Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2000 z dne 24. 3. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2000 z dne 24. 3. 2000

Kazalo

1177. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Loška dolina za območje Občine Bloke, stran 3423.

Na podlagi prvega odstavka 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) in 6. člena statuta Občine Bloke (Uradni list RS, št. 41/99) je Občinski svet občine Bloke na 11. redni seji dne 9. 3. 2000 sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Loška dolina za območje Občine Bloke
1. člen
S tem programom se podrobneje določajo:
– vsebina in obseg potrebnih strokovnih podlag, ki jih je treba spremeniti, dopolniti ali izdelati v postopku priprave in sprejemanja sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Loška dolina (Uradni list RS, št. 56/96); za območje Občine Bloke;
– subjekti, ki sodelujejo pri pripravi sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin občinskih planskih aktov;
– roki za posamezne faze priprave prostorskih sestavin občinskih planskih aktov ter sredstva, ki so potrebna za njihovo pripravo;
– nosilci strokovnih aktivnosti priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin občinskih planskih aktov;
– sestavine, ki se spreminjajo in dopolnjujejo.
2. člen
Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin občinskih planskih aktov se v vsebinskem smislu pripravijo tako, da se pri izdelavi upošteva zakon o urejanju prostora (Uradni list SRS, št. 18/84, 15/89) ter navodilo o vsebini in metodologiji izdelave prostorskih strokovnih podlag in prostorskih sestavin planskih aktov občin (Uradni list SRS, št. 20/85).
Spremembe in dopolnitve bodo zajemale predvsem:
– zasnove organizacije dejavnosti v prostoru z usmerjanjem poselitve v ureditvena območja naselij (izdelava analize dosedanjega razvoja, obstoječega stanja in razvojnih teženj posameznih naselij) ob upoštevanju obveznih izhodišč prostorskih sestavin dolgoročnega plana Republike Slovenije;
– spremembe namenske rabe prostora glede na pobude pravnih in fizičnih oseb za spremembo kmetijskih in gozdnih zemljišč v stavbna za potrebe gradnje. V kontekstu analize poselitve se rešujejo vse prispele pobude in pripombe za posege v prostor, ki bodo prispele v določenem roku, za zazidljivo parcelo se opredeli parcel. št. 737/2 in del parcele 1203/1 k.o. Nova vas;
– zasnove namenske rabe prostora (območja kmetijskih zemljišč, gozda; območja za pridobivanje rudnin; območja in objekti varovanja naravne in kulturne dediščine, ureditvena območja naselij; območja večjih infrastrukturnih objektov, območja za rekreacijo v naravnem okolju;
– urbanistična zasnova Nove vasi.
3. člen
Nosilec strokovnih aktivnosti pri pripravi in izdelavi dopolnitev prostorskih sestavin občinskih planskih aktov oziroma izvajalec naloge bo določen po sprejetju programa priprave na podlagi zbranih ponudb.
Naloga nosilca je:
– pregled obstoječih planskih aktov in obstoječih strokovnih podlag,
– sodelovanje pri izdelavi strokovnih podlag sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin občinskih planskih aktov,
– izdelava osnutka in predloga odloka ter drugih prostorskih sestavin za dopolnitev dolgoročnega in družbenega plana občine,
– pridobitev predhodnih mnenj, pogojev in soglasij pristojnih organov, organizacij in skupnosti,
– sodelovanje na javnih obravnavah,
– priprava stališč do pripomb iz javne razgrnitve,
– sodelovanje pri pridobitvi sklepa Vlade Republike Slovenije o usklajenosti osnutka sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov.
Koordinator postopka priprave in sprejemanja bo župan Občine Bloke oziroma pooblaščeni predstavnik občinske uprave.
4. člen
Organi in organizacije, ki sodelujejo pri pripravi sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin občinskih planskih aktov so:
1. Občina Bloke;
2. za področje kmetijstva in gozdarstva: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 56, Ljubljana;
3. za področje vodnega gospodarstva: Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava RS za varstvo narave, izpostava Ljubljana Vojkova 1, Ljubljana;
4. za področje varovanja okolja: Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava RS za varstvo narave, izpostava Ljubljana Vojkova 1, Ljubljana;
5. za o področje varstva kulturne dediščine: Ministrstvo za kulturo, Uprava za kulturno dediščino, Plečnikov trg 2, Ljubljana;
6. za področje varstva naravne dediščine: Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava RS za varstvo narave, izpostava Ljubljana Vojkova 1, Ljubljana;
7. za področje rudarstva: Direkcija RS za rudna bogastva Velenje;
8. za področje prometa in zvez: Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, Ljubljana;
9. za področje energetike: Ministrstvo za gospodarske dejavnosti, Oddelek za energetiko, Kotnikova ulica 5, Ljubljana,
10. Eles, Elektro Slovenija, d.o.o., Hajdrihova 2, Ljubljana
11. Geoplin, d.o.o., Cesta ljubljanske brigade 11, Ljubljana;
12. za področje poselitve: Ministrstvo za okolje in prostor, Urad RS za prostorsko planiranje, Dunajska 48, Ljubljana;
13. za področje obrambe in zaščite: Ministrstvo za obrambo, Kardeljeva ploščad 25, Ljubljana.
Kolikor se v postopku sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin občinskih planskih aktov ugotovi, da je potrebno predhodno pridobiti predhodna mnenja in pogoje ter soglasja tudi drugih organov, ki niso našteta v prejšnjem odstavku, se le – ta pridobe v postopku.
Pred pričetkom priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine morajo organi in organizacije iz tega člena na zahtevo izdelovalca podati v zvezi s predvidenimi prostorskimi ureditvami usmeritve, zahteve in omejitve (pogoje), ki jih izdelovalec upošteva pri pripravi osnutka. Organi in organizacije morajo v skladu s 35. členom ZUNDPP podati svoje pogoje in soglasja v 30 dneh od zahteve. Če v predpisanem roku ne podajo pogojev, se šteje, da jih nimajo.
5. člen
1. S pripravo sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin občinskih planskih aktov se je začelo že v letu 1999.
2. Javni poziv občanom, da podajo pobude – vloge za posege v prostor. Končni rok za sprejemanje pobud je 30 dni po objavi programa v Uradnem listu RS. Pobude – vloge, ki bodo prispele na naslov Občine Bloke po tem roku, se bodo obravnavale pri prvi naslednji izdelavi sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov Občine Bloke.
3. S pripravo strokovnih podlag za spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin občinskih planskih aktov se prične po podpisu pogodbe z izdelovalcem.
4. Predhodne pogoje oziroma usmeritve organov in organizacij iz 4. člena tega programa pridobi občinska uprava v sodelovanju z izdelovalcem v 30 dneh po podpisu pogodbe.
5. Osnutek sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin občinskih planskih aktov se predloži občinskemu svetu najkasneje v 90 dneh po podpisu pogodbe.
6. Občinski svet občine Bloke obravnava in sprejme osnutek ter sprejme sklep o enomesečni javni razgrnitvi in o javni obravnavi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin občinskih planskih aktov. Sklep o javni razgrnitvi se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
7. Javna razgrnitev in javna obravnava se izvede na sedežu Občine Bloke.
8. Občani, organi in organizacije ter drugi zainteresirani lahko podajo svoje pisne pripombe na izdelan osnutek v času trajanja javne razgrnitve osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin občinskih planskih aktov.
9. Po končani javni razgrnitvi župan zavzame stališče do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve na podlagi strokovnih stališč, ki jih pripravi strokovni nosilec v roku 20 dni po končani javni razgrnitvi. V roku 30 dni po sprejetju stališča in predlogov iz javne razgrnitve pripravi izvajalec usklajeni osnutek sprememb in dopolnitev. Prostorskih sestavin občinskih planskih aktov. Župan Občine Bloke posreduje usklajen osnutek na MOP, Urad RS za prostorsko planiranje, s predlogom za ugotovitev njegove usklajenosti z obveznimi izhodišči prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Republike Slovenije.
10. Po sprejetju sklepa Vlade Republike Slovenije o usklajenosti osnutka sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov se izdela predlog dokumenta, ki ga sprejme občinski svet.
11. Po sprejetju sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Loška dolina za območje Občine Bloke je potrebno pisni del objaviti v Uradnem listu Republike Slovenije.
6. člen
Za pripravo sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov na območju Občine Bloke se za pripravo strokovnih podlag predvidijo sredstva v proračunu Občine Bloke.
7. člen
Ta program se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 350–05/1/00
Nova vas, dne 10. marca 2000.
Župan
Občine Bloke
Jože Doles l. r.

AAA Zlata odličnost