Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2006 z dne 26. 5. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2006 z dne 26. 5. 2006

Kazalo

Št. 4651-20/2006-15 Ob-14647/06 , Stran 4130
A) Predmet javnega razpisa 1. Predmet javnega razpisa je naslednje zemljišče: – parcelna št. 3334/7, k.o. Hrpelje, v izmeri 604 m2, 5,150.000 SIT, za gradnjo individualne stanovanjske hiše na južnem robu zazidalnega načrta (ulica Nova pot, Hrpelje). Navedena izhodiščna cena je določena v skladu s cenitvijo, ki jo je opravil sodno zaprisežen cenilec. Predpisane davčne dajatve na promet nepremičnin in stroške prepisa plača kupec. B) Pogoji in pravila javnega razpisa 2. Ponudbe morajo vsebovati naslednje podatke: – naziv kupca in njegov naslov; – navedbo, za katero zemljišče daje ponudbo, z navedbo parcelne številke; – ponujeno ceno; – potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije za fizične osebe (kopijo osebnega dokumenta), oziroma izpisek iz sodnega registra za pravne osebe, ki ne sme biti starejši od 30 dni; – dokazilo o plačilu varščine. 3. Varščina, ki jo morajo ponudniki poravnati na račun Občine Hrpelje-Kozina št. 01235-0100006141, znaša 10% od izklicne cene v točki 1 ter se uspelim ponudnikom vračuna v kupnino, neuspelim pa vrne v roku 15 dni po izvedbi razpisa, brez obresti. 4. Na razpisu lahko sodelujejo pravne in fizične osebe. 5. Razpis je odprtega tipa. Rok za oddajo ponudb je 10 dni od objave tega razpisa. Kolikor je ta dan dela prost dan, bo rok za oddajo ponudb prvi naslednji delovni dan. Prepozne, nepopolne in nepravilno označene ponudbe komisija ne bo upoštevala pri izbiri. 6. Ponudbe morajo biti predložene v zaprti kuverti na naslov: Občina Hrpelje-Kozina, Hrpelje, reška cesta 14, 6240 Kozina z oznako »Javni razpis za prodajo parcele – Nova pot«. 7. Kriterij za izbor najugodnejšega ponudnika je višina ponujene kupnine. O najugodnejšem ponudniku bo odločala komisija prodajalca. 8. O izbiri najustreznejših ponudnikov za prodajo stavbnega zemljišča bo komisija obvestila vse ponudnike v roku 8 dni po sprejemu sklepa o izbiri. 9. Pogodbo o prodaji stavbnega zemljišča mora ponudnik skleniti najpozneje v roku 8 dni po pozivu k podpisu pogodbe. V primeru, da se izbrani ponudnik v osmih dneh od poziva podpisu pogodbe ne odzove, se šteje, da je od pogodbe odstopil, zaradi česar mu zapade varščina v korist Občine Hrpelje-Kozina. 10. Rok za plačilo kupnine je 8 dni po podpisu pogodbe. Po plačilu kupnine in poravnanih vseh stroških bo Občina Hrpelje-Kozina izdala ponudniku pisno zemljiškoknjižno dovolilo za vpis lastninske pravice v zemljiško knjigo na ime izbranega ponudnika. 11. Nepremičnina se prodaja po načelu videno – kupljeno. 12. Vse informacije v zvezi s tem javnim razpisom lahko ponudniki dobijo na Občini Hrpelje-Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14, tel. 05/680-01-50 od ponedeljka do petka v času od 9. do 12. ure pri urbanistični službi (Aleksander Batič).

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti