Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2000 z dne 24. 3. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2000 z dne 24. 3. 2000

Kazalo

1214. Odlok o proračunu Občine Rogaška Slatina za leto 2000, stran 3452.

Na podlagi 45. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) in 16. člena statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 31/99) je Občinski svet občine Rogaška Slatina na 13. redni seji dne 1. 3. 2000 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Rogaška Slatina za leto 2000
1. člen
S tem odlokom se ureja financiranje nalog, ki jih v skladu z ustavo in zakonom opravlja občina.
2. člen
Skupni prihodki občinskega proračuna za leto 2000 znašajo 831,292.903 SIT, od tega za:
– tekoči odhodki                599,559.000 SIT,
– investicijski odhodki             224,533.903 SIT,
– rezerve                     7,200.000 SIT.
3. člen
Konsolidirana bilanca proračuna Občine Rogaška Slatina za leto 2000 izkazuje:
– prihodke v višini               870,192.903 SIT,
– odhodke v višini               870,192.903 SIT.
4. člen
Sredstva so namenjena za naslednje namene:
– delo občinskih organov in občinske uprave;
– družbene dejavnosti;
– gospodarske javne službe;
– požarno varstvo, zaščito in reševanje;
– delovanje krajevnih skupnosti;
– delovanje skladov;
– financiranje političnih strank in druge odhodke;
– investicije;
– rezerve.
5. člen
Proračun občine sestavlja bilanca prihodkov in odhodkov ter račun financiranja.
6. člen
Sredstva proračuna se delijo med letom praviloma enakomerno med vse uporabnike v okviru prihodkov in v odvisnosti od zapadlosti obveznosti, če ni v odloku, v splošnem delu proračuna, posebnem aktu občine ali s pogodbo med občino in uporabnikom drugače določeno.
7. člen
Uporabniki smejo prevzemati obveznosti v imenu občine le v okviru sredstev, ki so v proračunu predvidena za posamezne namene.
8. člen
Uporabniki morajo sredstva, ki so jim zagotovljena v proračunu uporabljati za namene, za katere so jim bila dana in v skladu s predpisi o njihovi uporabi oziroma razporejanju z njimi.
9. člen
Sredstva proračuna se lahko razporejajo na uporabnike do konca leta, za katero je proračun sprejet.
10. člen
Za pripravo in izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Župan skrbi, da se med letom prihodki razporejajo skladno z njihovim pritekanjem.
11. člen
Če prihodki proračuna med letom ne pritekajo v predvideni višini, lahko župan, da bi ohranil proračunsko ravnotežje, začasno zmanjša zneske sredstev, ki so v posebnem delu proračuna razporejeni za posamezne namene, ali začasno zadrži uporabo teh sredstev.
12. člen
Župan sme v okviru skupnega obsega proračunskih sredstev pri posameznem proračunskem porabniku spreminjati namen in višino sredstev, ki so mu v proračunu namenjeni, če s tem ni bistveno ogroženo izvajanje nalog, za katere so bila zagotovljena sredstva. Prav tako lahko župan spreminja obseg in višino sredstev znotraj posameznega namena, če to narekujejo potrebe in če s tem ni ogroženo izvajanje nalog pri posameznih porabnikih.
13. člen
Župan sme spreminjati namen in višino sredstev med posameznimi nameni, če s tem ni ogroženo izvajanje nalog proračunskih porabnikov.
14. člen
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov proračuna izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, se lahko za začasno kritje uporabljajo sredstva rezerv ali najame kredit, ki mora biti odplačan do konca proračunskega leta in ne sme presegati 5% sprejetega proračuna. O najetju kredita odloča župan.
15. člen
Občina se lahko dolgoročno zadolžuje za investicije, ki jih potrdi občinski svet.
Pogodbe o zadolževanju sklepa župan na podlagi sprejetega proračuna in ob predhodnem soglasju ministra, pristojnega za finance. Soglasje je sestavni del pogodbe o zadolževanju.
Pogodba, sklenjena v nasprotju z določbami prejšnjega odstavka, je nična.
16. člen
Občina se lahko zadolži le v obsegu, ki ne presega 10% realiziranih prihodkov občine v letu pred letom zadolževanja, odplačilo glavnice in obresti pa v posameznem letu odplačila ne more preseči 5% realiziranih prihodkov.
Ne glede na prejšnji odstavek se občina lahko zadolži za sofinanciranje stanovanjske gradnje, oskrbe z vodo ter za odvajanje in čiščenje odplak v obsegu, ki presega 10% realiziranih prihodkov v letu pred letom zadolževanja, če odplačilo glavnice in obresti v posameznem letu odplačila ne preseže 3% realiziranih prihodkov.
17. člen
Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanoviteljica je občina, se smejo zadolževati le s soglasjem ustanoviteljice. Izdana soglasja se štejejo v obseg možnega zadolževanja občine.
18. člen
Občina sme dajati poroštva za izpolnitev obveznosti javnih podjetij in javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je, vendar največ do 5% realiziranih prihodkov v letu, v katerem se daje poroštvo. Izdana poroštva se štejejo v obseg možnega zadolževanja občine.
19. člen
Vsako izplačilo iz proračuna mora imeti za podlago listine, s katerimi se ugotavljata obveznost in višina izplačila.
20. člen
Za zakonito uporabo sredstev, ki so uporabniku razporejena iz proračuna, je odgovoren predstojnik ali poslovodni organ uporabnika, oziroma druga pooblaščena oseba kot odredbodajalec.
Poleg osebe iz prejšnjega odstavka, je za zakonito uporabo sredstev odgovoren tudi vodja računovodstva pri uporabniku.
21. člen
Župan odloča o uporabi tekoče proračunske rezerve, ki je namenjena za pokrivanje nepredvidenih ali premalo predvidenih proračunskih odhodkov.
22. člen
Od vseh prihodkov proračuna Občine Rogaška Slatina za leto 2000, zmanjšano za prenos prihodkov iz leta 1999, izločamo 0,5% sredstev v rezervni sklad Občine Rogaška Slatina, razen prihodkov skladov.
Izplačevanje v rezerve se praviloma izvrši vsaki mesec, vendar najpozneje do 31. decembra tekočega leta.
23. člen
Župan je pooblaščen, da odloča o uporabi sredstev rezerv Občine Rogaška Slatina do višine 1,500.000 SIT v posameznem primeru za namene iz 49. člena zakona o javnih financah.
Župan je pooblaščen, da odloča o pravnih poslih pridobitve, odprodaje in najema občinskega premoženja v vrednosti 0,5% od skupnih prihodkov občinskega proračuna.
24. člen
Občinski svet opravlja nadzor nad politiko in smotrnostjo porabe sredstev občinskega proračuna.
Da bi občinski svet ali od njega pooblaščeni organ lahko opravljal ta nadzor, mu morajo uporabniki na njegovo zahtevo pošiljati poročila in podatke o izvajanju nalog.
25. člen
Za proračun pristojni organ občine opravlja nadzor nad finančnim poslovanjem uporabnikov glede na namen, obseg in dinamiko porabe sredstev.
Če za proračun pristojni organ občine pri opravljanju proračunskega nadzora pri uporabnikih ugotovi, da se sredstva ne uporabljajo za namene, za katere so bila dodeljena, mora zahtevati, da se ta sredstva vrnejo v proračun ter o tem obvesti župana.
26. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 06202-13-1/00
Rogaška Slatina, dne 2. marca 2000.
Župan
Občine Rogaška Slatina
mag. Branko Kidrič l. r.

AAA Zlata odličnost