Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2006 z dne 26. 5. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2006 z dne 26. 5. 2006

Kazalo

Ob-14693/06 , Stran 4141
Okrožno državno tožilstvo Celje, Ljubljanska cesta 5; na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 – prečiščeno besedilo ZJU-UPB2), drugi odstavek 58. člena Zakona o državnem tožilstvu (Ur. l. RS, št. 14/03) in Odloka o določitvi števila uradniških delovnih mest na Okrožnem državnem tožilstvu Celje, objavlja javni natečaj za 1 prosto delovno mesto za nedoločen čas: višji pravosodni svetovalec (strokovni sodelavec). Delovno mesto višji pravosodni svetovalec je uradniško delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazivu višji pravosodni svetovalec III, višji pravosodni svetovalec II, in višji pravosodni svetovalec I. V besedilu objave uporabljeni izrazi, napisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške. Opis del in nalog: – proučevanje zadev, ki mu jih dodeli okrožni državni tožilec, priprava strokovne podlage za sprejem odločitve, priprava odločitve, priprava obrazložitve odločitve, – vodenje alternativnih postopkov-odloženega pregona po pooblastilu državnega tožilca, – izvrševanje zadev tožilske uprave in vodenje ter koordiniranje dela osebja organa, – spremljanje in proučevanje prakse sodišč ter strokovne literature, tudi tuje, – spremljanje vlog in izjav strank na zapisnik, zasliševanje strank, in prič po naročilu državnega tožilca v posameznih zadevah ter opravljanje priprav na glavno obravnavo, – priprava splošnih aktov in drugih strokovnih ter organizacijskih gradiv in navodil organa, – opravljanje najzahtevnejših strokovnih del skladno s predpisi, ki urejajo postopek na posameznem področju, materialnimi predpisi in priprava strokovnih podlag za najpomembnejše odločitve na področju delovanja organa, – priprava pomembnejših poročil, analiz in informacij, strokovnih referatov, pravnih mnenj in vlog, – opravljanje drugih strokovnih del po odredbi vodje tožilstva, vodje oddelka, – druge naloge, določene s področnimi predpisi. Splošni pogoji, ki jih mora izpolnjevati kandidat: – državljanstvo Republike Slovenije; – znanje slovenskega jezika; – da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bila obsojena na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev; – da zoper osebo ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Posebni pogoji za zasedbo delovnega mesta: – univerzitetna izobrazba pravne smeri, – najmanj dve leti delovnih izkušenj v pravosodju, – opravljen pravniški državni izpit, – znanje svetovnega tujega jezika, – poznavanje dela z arhivskim gradivom, – poznavanje dela z računalnikom. K prijavi z življenjepisom mora kandidat priložiti naslednja dokazila: – fotokopijo diplome, – fotokopijo potrdila o državljanstvu, – fotokopijo delovne knjižice iz katere je razvidna delovna doba, – fotokopijo potrdila o opravljenem pravniškem državnem izpitu oziroma pravosodnem izpitu, – potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje, – potrdilo krajevno pristojnega sodišča o tem, da zoper kandidata ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Potrdila iz zadnjih dveh alinej lahko ob prijavi nadomesti pisna izjava kandidata. Izbrani kandidat bo potrdilo moral predložiti pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi. Delovno razmerje bo z izbranim kandidatom sklenjeno za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in trimesečnim poskusnim delom. Izbrani kandidat bo delo opravljal na sedežu in za potrebe Okrožnega državnega tožilstva v Celju, Ljubljanska cesta 5. Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev in opisom dosedanjih delovnih izkušenj se pošljejo v osmih dneh od objave javnega natečaja na naslov: Okrožno državno tožilstvo Celje, kadrovska služba (za javni natečaj – višji pravosodni svetovalec) Ljubljanska cesta 5, 3001 Celje. Rok za prijavo začne teči naslednji dan po objavi. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v 15 dneh po odločitvi o izbiri. Za dodatne informacije smo vam na voljo na tel. 03/427-58-04.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti