Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2000 z dne 24. 3. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2000 z dne 24. 3. 2000

Kazalo

1181. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Dobrovnik za leto 1999, stran 3427.

Na podlagi 134. člena statuta Občine Dobrovnik (Uradni list RS, št. 34/99) je Občinski svet občine Dobrovnik na 13. seji dne 23. 12. 1999 sprejel
O D L O K
o spremembi odloka o proračunu Občine Dobrovnik za leto 1999
1. člen
V odloku o proračunu Občine Dobrovnik za leto 1999 (Uradni list RS, št. 110/99) se spremeni 1. člen tako, da glasi:
Proračun Občine Dobrovnik za leto 1999 sestavljata bilanca prihodkov in odhodkov (A), račun finančnih terjatev in naložb (B) ter račun financiranja (C).
v SIT
------------------------------------------------------------
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I. Prihodki skupaj                120,999.000
II. Odhodki skupaj                121,922.308
III. Proračunski primanjkljaj            923.308
------------------------------------------------------------
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB
IV. Prejeta vračila danih posojil in prodaja
kapitalskih deležev                    –
V. Dana posojila in povečanje kapitalskih
deležev                          –
VI. Prejeta minus dana posojila in spremembe
kapitalskih deležev                    –
------------------------------------------------------------
C) RAČUN FINANCIRANJA
VIII. Zadolževanje skupaj                 –
IX. Odplačilo dolga skupaj                 –
X. Neto zadolževanje                    –
XI. Povečanje sredstev na računih          923.308
------------------------------------------------------------
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 015-04/99-4/1
Dobrovnik, dne 30. decembra 1999.
Župan
Občine Dobrovnik
Marjan Kardinar, univ. dipl. inž. agr. l. r.

AAA Zlata odličnost