Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2006 z dne 26. 5. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2006 z dne 26. 5. 2006

Kazalo

2343. Pravilnik o registraciji istospolnih partnerskih skupnosti, stran 5959.

Na podlagi prvega odstavka 7. člena Zakona o registraciji istospolne partnerske skupnosti (Uradni list RS, št. 65/05) izdaja minister, pristojen za delo, družino in socialne zadeve, v soglasju z ministrom, pristojnim za notranje zadeve,
P R A V I L N I K
o registraciji istospolnih partnerskih skupnosti
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina pravilnika)
(1) S tem pravilnikom se določajo način vodenja registra istospolnih partnerskih skupnostih (v nadaljnjem besedilu register), potrebne listine za registracijo, pogoji, ki jih mora izpolnjevati uradna oseba upravne enote iz tretjega odstavka 6. člena Zakona o registraciji istospolne partnerske skupnosti (Uradni list RS, št. 65/05, v nadaljnjem besedilu zakon), in minimalni standardi za uradne prostore in njihovo opremljenost.
(2) S tem pravilnikom se predpisuje tudi obrazec izjave bodočih partnerjev, da želita registrirati skupnost iz tretjega odstavka 6. člena zakona (v nadaljnjem besedilu skupnost), obrazec vloge za prenehanje skupnosti iz drugega odstavka 25. člena zakona, obrazec potrdila o registraciji in potrdila prenehanju skupnosti.
2. člen
(uporaba predpisov)
Za pristojnost, način vodenja registra, zbiranje in posredovanje podatkov iz registra uporabnikom, metodologijo in pogoje za vodenje in vzdrževanje registra, popravo napak, način obnove registra in način posredovanja podatkov iz registra se uporabljajo predpisi, ki urejajo matični register, če s tem pravilnikom ni drugače določeno.
3. člen
(pojem registra)
Register istospolnih partnerskih skupnosti je računalniško vodena zbirka podatkov, ki se vodi v okviru obstoječega matičnega registra. V register se vpisuje registracija in prenehanje skupnosti na območju Republike Slovenije ter drugi podatki, ki jih določa zakon.
4. člen
(pristojnost)
Za postopek registracije in vpis podatkov v register je pristojna upravna enota.
II. LISTINE, POTREBNE ZA REGISTRACIJO
SKUPNOSTI
5. člen
(prijava)
Osebi, ki nameravata registrirati skupnost, se prijavita pri matičarju upravne enote, kjer želita registrirati skupnost.
6. člen
(listine)
(1) Matičar pridobi potrebne podatke iz uradnih evidenc v skladu s 139. členom Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo ZUP UPB2).
(2) Če je bodoči partner rojen v tujini in podatek o rojstvu ni vpisan v matični register, priloži izpisek o rojstvu.
(3) Če je bodoči partner v tujini že sklenil zakonsko zvezo ali registriral skupnost, ki je vpisana tudi v evidence v Republiki Sloveniji, in iz priloženih listin ni razvidno, da je zakonska zveza ali skupnost prenehala ali bila razveljavljena, mora priložiti tudi listino, ki dokazuje njeno prenehanje.
(4) Če eden od bodočih partnerjev ni državljan Republike Slovenije, priloži izpisek o rojstvu, dokazilo o državljanstvu in o prebivališču ter dokazilo pristojnega tujega organa, da ni zadržkov za registracijo skupnosti oziroma da je samskega stanu in nima registrirane partnerske skupnosti.
7. člen
(dokazovanje)
Za dokazovanje osebnega statusa tujega državljana in izpolnjevanje pogojev za registracijo skupnosti, izpiski in druge listine ne smejo biti starejše kakor šest mesecev, razen listin, izdanih v državah, kjer se izpisek izda praviloma samo enkrat in dokazuje le posamezno matično dejstvo, ne pa osebnega statusa vpisanega.
III. NAČIN VODENJA REGISTRA
8. člen
(vodenje registra)
Registracija in prenehanje registracije se vodi v okviru matičnega registra in se vpisuje v evidenco sprememb osebnega stanja državljanov Republike Slovenije.
9. člen
(vpisovanje podatkov)
Registracija in prenehanje skupnosti se vpiše v register na podlagi izjav partnerjev, da želita registrirati skupnost, pravnomočnih sodnih odločb o razveljavitvi skupnosti, upravnih odločb o prenehanju skupnosti in iz obstoječih zbirk podatkov upravnih enot.
10. člen
(podlaga za vpis skupnosti)
(1) Registracija skupnosti se v matični register vpiše na podlagi izjave bodočih partnerjev iz tretjega odstavka 6. člena zakona.
(2) Izjavo, da želita registrirati skupnost, podpišeta bodoča partnerja in matičar, ki vodi postopek registracije.
(3) Izjava iz prvega odstavka tega člena se izda na obrazcu št. 1 iz priloge k temu pravilniku.
(4) Na območjih, določenih s statuti občin, kjer živita madžarska in italijanska narodna skupnost, se izjava izda na obrazcu št. 2 oziroma št. 3 iz priloge k temu pravilniku.
11. člen
(podlaga za vpis neveljavnosti ali prenehanja skupnosti)
(1) Neveljavnost skupnosti se vpiše v register na podlagi pravnomočne sodne odločbe.
(2) Sodišče mora sodno odločbo, s katero izreče registracijo skupnosti za neveljavno, poslati pristojni upravni enoti v petnajstih dneh od dneva njene pravnomočnosti.
(3) Prenehanje skupnosti po 25. členu zakona se vpiše v register na podlagi pravnomočne upravne odločbe, vpisa smrti partnerja v matični register ali izpiska o smrti partnerja, ki ga je izdal tuji organ.
IV. POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI URADNA OSEBA
12. člen
(uradna oseba)
Uradna oseba, pristojna za postopek registracije in za vpis podatkov v register, je matičarka ali matičar (v nadaljnjem besedilu matičar) upravne enote, na območju katere je bila skupnost prijavljena.
V. MINIMALNI STANDARDI ZA URADNE PROSTORE IN NJIHOVO OPREMLJENOST
13. člen
(uradni prostori)
(1) Postopek registracije skupnosti po 7. členu zakona se opravi v uradnih prostorih upravne enote, pri kateri želita bodoča partnerja registrirati skupnost.
(2) Postopek registracije skupnosti se opravi v uradnih prostorih, ki jih določi načelnik pristojne upravne enote. Registracijo opravi matičar ob navzočnosti obeh partnerjev.
(3) Uradni prostor mora biti svetel in urejen. V prostoru morajo biti postavljeni državni simboli, skladno s predpisi, ki urejajo njihovo uporabo.
14. člen
(čas za postopek registracije)
Postopek registracije se opravi v času, ki ga določi načelnik upravne enote v okviru uradnih ur in glede na možnosti posamezne upravne enote.
VI. OBRAZCI
15. člen
(potrdila)
(1) Pristojni organ izda iz registra na zahtevo upravičenca potrdilo o registraciji skupnosti ali potrdilo o prenehanju skupnosti.
(2) Potrdilo iz registra izda pristojni organ, ne glede na to, kje je bila vpisana registracija skupnosti.
(3) Potrdilo se lahko izda v elektronski ali fizični obliki.
16. člen
(obrazci potrdil)
(1) Potrdilo o registraciji skupnosti se izda na obrazcu št. 4 iz priloge k temu pravilniku, na območjih, določenih s statuti občin, kjer živita madžarska oziroma italijanska narodna skupnost, pa na obrazcu št. 5 oziroma št. 6 iz priloge k temu pravilniku.
(2) Potrdilo o prenehanju skupnosti se izda na obrazcu št. 7 iz priloge k temu pravilniku, na območjih, določenih s statuti občin, kjer živita madžarska oziroma italijanska narodna skupnost, pa na obrazcih št. 8 oziroma št. 9 iz priloge k temu pravilniku.
17. člen
(izpiski iz matičnega registra)
Zaznamek o registraciji skupnosti se vpiše v izpisek iz matičnega registra o rojstvu in v izpisek iz matičnega registra o smrti (obrazec št. 5 in št. 11 k Pravilniku o izvrševanju zakona o matičnem registru), zaznamek o registraciji in prenehanju skupnosti pa v izpisek iz matičnega registra (obrazec št. 14 k Pravilniku o izvrševanju zakona o matičnem registru).
18. člen
(obrazec vloge za prenehanje skupnosti)
(1) Vloga za prenehanje skupnosti se poda na obrazcu št. 10 iz priloge k temu pravilniku, na območjih, določenih s statuti občin, kjer živita madžarska oziroma italijanska narodna skupnost pa na obrazcu št. 11 oziroma št. 12 iz priloge k temu pravilniku.
(2) Obrazci potrdil iz registra in drugi obrazci, določeni s tem pravilnikom, so kot priloga njegov sestavni del.
19. člen
(veljavnost in začetek uporabe)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 23. julija 2006.
Št. 01701-74/2005
Ljubljana, dne 26. aprila 2006
EVA 2005-2611-0119
mag. Janez Drobnič l.r.
Minister
za delo, družino in socialne zadeve
 
Soglašam!
Dragutin Mate l.r.
Minister
za notranje zadeve

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti