Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2006 z dne 26. 5. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2006 z dne 26. 5. 2006

Kazalo

Št. 1460 Ob-14473/06 , Stran 4121
1. Prodajalec: Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve. 2. Naslov prodajalca (poštni naslov, številka telefona in številka telefaksa): Dunajska 106, 1000 Ljubljana, tel. 01/589-73-00, faks 01/589-73-47. 3. Vrsta in količina ponujenega blaga: prodaja telekomunikacijske opreme, in sicer: – komutacijske posredovalne mize KU-60 za posredovanje stalnih zvez, Iskra, 20 kosov, – radiorelejni sistemi DRS 2/2500, Iskra, 6 kosov, – radiorelejni mobilni sistemi FM 200 s pripadajočo opremo, Iskra, 8 kosov, – multiplexne naprave v NATO Kovčkih MX 701 kapacitete 2 Mbit, Iskra, 10 kosov, – analogni 12 kanalni mobilni in stacionarni sistemi, Ei-Niš in Iskra, 10 kosov. 4. Kraj in čas prevzema blaga: skladišča Zavoda Republike Slovenije za blagovne rezerve v Republiki Sloveniji, najkasneje do 30. 9. 2006. 5. Ponudbena cena za posamezne vrste blaga mora biti izražena v SIT/kos. 6. Ponudniki lahko ponudijo odkup delnih količin posameznih vrst telekomunikacijske opreme. V primeru, da nihče od ponudnikov ne ponudi odkupa celotnih količin blaga, bo kot najugodnejši izbran tisti ponudnik, ki je ponudil najvišjo ponudbeno ceno za posamezno vrsto blaga. V primeru, da ponudnik ponudi odkup celotne zaloge blaga pa bo kot najugodnejši izbran tisti ponudnik, ki bo ponudil najvišjo ponudbeno vrednost za celotno zalogo blaga. Po ocenitvi ponudb Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve sklene pogodbo z enim ali več ponudniki, z najugodnejšo kombinacijo ponudb. 7. Višina kavcije: pred odpiranjem ponudb morajo ponudniki položiti kavcijo v višini 10% ponudbene vrednosti na transakcijski račun številka: 10100-0039157343. Po opravljenem javnem odpiranju ponudb se ponudnikom, ki s svojo ponudbo ne uspejo, kavcija vrne v roku 15 dni, brez obresti. 8. Rok sklenitve pogodbe: pogodba mora biti sklenjena v roku 10 dni po izbiri najugodnejših kupcev. Če izbrani ponudnik pogodbe ne sklene, naročnik priloženo kavcijo zadrži. 9. Način in rok plačila: najugodnejši ponudnik lahko plača kupnino pred prevzemom telekomunikacijske opreme na transakcijski račun št. 10100-0039157343 ali v roku 30 dni po prevzemu telekomunikacijske opreme, če zavaruje plačilo z bančno garancijo, ki jo mora dostaviti v roku 5 delovnih dni po podpisu pogodbe. Bančna garancija se mora glasiti na vrednost pogodbene količine telekominikacijske opreme in z rokom dospelosti 15 dni po preteku obveznosti plačila. Položena kavcija se v primeru takojšnega plačila všteje v kupnino oziroma se v primeru plačila z odlogom vrne po izpolnitvi vseh pogodbenih obveznosti v roku 5 delovnih dni, brez obresti. 10. Dodatne informacije o razpisu (lokacije skladiščenja, …): Alojzij Černe, tel. 01/589-73-26, faks 01/589-73-47. 11. Predložitev ponudb: pisne ponudbe je potrebno predložiti do 5. 6. 2006 do 15. ure. Ponudbe se označi: »Ponudba za nakup telekomunikacijske opreme - Ne odpiraj«! Ponudbi je potrebno predložiti potrdilo o plačani kavciji. Ponudbe je potrebno predložiti na: Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve, Dunajska 106, 1000 Ljubljana. 12. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 6. 6. 2006 ob 10. uri, v sejni sobi VIII. nadstropje, Zavoda Republike Slovenije za blagovne rezerve, Dunajska 106, 1000 Ljubljana. 13. Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve na podlagi tega razpisa ni zavezan skleniti pogodbe s ponudnikom, ki ponudi najugodnejšo ceno ali katerimkoli ponudnikom in nima nobenih obveznosti do prizadetih ponudnikov. 14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 19. 5. 2006.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti