Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2000 z dne 24. 3. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2000 z dne 24. 3. 2000

Kazalo

1184. Odlok o ustanovitvi sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin v Občini Kamnik, stran 3429.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 10/98 in 74/98, 59/99), 14. in 15. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98), 21., 22. in 24. člena odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Kamnik (Uradni list RS, št. 47/94, 47/95 in 20/98) in na podlagi 16. člena statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 47/99) je Občinski svet občine Kamnik na 11. seji dne 1. 3. 2000 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin v Občini Kamnik
1. člen
S tem odlokom se v Občini Kamnik ustanovi svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin (v nadaljevanju: svet) kot skupen organ za vse gospodarske javne službe v Občini Kamnik, z namenom varstva pravic uporabnikov javnih dobrin v razmerju do izvajalcev gospodarskih javnih služb na območju Občine Kamnik, kot jih določa odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Kamnik.
2. člen
Svet je sestavljen iz uporabnikov javnih dobrin in ima pet članov. Svet imenuje Občinski svet občine Kamnik za mandatno obdobje 4 let na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
V svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin ni možno imenovati zaposlenih pri izvajalcu gospodarske javne službe, prav tako ne morejo biti člani sveta člani organov občine, člani delovnih teles občinskega sveta, direktor občinske uprave in delavci občinske uprave.
3. člen
Člani sveta za varstvo pravic uporabnikov javnih dobrin na svoji prvi seji z večino glasov izvolijo predsednika in podpredsednika sveta.
Podpredsednik sveta nadomešča predsednika v primeru njegove odsotnosti.
Svet ima tajnika, ki opravlja strokovne in administrativno tehnične naloge in ga na predlog direktorja občinske uprave imenuje svet.
Način dela sveta ureja poslovnik, ki ga sprejmejo člani sveta z večino glasov.
4. člen
Svet opravlja naslednje naloge:
– varuje interese uporabnikov javnih dobrin in daje pripombe, predloge in priporočila v zvezi z izvajanjem gospodarskih javnih služb pristojnim organom občine v skladu z njihovimi pooblastili na področju zagotavljanja javnih dobrin,
– zastopa interese uporabnikov javnih dobrin v razmerju do izvajalcev storitev, opozarja na pomanjkljivosti in predlaga izboljšave,
– zastopa interese uporabnikov v zvezi z načrtovanjem in financiranjem javnih služb in s tem povezanih objektov in naprav pred pristojnimi organi občine.
5. člen
Pristojni organi občine so dolžni obravnavati pripombe, predloge in priporočila sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin in ga o svojih stališčih in ukrepih seznaniti najkasneje v roku 30 dni od dneva prejema pisne pripombe, predloga ali priporočila, oziroma v skladu s svojim poslovnikom.
6. člen
Materialne, finančne, strokovne in administrativne pogoje za delo sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin v Občini Kamnik zagotavlja Občina Kamnik.
7. člen
Za delo članov sveta se smiselno uporabljajo določbe pravilnika o plačah in delih plač funkcionarjev Občine Kamnik, članov delovnih teles občinskega sveta in župana ter nadzornega odbora.
8. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01504-53/99
Kamnik, dne 2. marca 2000.
Župan
Občine Kamnik
Anton Tone Smolnikar l. r.

AAA Zlata odličnost