Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2000 z dne 24. 3. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2000 z dne 24. 3. 2000

Kazalo

1174. Pravilnik o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Benedikt, stran 3420.

Na podlagi 15. člena statuta Občine Benedikt (Uradni list RS, št. 19/99) je Občinski svet občine Benedikt na seji dne 29. 2. 2000 sprejel
P R A V I L N I K
o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Benedikt
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določijo pogoji, način in kritji za dodelitev sredstev namenjenih za finančne intervencije za ohranjanje in razvoj kmetijstva.
2. člen
Sredstva za finančne intervencije v kmetijstvu se zagotavljajo:
– iz sredstev proračuna za tekoče leto,
– iz drugih sredstev.
3. člen
Sredstva za finančne intervencije so lahko:
– dolgoročni krediti z ugodno obrestno mero (TOM +0%) in
– nepovratne sredstva.
4. člen
Krediti se dodeljujejo za dobo vračanja do pet let, z moratorijem od 6 do 12 mesecev.
5. člen
Sredstva za razvoj tekočega leta se vežejo pri banki, na podlagi katerih banka odobrava kredite pod ugodnejšimi pogoji, kot so na prostem trgu. Sredstva se koristijo za regresiranje obrestnih mer za kredite, ki jih v skladu s tem pravilnikom, poslovno politiko banke in pogodbo sklenjeno med občino in banko dodeljuje banka.
6. člen
Višino sredstev za finančne intervencije za ohranjanje in razvoj kmetijstva določi občinski svet občine z odlokom proračunu za tekoče leto. Na predlog odbora za kmetijstvo sprejme občinski svet program finančnih intervencij za tekoče leto.
7. člen
Razpon kreditov med najnižjim in najvišjim se določa sprotno v odvisnosti od razpoložljivih sredstev. Višina kredita pod ugodnejšimi pogoji načeloma ne more presegati 50% predračunske vrednosti investicije, razen, če so potrebe po finančnih intervencijah manjše od razpisanih.
8. člen
Za uresničevanje ciljev ohranjanja in razvoja kmetijstva v občini se finančna sredstva usmerijo v pospeševanje strukturnih sprememb in usmerjanje razvojne naložbe dejavnosti v kmetijstvu za ustvarjanje ekonomsko stabilnih gospodarskih enot – družinske kmetije.
9. člen
Upravičenci do sredstev za spodbujanje strukturnih sprememb so – fizične osebe – državljani Republike Slovenije, ki imajo stalno prebivališče v občini in so sredstva investirali v občini.
10. člen
Sredstva za ohranjanje in razvoj se dodelijo upravičencem na podlagi razpisov ali javnih objav, ki v skladu z določili tega pravilnika objavi občina v glasilu javnega obveščanja.
Razpis ali javna objava mora vsebovati:
– namene za katere se dodeljujejo sredstva,
– višino razpisanega sredstva,
– kdo lahko zaprosi za dodelitev sredstev,
– pogoje za pridobitev sredstev z navedbo dokumentacije, ki mora biti priložena k vlogi,
– rok za vložitev prošenj, ki ne sme biti krajši od 15 dni od dneva objave ter naslov na katerega se vložijo prošnje,
– rok, do katerega bodo prosilci obveščeni o izidu razpisa.
11. člen
Z vsakoletnim programom finančnih intervencij se določi prioritete, na podlagi katerih izvedeta občina in banka razpis.
12. člen
Namensko porabo sredstev spremlja in preverja za finance pristojna služba občinske uprave občine.
II. UKREPI
13. člen
Dolgoročni krediti z ugodno obrestno mero se namenjajo za:
1. kreditiranje vlaganj v izgradnjo in obnovo hlevov za rejo govedi (molznice in pitance), prašičev (plemenske svinje in pitanci), rejo krav dojilj in rejo plemenskih telic,
2. kreditiranje vlaganj v nakup hlevske opreme za rejo govedi (molznice in pitanci), prašičev (plemenske svinje in pitanci), rejo krav dojilj in rejo plemenskih telic,
3. kreditiranje vlaganj v izgradnjo greznic obstoječih hlevov za rejo govedi (molznice in pitance), prašičev (plemenske svinje in pitanci), rejo krav dojilj in rejo plemenskih telic,
4. kreditiranje objektov (hladilnice, skladiščni prostori) in nakupa opreme (plastenjaki, cevi za namakanje, ogrevanje) za vrtnarsko-poljedelsko proizvodnjo,
5. kreditiranje izgradnje objektov za predelavo grozdja (vinske kleti) in kletarsko opremo (preše, cisterne, polnilci, filtri).
6. sofinanciranje nakupa kmetije ali kmetijskih zemljišč.
Pogoji za pridobitev sredstev od 1 do 5:
– veljavno gradbeno dovoljenje ali priglasitev del,
– dela morajo biti izvedena v tekočem letu, priloženi računi, kupna pogodba,
– prednost imajo prosilci, katerih je vsaj eden od č lanov družine kmečko zavarovan,
– opis investicije.
7. Sofinanciranje obnove trajnih nasadov:
– vinogradov (minimalna obnova 0,4 ha),
– sadovnjakov jablan ali hrušk 0,2 ha,
– slive, češnje, višnje, breskve, marelice, orehe, kostanj minimalno 0,2 ha,
– nasad jagod, šparglja minimalno 0,1 ha.
Pogoji pod točko 7:
– mapna kopija,
– nasad mora biti posajen, minimalna obnova za posamezno sadno vrsto, priloženi računi.
8. Sofinanciranje ostalih dejavnosti kmetijstvu.
14. člen
Izvedbo investicije po dodelitvi sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva v občini preveri odbor za kmetijstvo pri Občinskem svetu občine Benedikt.
15. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 32001-001/2000
Benedikt, dne 8. marca 2000.
Župan
Občine Benedikt
Milan Gumzar l. r.

AAA Zlata odličnost