Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2000 z dne 24. 3. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2000 z dne 24. 3. 2000

Kazalo

1233. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega gospodarskega zavoda za turizem Ljutomer, stran 3481.

Na podlagi 3. člena zakona o pospeševanju turizma (Uradni list RS, št. 57/98), 3., 4. in 18. do 24. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 14. člena statuta Občine Ljutomer (Uradni list RS, št. 62/99) in 5. točke 4. člena zakona o sodnem registru (Uradni list RS, št. 13/94) je Občinski svet občine Ljutomer v nadaljevanju 11. redne seje dne 28. 2. 2000 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega gospodarskega zavoda za turizem Ljutomer
1. člen
S tem odlokom se spremeni in dopolni odlok o ustanovitvi javnega gospodarskega zavoda za turizem Ljutomer (Uradni list RS, št. 88/99; v nadaljevanju: odlok).
2. člen
Zadnji, četrti odstavek 6. člena odloka se spremeni tako, da se črta besedilo “Podrobnejša klasifikacija dejavnosti zavoda se določi s statutom zavoda“.
3. člen
Doda se nov 6.a člen odloka, ki glasi:
“Dejavnosti sklada iz prejšnjega odstavka tega člena so po standardni klasifikaciji dejavnosti razvrščene v naslednje postavke:
– G/52.486 Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki
– G/52.610 Trgovina na drobno po pošti
– G/52.620 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah
– G/52.630 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln
– I/63.300 Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; informacije, turistično posredovanje
– K/72.300 Obdelava podatkov
– K/72.400 Dejavnosti povezane s podatkovnimi bazami
– K/74.130 Raziskovanja trga in javnega mnenja
– K/74.140 Podjetniško in poslovno svetovanje
– K/74.400 Oglaševanje
– K/74.841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov
– K/74.843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.
– L/75.130 Dejavnosti javnih ustanov za pospeševanje poslovnih dejavnosti
– M/80.422 Drugo izobraževanje, d.n.
– O/91.110 Dejavnosti poslovnih in delodajalskih združenj.
4. člen
Črta se besedilo 10. in 11. člena odloka.
5. člen
Spremeni in dopolni se 23. člen odloka, ki v celoti glasi:
“V organu upravljanja je določena sorazmerna zastopanost članov po posameznih dejavnostih. Upravni odbor šteje devet članov. Upravni odbor imenujejo:
– občinski svet imenuje pet članov upravnega odbora kot predstavnika ustanovitelja v skladu s statutom občine,
– območna obrtna zbornica Ljutomer imenuje dva predstavnika,
– občinska turistična zveza imenuje enega predstavnika,
– programski svet zavoda imenuje enega predstavnika.
Mandatna doba članov upravnega odbora je 4 leta in so po poteku mandatna doba lahko ponovno imenovani.
6. člen
Te spremembe in dopolnitve tega odloka začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 333-01-7/00-669
Ljutomer, dne 6. marca 2000.
Župan
Občine Ljutomer
Jožef Špindler, inž. kmet. l. r.

AAA Zlata odličnost