Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2000 z dne 24. 3. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2000 z dne 24. 3. 2000

Kazalo

1169. Spremembe in dopolnitve pravilnika o delu tožilca in razsodišča, stran 3417.

Na podlagi 30., 31. in 36. člena statuta Veterinarske zbornice Slovenije (Uradni list RS, št. 26/97 in 41/99) je Skupščina Veterinarske zbornice Slovenije na seji 10. 3. 2000 sprejela
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E P R A V I L N I K A
o delu tožilca in razsodišča
1. člen
V pravilniku o delu tožilca in razsodišča (Uradni list RS, št. 26/97) se 8. člen spremeni tako, da glasi:
“8. člen
Dejanja, ki pomenijo kršitve zbornične stanovske etike so tista, ki so v nasprotju z določili pravilnika o odnosih v zasebni veterinarski dejavnosti ter določili kodeksa veterinarske etike, in se delijo na lažje in hujše kršitve.
Dejanja, ki pomenijo lažjo kršitev zbornične stanovske etike so:
1. kršenje zborničnih pravil,
2. malomarno, nevestno in nepošteno opravljanje živinozdravniškega poklica,
3. nespoštovanje cenika živinozdravniških storitev,
4. neizstavljanje računa stranki za opravljeno delo,
5. nečastno vedenje na delovnem mestu in v javnosti,
6. širjenje neresnic in povzročanje škode pri ugledu drugega člana zbornice,
7. izmikanje odgovornosti pred zborničnim razsodiščem,
8. nespoštovanje finančnih in drugih poslovnih predpisov,
9. neupravičeno izmikanje dolžnosti sprejemanja in izobraževanja pripravnikov oziroma omogočanje opravljanja navideznega pripravništva,
10. izdajanje poslovnih tajnosti lastnikov živali,
11. reklamiranje svoje dejavnosti,
12. neizpolnjevanje dolžnosti strokovnega izobraževanja,
13. neplačilo članarine ali drugih prispevkov zbornici zaporedoma 4 mesece ali v obdobju 12 mesecev štirikrat,
14. neupravičena zavrnitev nudenja nujne živinozdravniške in druge pomoči,
15. druge kršitve kodeksa veterinarske etike in pravil zbornice.”
2. člen
9. člen se spremeni tako, da glasi:
“Dejanja, ki pomenijo hujšo kršitev zbornične stanovske etike so:
1. vsa kazniva dejanja v zvezi z opravljanjem veterinarske dejavnosti, ki se preganjajo po zakonu,
2. neupravičena zavrnitev nujne pomoči, zaradi česar je nastala večja materialna ali drugačna škoda,
3. izdajanje lažnih potrdil ali zdravniških spričeval,
4. izdajanje lažnih potrdil ali zdravniških spričeval iz koristoljubja,
5. ponavljanje kršitev 8. člena pravilnika,
6. sprejemanje in dajanje podkupnine,
7. izvajanje živinozdravniške dejavnosti v nasprotju s pravili veljavne doktrine in s tem povzročanje materialne škode ali trpljenja živali,
8. uporaba terapevtskih metod brez zadostne usposobljenosti zaradi prestižnih in pridobitnih namenov,
9. prisvajanje dosežkov kolegov z namenom povečevanja svojega ugleda,
10. nečednostna dejanja s kazenskim ali odškodninskim zahtevkom,
11. opravljanje živinozdravniške dejavnosti brez ustreznih dovoljenj.”
3. člen
Za 12. členom se doda nov 12.a člen, ki glasi:
“12.a člen
Vsa pisanja se pošiljajo disciplinskemu obdolžencu na sedež, kjer opravlja dejavnost, ki je vpisana v registru zbornice. Če je vročitev na tem naslovu neuspešna, se pisanje nabije na oglasno desko v prostorih Veterinarske zbornice in se po preteku 15 dni šteje za vročeno.”
4. člen
Za 15. členom se doda nov 15.a člen, ki glasi:
“15.a člen
Senat lahko sklene, da se v dokazne namene uporabijo zapisniki o izpovedbah soobdolženih, prič, zapisniki inšpekcijskih organov, zapisniki o izpovedbah v postopkih pred sodišči, organi zbornice, drugimi državnimi organi, dalje mnenja izvedencev in drugi listinski dokazi.”
5. člen
16. člen se spremeni tako, da se nadomesti peta alinea z novim besedilom:
“– denarna kazen kot nakazilo zbornici v razponu od enkratne do desetkratne letne članarine zbornice, z rokom plačila, ki ne sme biti krajši od 15 dni in ne daljši od treh mesecev. Sredstva se namenijo za strokovno izpopolnjevanje članov zbornice.«
Zadnji odstavek 16. člena se dopolni in glasi:
“Izrečena disciplinska ukrepa denarne kazni in disciplinskega ukrepa odvzema pravice opravljati zasebno veterinarsko dejavnost se lahko odložita za dobo od 6 mesecev do enega leta s pogojem, da disciplinski obdolženec v tem času ne stori nove enake ali hujše kršitve.”
6. člen
Doda se 16.a člen, ki glasi:
“16.a člen
Pri izrekanju ukrepa se upoštevajo vse okoliščine, ki vplivajo na vrsto ukrepa in višino denarne kazni, zlasti teža kršitve in njene posledice, stopnja odgovornosti, prejšnje delo in vedenje disciplinskega obdolženca in morebitni prej izrečeni disciplinski ukrepi. Pri izrekanju disciplinskega ukrepa denarne kazni se upošteva tudi premoženjsko stanje disciplinskega obdolženca.”
7. člen
K 20. členu se doda drugi odstavek, ki glasi:
“Stroški postopka so izdatki, ki nastanejo v disciplinskem postopku. IO zbornice podrobno predpiše pravila povrnitve stroškov.”
8. člen
Te spremembe in dopolnitve pravilnika začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
doc. dr. Borut Zemljič, dr. vet. med. l. r.
Predsednik Skupščine
Veterinarske zbornice Slovenije

AAA Zlata odličnost