4119
I. Pravna podlaga: – Uredba Komisije (ES) št. 22/2006 z dne 9. januarja 2006 o odprtju stalnega javnega razpisa za nadaljnjo prodajo sladkorja na trgu Skupnosti iz zalog belgijske, češke, španske, francoske, irske, italijanske, madžarske, poljske, slovaške in švedske intervencijske agencije – Uredba Komisije (ES) št. 705/2006 z dne 8. maja 2006 o spremembi Uredbe (ES) št. 22/2006 o odprtju stalnega javnega razpisa za nadaljnjo prodajo sladkorja na trgu Skupnosti iz zalog belgijske, češke, španske, francoske, irske, italijanske, madžarske, poljske, slovaške in švedske intervencijske agencije. II. Ponujeni sladkor Številka serije: 1. Količina: 9.700 ton. Kakovost: Kategorija II. Vrsta embalaže: razsuto. Kraj skladiščenja: silos Weibull fi 35M s kapaciteto 10.000 ton, Opekarniška cesta 4, 2270 Ormož. Skladiščnik: Tovarna sladkorja d.d. Stopnja dobave: 300 ton na dan. Možnosti transporta: cesta, železnica. Tržno leto proizvodnje: 2005/2006. Namen uporabe: prodaja na notranjem trgu. III. Roki za oddajo ponudb: ponudniki vlagajo ponudbe na Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljevanju: Agencija) v rokih, ki so navedeni v 4. členu Uredbe Komisije (ES) št. 22/2006 z dne 9. januarja 2006 o odprtju stalnega javnega razpisa za nadaljnjo prodajo sladkorja na trgu Skupnosti iz zalog belgijske, češke, španske, francoske, irske, italijanske, madžarske, poljske, slovaške in švedske intervencijske agencije. IV. Ponudbe Ponudbe v pisni obliki morajo prispeti na Agencijo najkasneje do datumov in ure, ki so določeni v poglavju II., in sicer z oddajo pošiljke s potrdilom o prejetju ali po faksu na naslednji naslov: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana, tel. +386/1/580-76-17, faks +386/1/478-92-00. Vložene ponudbe ni več mogoče umakniti. Vsaka ponudba se odda na priloženem obrazcu, ki vsebuje: – datum delnega javnega razpisa (člen 4 Uredbe (ES) 22/2006), – ime in naslov ponudnika, – številko serije, – količino v tonah, – predlagano ceno na 100 kg belega sladkorja v evrih, navedeno s tremi decimalkami. Ponudba je veljavna samo, če: – je pred iztekom roka za oddajo ponudbe položena varščina v skladu s 5. členom Uredbe Komisije št. 22/2006 (20 € na 100 kg belega sladkorja), – se nanaša na najmanj 250 ton, – vsebuje izjavo ponudnika, ki se zaveže, da bo za količino, za katero bo dobil ponudbo, prevzel sladkor v rokih, ki so predpisani v poglavju VI. V. Dodelitev razpisa Ponudnike Agencija obvesti o rezultatu javnega razpisa z izjavo o dodelitvi, kjer je navedeno: – datum delnega razpisa (člen 4 Uredbe Komisije (ES) 22/2006), – številka serije in dodeljena količina, – nakupna cena, ki jo uspešni ponudnik plača na 100 kg količine. VI. Prevzem in plačilo 1. Razen v primerih višje sile uspešni ponudnik prevzame kupljeni sladkor najkasneje štiri tedne po dnevu prejema izjave o dodelitvi razpisa. Uspešni ponudnik in Agencija se lahko dogovorita za sklenitev pogodbe o skladiščenju sladkorja med ponudnikom in skladiščem. Če sladkor ni prevzet v tem obdobju, se lastništvo prenese na ponudnika, ki prevzame odgovornost za sladkor po koncu tega štiritedenskega obdobja. To velja le v primeru, ko je bilo izvršeno plačilo ali je bila položena varščina, ki je enaka znesku plačila. 2. Kljub temu lahko Agencija za prevzem serije ali določenih delov serije predvidi ustrezno podaljšanje tega minimalnega roka, če se pojavijo tehnične težave pri odvozu. 3. Uspešni ponudnik ne sme prevzeti kupljenega sladkorja ali skleniti pogodbe o skladiščenju, dokler z Agencijo ni sklenjena prodajna pogodba in Agencija na njegovo zahtevo ne izda odpremnega naloga. Odpremni nalog dovoljuje prevzem dodeljene količine sladkorja. Agencija lahko na zahtevo uspešnega ponudnika izda odpremne naloge za dele dodeljene količine. 4. Agencija izda odpremni nalog, če uspešen ponudnik položi varščino, ki jamči za plačilo cene sladkorja v predpisanem roku. Kot varščino sprejme Agencija le: – garancije bank, hranilnic in hranilno kreditnih služb, ki so pridobile dovoljenje Banke Slovenije za izdajanje garancij, – garancije bank držav članic, ki so upravičene izdajati garancije na območju Republike Slovenije v skladu z zakonom, ki ureja bančništvo, – garantna pisma zavarovalnic, ki so pridobila dovoljenje Agencije za zavarovalni nadzor za upravljanje kavcijskega zavarovanja, – garantna pisma zavarovalnic držav članic, ki so upravičene upravljati kavcijsko zavarovanje na območju Republike Slovenije v skladu z zakonom, ki ureja zavarovalništvo in – garancije SID. Varščina ustreza ceni v evrih, ki jo mora uspešni ponudnik plačati za količino sladkorja, za katero je bil zaprošen odpremni nalog. 5. Plačilo cene sladkorja se izvrši skladno s prodajno pogodbo najkasneje trideseti dan, ki sledi dnevu izdaje odpremnega naloga. 6. Z izjemo primerov, ko gre za višjo silo, se varščina iz točke 4 sprosti le za količino, za katero je uspešni ponudnik poravnal račun. 7. V primeru višje sile Agencije določi ukrepe, ki jih smatra za potrebne zaradi okoliščin, ki jih navede uspešni ponudnik. Končne določbe Uredbe (ES) v tem obvestilu o javnem razpisu urejajo pravice in obveznosti strank. Predložitev ponudbe ponudnika zavezuje k izpolnjevanju določb in pogojev navedenih v uredbah (ES) in tega obvestila, brez pridržkov in omejitev. Če sporazumna rešitev ne bo mogoča, je za vsak spor, do katerega pride pri izvajanju, neizvajanju in/ali interpretaciji uredb (ES), navedenih v tem obvestilu pristojno stvarno in krajevno sodišče. V primeru nasprotovanja med določbami tega obvestila in predpisi (ES), imajo slednji prednost. VII. Priloga:

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti