Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2000 z dne 24. 3. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2000 z dne 24. 3. 2000

Kazalo

1213. Odlok o proračunu Občine Ravne na Koroškem za leto 2000, stran 3450.

Na podlagi 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98) in 16. člena statuta Občine Ravne na Koroškem je Občinski svet občine Ravne na Koroškem na 11. seji dne 28. 2. 2000 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Ravne na Koroškem za leto 2000
1. člen
Z odlokom o proračunu Občine Ravne na Koroškem za leto 2000 (v nadaljnjem besedilu: proračun) se zagotavljajo sredstva, ki jih v skladu z ustavo in zakonom opravljajo občine.
2. člen
Proračun Občine Ravne na Koroškem za leto 2000 se določa v naslednjih zneskih:
v SIT
A)       Bilanca prihodkov in odhodkov:
I.       skupaj prihodki                    1.158,119.809,20
II.       skupaj odhodki                    1.195,119.809,20
III.      proračunski primanjkljaj (I.-II.)            –37,000.000,00
B)       Račun finančnih terjatev in naložb
IV.       prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih
        deležev                               0
V.       dana posojila in povečanje kapitalskih deležev
VI.       prejeta minus dana posojila in spremembe kapitalskih
        deležev                               0
VII.      skupni presežek (primanjkljaj)             –37,000.000,00
C)       Račun financiranja
VIII.      zadolževanje proračuna                  37,000.000,00
IX.       odplačilo dolga                     12,550.564,00
X.       neto zadolževanje (VIII.-IX.)              24,449.436,00
XI.       povečanje (zmanjšanje) sredstev na računih
(III.+VI.+X.)                              12,550.564,00
Pregled prihodkov in njihova razporeditev sta zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov, ki je sestavni del proračuna. Sestavni del je tudi račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.
3. člen
V bilanci prihodkov in odhodkov so izkazani vsi prihodki občine po virih in vrstah, odhodki pa v skupnih zneskih po posameznih namenih.
Odhodki so v posebnem delu proračuna razporejeni po natančnejših namenih.
4. člen
Sredstva proračuna se smejo uporabljati le za namene, ki so določeni s proračunom in opredeljeni v posebnem delu, ki je sestavni del tega odloka.
5. člen
Med odhodki proračuna se predvidi tudi tekoča proračunska rezerva kot nerazporejeni del prihodkov, za financiranje namenov, ki jih ni mogoče predvideti ali zanje ni bilo dovolj predvidenih sredstev. O porabi sredstev tekoče proračunske rezerve odloča županja.
6. člen
Občina oblikuje stalno proračunsko rezervo, v katero se izloča del skupno doseženih prihodkov in odhodkov, vendar najmanj 0,5% prihodkov.
7. člen
Sredstva stalne proračunske rezerve se uporabljajo:
– za odhodke, nastale kot posledica naravnih in drugih nesreč kot so suša, potres, požar, poplave in druge naravne oziroma ekološke nesreče v skladu z zakonom, epidemije, živalske kužne bolezni in rastlinski škodljivci;
– za zagotovitev sredstev proračuna, kadar prihodki pritekajo neenakomerno;
– za kritje proračunskega primanjkljaja.
8. člen
Sredstva občinskega proračuna se med letom delijo med vse porabnike v okviru doseženih prihodkov, razen če ni z zakonom ali s posebnim aktom občinskega sveta drugače določeno.
9. člen
Sredstva za redno dejavnost proračunskim porabnikom se nakazujejo praviloma kot mesečne akontacije v odvisnosti od zapadlih obveznosti ter ob upoštevanju likvidnostnega položaja občinskega proračuna.
10. člen
Nabavo opreme, investicijska, vzdrževalna dela in storitve je potrebno oddajati s pogodbo v skladu s predpisi, ki veljajo za državni proračun.
11. člen
Uporabniki sredstev proračuna morajo izvrševati naloge s svojega delovnega področja v mejah sredstev, ki so jim s tem proračunom odobrena.
Za izvajanje določb tega člena ter za zakonito, smotrno in primerno uporabo sredstev je odgovoren ravnatelj šole, direktor zavoda oziroma druga oseba kot odredbodajalec.
12. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovorna županja. Odredbodajalec proračuna je županja.
13. člen
Županja občine je pooblaščena, da odloča:
– o začasnem zmanjšanju zneskov sredstev za posamezne namene, če prihodki proračuna ne pritekajo v predvideni višini;
– o uporabi sredstev rezerv v 100% višini sredstev na žiro računu stalne proračunske rezerve;
– o najemu posojila največ do 5% sprejetega proračuna zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov proračuna, ki mora biti odplačano do konca proračunskega leta;
– varni in gospodarni naložbi nerazporejenih sredstev.
14. člen
Občina se lahko dolgoročno zadolži v skladu z zakonom o financiranju občin.
15. člen
Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanovitelj je občina, se smejo zadolževati le s soglasjem ustanovitelja.
16. člen
Občina lahko daje poroštva za izpolnitev obveznosti javnih podjetij in javnih zavodov, vendar največ do 5% primerne porabe v letu, v katerem se daje poroštvo.
17. člen
Uporabniki občinskega proračuna so dolžni predračune in finančne načrte za leto 2000 ter zaključne račune za leto 1999 dostaviti oddelku za plan, proračun in finance najpozneje do 29. 2. 2000.
18. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2000.
Št. 403-02-3/99-20
Ravne na Koroškem, dne 28. februarja 2000.
Županja
Občine Ravne na Koroškem
Ivana Klančnik l. r.

AAA Zlata odličnost