Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2000 z dne 24. 3. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2000 z dne 24. 3. 2000, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

1151. Sklep o določitvi kandidata, ki v skladu s 17. členom zakona o volitvah v Državni zbor postane poslanec za preostanek mandatne dobe namesto poslanca, ki mu je prenehal mandat

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

1241. Uredba o kriterijih za dodeljevanje posojil in za kapitalske naložbe v gospodarske družbe za namene sanacije
1242. Uredba o določitvi najvišjih cen osnovnih poštnih storitev
1243. Uredba o določitvi najvišje drobnoprodajne cene utekočinjenega naftnega plina

Sklepi

1152. Sklep o razveljavitvi sklepa Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije, številka 114-02/90-1/11-8 z dne 31. 10. 1991 in sklep o spremembi sklepa Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije, številka 114-02/90-1/11-8 z dne 31. 10. 1991, z dne 21. 10. 1994

MINISTRSTVA

1153. Odredba o spremembi in dopolnitvi odredbe o pristojbini za uporabo objektov za varnost plovbe na pomorskih plovnih poteh
1154. Odredba o dopolnitvi odredbe o prepovedi uporabe cestno-železniških prehodov
1155. Odredba o stroških za izdajo dovoljenja za delo
1156. Odredba o merilih za opremljanje članov štaba Civilne zaščite Republike Slovenije in štabov Civilne zaščite regij z oborožitvijo za osebno zaščito
1157. Odredba o začasnem zavarovanju fosilnih vretenčarjev pri Kozini
1158. Odredba o sprejemu splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Ig
1159. Odredba o sprejemu splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Javorje
1160. Odredba o sprejemu splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote
1161. Sklep o javni razgrnitvi splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Celje
1162. Pravilnik o označevanju materialov, ki se uporabljajo za glavne sestavne dele obutve, namenjene prodaji potrošnikom
1163. Pravilnik o službenih izkaznicah na obrambnem področju
1164. Navodilo o spremembah navodila za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni
1165. Navodilo o spremembah in dopolnitvah navodila o merilih za ocenjevanje vrednosti podržavljenih premičnin, nepremičnin, podjetij oziroma premoženja
1244. Pravilnik o naravni mineralni vodi in izvirski vodi
1245. Pravilnik o merilih in postopku za izvedbo zbiranja ponudb za imenovanje ocenjevalca vrednosti zavarovalnic
1246. Navodilo o spremembah in dopolnitvah navodila za uskladitev računovodskih evidenc za uporabnike enotnega kontnega načrta z zakonom o računovodstvu

USTAVNO SODIŠČE

1166. Odločba o razveljavitvi sklepa o ustanovitvi lovišč v Občini Cerklje in šeste alinee 3. točke 7. člena statuta Občine Cerklje na Gorenjskem

BANKA SLOVENIJE

1167. Sklep o določitvi premije za nakup pravice do nakupa deviz

REPUBLIŠKA VOLILNA KOMISIJA

1168. Ugotovitev, da je mandat poslanca Državnega zbora prešel na naslednjega kandidata z liste kandidatov SNS

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1169. Spremembe in dopolnitve pravilnika o delu tožilca in razsodišča
1170. Poročilo o gibanju plač za januar 2000

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1171. Odločba o dodelitvi licence za opravljanje dejavnosti organiziranja turističnih potovanj in/ali licence za opravljanje dejavnosti prodaje oziroma posredovanja turističnih potovanj

OBČINE

Ajdovščina

1172. Odlok o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka na območju Krajevne skupnosti Skrilje
1173. Sklep o nadomestitvi kandidata

Benedikt

1174. Pravilnik o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Benedikt

Bloke

1175. Odlok o proračunu Občine Bloke za leto 2000
1176. Odlok o vaških odborih
1177. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Loška dolina za območje Občine Bloke

Brežice

1178. Odlok o proračunu Občine Brežice za leto 2000

Celje

1179. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Otok I. - Savinjsko nabrežje

Črenšovci

1180. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Črenšovci

Dobrovnik

1181. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Dobrovnik za leto 1999
1182. Sklep o začasnem financiranju Občine Dobrovnik za leto 2000

Dol pri Ljubljani

1183. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Dol pri Ljubljani za leto 1999

Dolenjske Toplice

1227. Odlok o organizaciji, ustanavljanju in delovanju zaščite in reševanja v Občini Dolenjske Toplice

Kamnik

1184. Odlok o ustanovitvi sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin v Občini Kamnik
1185. Odlok o občinski inšpekciji, komunalnem nadzorstvu in občinskem redarstvu v Občini Kamnik
1186. Sklep o določitvi povprečnih stroškov komunalne opreme na območju Občine Kamnik

Kobarid

1187. Sklep o tarifnih postavkah ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Kobarid
1188. Sklep o vodarini v Občini Kobarid
1189. Sklep o kanalščini v Občini Kobarid
1228. Odlok o določitvi varstvenih pasov in ukrepov za zavarovanje vodnega zajetja Repec pri Breginju
1229. Odlok o določitvi varstvenih pasov in ukrepov za zavarovanje vodnega zajetja Tresilo v Drežniških Ravnah
1230. Odlok o določitvi varstvenih pasov in ukrepov za zavarovanje vodnih zajetij vodovoda Livek
1231. Odlok o pokopališkem redu Občine Kobarid

Kočevje

1190. Odlok o proračunu Občine Kočevje za leto 2000

Krško

1191. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o zazidalnem načrtu za stanovanjsko območje Videm
1192. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah dela zazidalnega načrta "Industrijska cona Žadovinek"

Lenart

1193. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Lenart za leto 1999
1194. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vzgojno-varstveni zavod Lenart
1195. Odlok o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Lenart
1196. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi
1232. Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v Občini Lenart

Ljutomer

1233. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega gospodarskega zavoda za turizem Ljutomer
1234. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Ljutomer
1235. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za kulturo in izobraževanje Ljutomer
1236. Sklep o ukinitvi javnega dobra
1237. Sklep o povprečni gradbeni ceni, stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in vrednosti stavbnih zemljišč v Občini Ljutomer za leto 2000
1238. Pravilnik o vrednotenju programov mladinskih društev v Občini Ljutomer
1239. Pravilnik za vrednotenje letnih programov dejavnosti v ljubiteljski kulturi v Občini Ljutomer
1240. Pravilnik o vrednotenju programov organizacij in društev na področju socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Ljutomer

Loški Potok

1197. Odlok o proračunu Občine Loški Potok za leto 2000

Mežica

1198. Sklep o povprečni gradbeni ceni, povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in osnovni ceni stavbnega zemljišča v Občini Mežica
1199. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Mežica

Mirna Peč

1200. Odlok o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine Mirna Peč

Murska Sobota

1201. Sklep o razpisu referenduma o uvedbi krajevnega samoprispevka za del Krajevne skupnosti Černelavci - naselje Polana

Nazarje

1202. Odlok o ustanovitvi muzeja gozdarstva in lesarstva - Muzej Vrbovec

Odranci

1203. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Odranci za leto 1999
1204. Odlok o proračunu Občine Odranci za leto 2000

Oplotnica

1205. Sklep o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev odloka o sprejetju prostorskih ureditvenih pogojev za celotno območje Občine Slovenska Bistrica, za področje Občine Oplotnica

Podčetrtek

1206. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi
1207. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi
1208. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Šmarje pri Jelšah za obdobje od leta 1986 do leta 2000, za območje Občine Podčetrtek - dopolnjene v letu 2000

Prebold

1209. Odlok o občinskem prazniku Občine Prebold
1210. Sklep o zvišanju cen programov predšolske vzgoje v Vzgojno-izobraževalnem zavodu OŠ Prebold OE vrtec Prebold

Puconci

1211. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Puconci za leto 1999
1212. Odlok o proračunu Občine Puconci za leto 2000

Ravne na Koroškem

1213. Odlok o proračunu Občine Ravne na Koroškem za leto 2000

Rogaška Slatina

1214. Odlok o proračunu Občine Rogaška Slatina za leto 2000
1215. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o komunalnih taksah
1216. Sklep o vrednosti točke za izračun prispevkov za urejanje javnih parkovnih površin in gozdov v Občini Rogaška Slatina

Rogatec

1217. Odlok o proračunu Občine Rogatec za leto 2000

Šentjernej

1218. Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Šentjernej
1219. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Občine Šentjernej - dopolnjene 1997 in 1999
1220. Sklep o javni razgrnitvi (1) sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območje Občine Šentjernej in (2) sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za pomembnejša lokalna središča Občine Novo mesto - za naselje Šentjernej
1221. Sklep o javni razgrnitvi (1) osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Občine Šentjernej - dopolnjen 1997 in 2000 (2) osnutka odloka o zazidalnem načrtu za območje sejemske dejavnosti ob obvozni cesti Šentjernej
1222. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Šmarje pri Jelšah

1223. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o prevzemu ustanoviteljskih pravic Sklada za razvoj obrti in podjetništva Šmarje pri Jelšah

Tržič

1224. Odlok o dimnikarski službi na območju Občine Tržič
1225. Odlok o občinski redarski službi v Občini Tržič
1226. Pravilnik o uporabi službene uniforme pooblaščenih delavcev občinskega redarstva

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

35. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Slovaške republike o sodelovanju v kombiniranem prevozu (BSKSKP)
36. Zakon o spremembi zakona o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Portugalsko o zračnem prometu (BPOMZP-A)
37. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Kraljevino Španijo o zračnem prometu (BESZP)
38. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Kraljevine Danske o ureditvi obveznosti iz dvostranskih sporazumov o konsolidaciji dolgov, sklenjenih v obdobju od 1984 do 1988 med nekdanjo Socialistično federativno republiko Jugoslavijo in Kraljevino Dansko (BDKKD)
39. Zakon o ratifikaciji Kazenskopravne konvencije o korupciji (MKKK)
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti