Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2000 z dne 24. 3. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2000 z dne 24. 3. 2000

Kazalo

1185. Odlok o občinski inšpekciji, komunalnem nadzorstvu in občinskem redarstvu v Občini Kamnik, stran 3429.

Na podlagi 21. in 50.a člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98, 59/99) in 11., 16. in 58. člena statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 47/99) je Občinski svet občine Kamnik na 11. seji dne 1. 3. 2000 sprejel
O D L O K
o občinski inšpekciji, komunalnem nadzorstvu in občinskem redarstvu v Občini Kamnik
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se v Občini Kamnik ureja opravljanje inšpekcijskega nadzorstva nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov, s katerimi občina ureja zadeve iz svoje pristojnosti, opravljanje komunalnega nadzorstva in nadzorstva mirujočega prometa.
2. člen
Inšpekcijsko nadzorstvo opravljajo občinski inšpektorji, komunalno nadzorstvo opravljajo komunalni nadzorniki, nadzor mirujočega prometa pa občinski redarji.
Naloge nadzorstva iz prejšnjega odstavka se opravljajo v okviru občinske uprave, organizacijske enote urad župana.
3. člen
Osebe iz 2. člena tega odloka opravljajo nadzorstvo nad izvajanjem odlokov in drugih splošnih aktov, sprejetih v Občini Kamnik, ki urejajo naslednja področja:
1. javni red in mir,
2. občinske ceste in druge prometne površine,
3. mirujoči promet in zapuščena vozila,
4. varstvo okolja,
5. oskrba s pitno vodo,
6. odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda,
7. ravnanje s komunalnimi odpadki in odlaganje ostankov komunalnih odpadkov,
8. javna snaga in čiščenje javnih površin,
9. urejanje in vzdrževanje javnih poti, površin za pešce in zelenih površin, pešpoti in drugih javnih površin,
10. varstvo zraka,
11. pokopališki red in opravljanje pogrebnih svečanosti,
12. javna razsvetljava,
13. javne tržnice,
14. zimska služba,
15. plakatiranje, obešanje transparentov in zastav,
16. obvezno odlaganje odpadnega gradbenega, odkopnega in drugega materiala,
17. ravnanje s plodno zemljo,
18. turistična taksa,
19. druga področja po sprejetih predpisih občine, če je v njih tako določeno.
Osebe iz 2. člena tega odloka opravljajo tudi nadzorstvo nad izvajanjem republiških predpisov, če je v njih tako določeno, v skladu s svojimi pooblastili.
4. člen
Občinski inšpektorji, komunalni nadzorniki in občinski redarji so uradne osebe in imajo pooblastila na podlagi tega odloka.
Občinski inšpektorji, komunalni nadzorniki in občinski redarji izkazujejo pooblastilo za opravljanje svojega nadzorstva s službeno izkaznico, ki jo izda župan Občine Kamnik.
Obrazec službene izkaznice za občinske inšpektorje in komunalne nadzornike, postopek za njeno izdajo in uporabo predpiše župan Občine Kamnik.
5. člen
Obrazec službene izkaznice za občinske redarje, uniformo, označbe in ustrezno opremo, določa pravilnik o enotni uniformi, oznakah in opremi pooblaščenih delavcev občinskega redarstva (Uradni list RS, št. 2/99), ki ga je predpisal minister, pristojen za lokalno samoupravo v soglasju z ministrom za notranje zadeve.
Pravilnik o načinu nošenja uniforme, številu in času uporabe posameznih delov uniforme in dodatne opreme za občinske redarje predpiše župan Občine Kamnik.
II. INŠPEKCIJSKO NADZORSTVO
6. člen
Inšpekcijsko nadzorstvo izvajanja predpisov iz 3. člena tega odloka neposredno opravljajo občinski inšpektorji kot delavci s posebnimi pooblastili.
Občinski inšpektorji imajo enaka pooblastila, dolžnosti in odgovornosti, kot jih imajo inšpektorji po zakonu o upravi.
7. člen
Občinski inšpektor mora imeti visoko strokovno izobrazbo, najmanj pet let delovnih izkušenj in strokovni izpit za inšpektorja.
Občinski inšpektor mora opraviti strokovni izpit v roku 1 leta od dneva razporeditve na delovno mesto inšpektorja.
Občinski inšpektor, ki nima strokovnega izpita, ne sme izdajati odločb, lahko pa opravlja dejanja v postopku pred izdajo odločbe.
8. člen
Občinski inšpektor samostojno opravlja zadeve inšpekcijskega nadzorstva, izdaja odločbe in sklepe v upravnem postopku in odreja druge ukrepe, za katere je pooblaščen.
Pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva ima občinski inšpektor pravico pregledati prostore, objekte, naprave, predmete, blago ter poslovanje in dokumentacijo, zaslišati stranke in priče v upravnem postopku, pregledati listine, s katerimi lahko ugotovi istovetnost oseb, vzeti vzorce blaga ter opraviti druga dejanja, ki so v skladu z namenom inšpekcijskega nadzorstva.
Inšpektor ima pravico brez predhodnega obvestila ter brez dovoljenja pravne osebe ali posameznika, katerega poslovanje oziroma prostori so predmet inšpekcijskega nadzorstva oziroma njegove odgovorne osebe, ne glede na delovni čas, vstopiti v prostore in objekte ter k napravam, če z zakonom ni drugače določeno.
Če mora občinski inšpektor pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva pregledati posamezne prostore v stanovanju, v katerih zavezanec opravlja obrtno ali drugo dovoljeno dejavnost, pa temu zavezanec nasprotuje, si mora za pregled teh prostorov pridobiti odločbo pristojnega sodišča.
9. člen
Če pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva občinski inšpektor ugotovi, da je kršen občinski predpis ali drug predpis, ima pravico in dolžnost:
– odrediti ukrepe za odpravo nepravilnosti in pomanjkljivosti v roku, ki ga sam določi,
– predlagati uvedbo postopka zaradi prekrška oziroma v skladu z zakonom izreči mandatno kazen,
– prijaviti kazniva dejanja,
– predlagati pristojnemu organu sprejem ukrepov,
– odrediti določene začasne ukrepe, potrebne za zagotovitev varnosti ljudi in premoženja,
– odrediti druge ukrepe in opraviti dejanja v skladu s svojimi pooblastili.
10. člen
Če zavezanec v roku, ki ga določi občinski inšpektor, ne odpravi ugotovljenih nepravilnosti in pomanjkljivosti, lahko inšpektor z odločbo prepove opravljanje dejavnosti do odločitve pristojnega organa.
Občinski inšpektor začasno prepove opravljanje dejavnosti tudi, če je to potrebno, da bi se odvrnila neposredna nevarnost za življenje ali zdravje ljudi ali za nastanek škode v naravnem oziroma življenjskem okolju in na premoženju.
Če občinski inšpektor ugotovi, da kljub izdanim odločbam zavezanec ponavlja kršitve, lahko z odločbo začasno odvzame predmete ali dokumentacijo, ki jih zavezanec uporablja za kršitve ali so s kršitvami nastali.
V primerih iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena mora inšpektor nemudoma začeti postopek pred pristojnim organom.
Pritožba zoper odločbo iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena ne zadrži izvršitve odločbe.
11. člen
Občinski inšpektor o opravljenem inšpekcijskem nadzorstvu sestavi zapisnik, ki mora vsebovati podatke o:
– dnevu in času inšpekcijskega nadzorstva,
– pravni oziroma fizični osebi, pri kateri je bilo opravljeno inšpekcijsko nadzorstvo,
– ugotovljenem stanju,
– ukrepih ter pravni podlagi za izrečene ukrepe.
Zapisnik se vroči pravni oziroma fizični osebi, pri kateri je bilo opravljeno nadzorstvo.
12. člen
Po opravljenem inšpekcijskem pregledu ima občinski inšpektor pravico in dolžnost z odločbo odrediti, da se z dejanjem, opustitvijo dejanja oziroma s sprejetjem akta, v roku, ki ga določi občinski inšpektor, zagotovi izvajanje občinskih predpisov.
Odločba iz prejšnjega odstavka je lahko, kadar gre za izjemno nujne ukrepe, tudi ustna.
Občinski inšpektor, ki je odločil ustno, mora pravni oziroma fizični osebi na njeno zahtevo izdati pisno odločbo, in sicer najpozneje v osmih dneh od dneva, ko je to zahtevala. To zahtevo lahko poda v osmih dneh od ustne odločitve.
Zoper odločbo iz prvega in drugega odstavka tega člena je dovoljena pritožba v petnajstih dneh od dneva njene vročitve.
O pritožbi odloča župan.
Občinski inšpektor, ki je ustno odločil po drugem odstavku tega člena, lahko odredi, da se odločba takoj izvrši.
13. člen
Pravne in fizične osebe, pri katerih se opravlja inšpekcijsko nadzorstvo, so dolžne občinskemu inšpektorju:
– omogočiti nemoteno opravljanje nadzorstva,
– omogočiti vstop v objekte, prostore oziroma dostop do naprav, ki jih nadzira,
– posredovati vse potrebne podatke in pojasnila v zvezi z opravljanjem nadzora.
Če občinski inšpektor pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva naleti na fizični odpor ali če tak odpor lahko utemeljeno pričakuje, lahko zahteva pomoč policije.
14. člen
Občinski inšpektor lahko v primeru, da zavezanec ne izvrši naloženega ukrepa, ali ga ne izvrši popolnoma ali v določenem roku, odloči, da to opravi druga pravna ali fizična oseba na stroške zavezanca.
15. člen
Občinski inšpektor mora obravnavati prijave, pritožbe, sporočila in druge vloge v zadevah iz svoje pristojnosti in vlagatelje na njihovo zahtevo pisno obvestiti o svojih ukrepih.
III. KOMUNALNO NADZORSTVO
16. člen
Komunalni nadzorniki opravljajo nadzorstvo nad izvajanjem občinskih predpisov v skladu s svojimi pooblastili. Izpolnjevati morajo pogoje, določene s tem odlokom.
17. člen
Komunalni nadzornik mora imeti izobrazbo V. stopnje, najmanj dve leti delovnih izkušenj in opravljen preizkus strokovne usposobljenosti za dejanja v upravnem postopku.
Komunalni nadzornik mora opraviti preizkus strokovne usposobljenosti za dejanja v upravnem postopku v roku 6 mesecev od razporeditve na delovno mesto komunalnega nadzornika.
18. člen
Če komunalni nadzornik pri opravljanju nadzorstva ugotovi, da je kršen občinski predpis, ima pravico in dolžnost:
– opozarjati na lažje kršitve predpisa,
– ugotoviti istovetnost oseb v zvezi z opravljanjem nadzorstva,
– dati ustni ali pisni nalog za odpravo nepravilnosti in pomanjkljivosti,
– izreči mandatno kazen,
– predlagati uvedbo postopka o prekršku,
– obveščati pristojne organe, če meni, da so potrebni ukrepi, za katere sam ni pristojen,
– opravljati druga dejanja in strokovne naloge, za katere je pooblaščen.
19. člen
Pravne in fizične osebe so dolžne komunalnemu nadzorniku omogočiti nemoteno opravljanje komunalnega nadzora in mu dati vsa potrebna pojasnila v zvezi z opravljanjem nadzora.
Pravne in fizične osebe so dolžne izpolniti odrejen nalog komunalnega nadzornika, ki jim nalaga odpravo nepravilnosti in pomanjkljivosti, ki jih je ugotovil komunalni nadzornik.
Komunalni nadzornik lahko v primeru, da zavezanec ne izvrši naloženega ukrepa, ali ga ne izvrši popolnoma ali v določenem roku, odloči, da to opravi druga pravna ali fizična oseba na stroške zavezanca.
IV. OBČINSKO REDARSTVO
20. člen
Občinski redar opravlja nadzor nad ustavljenimi in parkiranimi vozili (mirujoči promet) in v zvezi s tem izvaja ukrepe, določene z zakonom in občinskimi predpisi.
21. člen
Občinski redar mora imeti izobrazbo V. stopnje, najmanj dve leti delovnih izkušenj in opravljen preizkus strokovne usposobljenosti za dejanja v upravnem postopku.
Občinski redar mora opraviti preizkus strokovne usposobljenosti za dejanja v upravnem postopku v roku 6 mesecev od razporeditve na delovno mesto občinskega redarja.
22. člen
Če pri opravljanju nadzorstva nad mirujočim prometom občinski redar ugotovi, da je kršen predpis, ima pravico in dolžnost:
– na vozilo namestiti obvestilo o prekršku,
– izreči mandatno kazen na kraju samem,
– izdati obvestilo o prekršku in plačilni nalog,
– ugotoviti istovetnost osebe v zvezi z opravljanjem nadzora,
– obveščati pristojne organe, če meni, da so potrebni ukrepi, za katere ni sam pristojen,
– odrediti druge ukrepe v skladu z zakoni in občinskimi predpisi,
– opravljati druga dejanja in strokovne naloge, za katere je pooblaščen.
V. KAZENSKI DOLOČBI
23. člen
Z denarno kaznijo najmanj 100.000 SIT se kaznuje pravna oseba ali posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti (samostojni podjetnik), ki:
– ne odpravi ugotovljenih nepravilnosti v roku, ki je določen z odločbo občinskega inšpektorja (prva alinea 9. člena);
– ne omogoči občinskemu inšpektorju nemoteno opravljanje inšpekcijskega nadzora (13. člen).
Z denarno kaznijo najmanj 50.000 SIT se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka tega člena.
Z denarno kaznijo najmanj 30.000 SIT se kaznuje posameznik, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
24. člen
Z denarno kaznijo najmanj 50.000 SIT se kaznuje pravna oseba ali posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti (samostojni podjetnik), ki:
– ovira komunalnega nadzornik pri izvrševanju komunalnega nadzora ali mu noče dati potrebnih pojasnil v zvezi z opravljanjem nadzora (prvi odstavek 19. člena);
– če ne izpolni odrejenega ukrepa komunalnega nadzornika, (drugi odstavek 19. člena).
Z denarno kaznijo najmanj 30.000 SIT se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka tega člena.
Z denarno kaznijo najmanj 20.000 SIT se kaznuje posameznik, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
25. člen
Število delovnih mest občinskih inšpektorjev, komunalnih nadzornikov in občinskih redarjev in drugi posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati, se določi z aktom o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi.
Akt iz prejšnjega odstavka tega člena je treba uskladiti z določbami tega odloka v roku 30 dni od njegove uveljavitve.
26. člen
Akt, s katerim se določi obrazec službene izkaznice za občinske inšpektorje in komunalne nadzornike in postopek za njeno izdajo in uporabo, izda župan v 30 dneh od sprejetja tega odloka.
Pravilnik o načinu nošenja uniforme, številu in času uporabe posameznih delov uniforme in dopolnilnih delov za občinske redarje izda župan v 30 dneh od sprejema tega odloka.
27. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o komunalno-nadzorstveni službi v Občini Kamnik (Uradni list RS, št. 50/96).
28. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01504-55/99
Kamnik, dne 2. marca 2000.
Župan
Občine Kamnik
Anton Tone Smolnikar l. r.

AAA Zlata odličnost