Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2006 z dne 26. 5. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2006 z dne 26. 5. 2006

Kazalo

Ob-14797/06 , Stran 4121
1. Predmet razpisa: sofinanciranje postavitve obvestilnih tabel pred izvozi z avtocest. 2. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu Pogoji, ki jih mora izpolnjevati vlagatelj: – vlagatelj je v času od 1. 1. 2006 do porabe predvidenih sredstev oziroma najkasneje do 31. 12. 2006 (do konca proračunskega leta) postavil obvestilne table pred izvozi na obeh straneh avtoceste v skladu z objavo in razpisno dokumentacijo, – postavitev tabel je v skladu s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (Ur. l. RS, št. 46/00) in v skladu z navodili DARS-a (www.dars.si/pdf/navodila2.pdf). Vlagatelj mora vlogi za pridobitev sredstev priložiti: – nalog za postavitev oziroma drug ustrezen dokument DARS-a v skladu z navodili DARS-a (www.dars.si/pdf/navodila2.pdf); – fotografijo obvestilnih tabel kot dokazilo o postavitvi; – kopijo računa za izdelavo in postavitev tabel, ki dokazuje tudi datum postavitve; – izpolnjen obrazec, ki je del razpisne dokumentacije (11. poglavje); – podpisan, žigosan in na vsaki strani parafiran vzorec pogodbe; – izjava vlagatelja, da sprejema pogoje razpisa. Podrobnejša obrazložitev pogojev je razvidna iz razpisne dokumentacije. 3. Merila, s pomočjo katerih se med tistimi, ki izpolnjujejo pogoje, izberejo prejemniki sredstev Merilo za izbiro je datum in ura prispetja vlog. Podrobnejši način uporabe merila pri ocenjevanju vlog je razviden iz razpisne dokumentacije. 4. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa: višina razpisanih sredstev je opredeljena v Programu dela Slovenske turistične organizacije za leto 2006 in znaša 5 mio SIT. 5. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva oziroma roki, če je predvideno zaporedno podeljevanje sredstev Sredstva se dodelijo na podlagi prispelih vlog. V primeru, da Slovenska turistična organizacija v prvem krogu ne porazdeli vseh razpisanih sredstev, se izvedejo nadaljnji krogi, vse do dokončne porabe sredstev. Rok za oddajo prijav za sodelovanje v 1. krogu je 15. 6. 2006 do 10. ure, za sodelovanje v nadaljnjih krogih pa vsak prvi torek v mesecu do 10. ure. 6. Rok za predložitev vloge za dodelitev sredstev Vlagatelji morajo vloge predložiti najpozneje do dne 15. 6. 2006 do 10. ure. Vloge za sodelovanje v nadaljnjih krogih, ki bodo izvedeni le, če razpoložljiva sredstva v prvem krogu ne bodo v celoti porabljena, morajo biti predložene najpozneje do vsakega tretjega torka v mesecu do 10. ure. Vlagatelji, ki se nameravajo prijaviti za dodelitev sredstev v nadaljnjih krogih, so se dolžni predhodno pri STO pozanimati, ali bo STO sploh izvajala nadaljnje kroge. 7. Datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev oziroma datumi odpiranja vlog za dodelitev sredstev, če je predvideno zaporedno odpiranje le-teh: odpiranje vlog, ki bodo prispele v prvem krogu, t.j. do 15. 6. 2006 do 10. ure, bo 16. 6. 2006 ob 12. uri. Odpiranje vlog, ki bodo prispele v morebitnih nadaljnjih krogih, bo za vsak nadaljnji krog vsak tretji torek v mesecu ob 12. uri. Odpiranja bodo na sedežu Slovenske turistične organizacije, Dunajska cesta 156, Ljubljana. 8. Rok, v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu razpisa: vlagatelji bodo o izidu razpisa obveščeni najpozneje v osmih dneh od odpiranja vlog. 9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: slovenska turistična organizacija, Dunajska 156, Ljubljana, vsak delovni dan od 9. do 15. ure pri Metki Pirc ali po mailu: metka.pirc@slovenia.info. Razpisna dokumentacija je dostopna tudi na spletni strani www.slovenia.info/board. Morebitna vprašanja se zastavljajo pisno na zgornji elektronski naslov, in sicer najpozneje 2 dni pred vsakokratnim rokom za oddajo vloge. STO bo odgovor poslala neposredno vlagatelju ter vprašanje skupaj z odgovorom objavila tudi na spletnih straneh www.slovenia.info/board.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti