Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2000 z dne 24. 3. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2000 z dne 24. 3. 2000

Kazalo

1218. Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Šentjernej, stran 3455.

Na podlagi 3. in 7. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98), 61. in 62. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 12/99, 16/99, 59/99) ter 11., 17. ter 59. člena statuta Občine Šentjernej (Uradni list RS, št. 43/95) je Občinski svet občine Šentjernej na 13. seji, dne 9. 3. 2000 sprejel
O D L O K
o gospodarskih javnih službah v Občini Šentjernej
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa obvezne in izbirne gospodarske javne službe v Občini Šentjernej (v nadaljevanju: občine) ter ureja in določa način njihovega opravljanja.
2. člen
Podrobnejše pogoje za opravljanje gospodarskih javnih služb določajo predpisi o ureditvi posameznih gospodarskih javnih služb. Z njimi se določi tudi vrsta in obseg javnih dobrin obveznih in izbirnih gospodarskih javnih služb ter njihova prostorska razporeditev.
3. člen
Gospodarske javne službe se izvajajo na celotnem območju občine, če ni z odloki o izvajanju posameznih gospodarskih javnih služb drugače določeno.
Če to terjajo krajevne razmere, sme občina za celoto ali del svojega območja predpisati izvajalcem in uporabnikom tudi strožje pogoje in merila od tistih, ki veljajo na ravni države.
4. člen
Uporaba javnih dobrin gospodarskih javnih služb je proti plačilu dostopna vsem uporabnikom pod enakimi pogoji, obvezna pa je takrat, če jo proti plačilu nalaga veljavni pravni red. Občinski svet določi, kdaj je obvezna tudi uporaba javnih dobrin izbirnih gospodarskih javnih služb.
II. GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE
5. člen
Obvezne gospodarske javne službe so:
1. oskrba s pitno vodo, izgradnja, vzdrževanje, obnova in upravljanje vodnooskrbnih objektov in naprav,
2. ravnanje s komunalnimi odpadki in odlaganje ostankov komunalnih odpadkov,
3. odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih, padavinskih voda in izjemoma tudi tehnoloških voda, izgradnja, vzdrževanje, obnova in upravljanje objektov in naprav, ki služijo čiščenju in kanalizaciji,
4. javna snaga in čiščenje javnih površin,
5. urejanje javnih poti, površin za pešce, zelenih površin in otroških igrišč,
6. pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih plinov in zračnikov zaradi varstva zraka,
7. varstvo pred požarom, intervencijske službe za zaščito in reševanje.
6. člen
Izbirne gospodarske javne službe so:
1. oskrba industrijskih porabnikov z vodo ter oskrba naselij s požarno vodo v javni rabi,
2. oskrba s toplotno energijo in plinom,
3. javna razsvetljava v naseljih, ki obsega razsvetljavo prometnih in drugih javnih površin v naselju,
4. urejanje pokopališč ter izvajanje pokopališko-pogrebne dejavnosti,
5. urbanistično načrtovanje in gospodarjenje s stavbnimi zemljišči,
6. upravljanje in vzdrževanje stanovanjskega fonda v lasti občine,
7. upravljanje in vzdrževanje javnih objektov za šport in rekreacijo,
8. upravljanje in vzdrževanje javne tržnice, izvajanje sejemskih dejavnosti in prireditev,
9. urejanje in vzdrževanje ulic, trgov in lokalnih cest, prometne in druge signalizacije ter javnega prometa in javnih parkirišč,
10. urejanje javnih sanitarij,
11. plakatiranje in okraševanje mesta in naselij,
12. deratizacija, dezinfekcija in dezinsekcija,
13. monitoring varstva okolja,
14. lokalna geodetska služba.
III. NAČIN IN ORGANIZACIJSKE OBLIKE IZVAJANJA GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB
7. člen
Obvezne in izbirne gospodarske javne službe se zagotavljajo v naslednjih oblikah:
1. v javnem podjetju:
– oskrba s pitno vodo in požarno vodo, izgradnja, vzdrževanje, obnova in upravljanje vodnooskrbnih objektov in naprav,
– ravnanje s komunalnimi odpadki in odlaganje ostankov komunalnih odpadkov,
– odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih, padavinskih voda in izjemoma tehnoloških voda, izgradnja, vzdrževanje, obnova in upravljanje objektov in naprav, ki služijo čiščenju in kanalizaciji,
– javna snaga in čiščenje javnih površin,
– urejanje javnih poti, površin za pešce, zelenih površin in otroških igrišč,
2. v javnem gospodarskem zavodu:
– varstvo pred požarom, intervencijske službe za zaščito in reševanje,
– deratizacija, dezinfekcija in dezinsekcija,
3. z dajanjem koncesij osebam zasebnega prava:
– pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih plinov in zračnikov zaradi varstva zraka,
– urejanje pokopališč ter izvajanje pokopališko-pogrebne dejavnosti.
V drugih dejavnostih iz 5. in 6. člena tega odloka se takrat, kadar so za to izpolnjeni pogoji, lahko zagotavlja izvajanje gospodarskih javnih služb tudi v režijskem obratu, s prenosom v neposredno izvajanje ali z vlaganjem javnega kapitala v dejavnost oseb zasebnega prava.
8. člen
Ustanovitelj javnega podjetja in javnega gospodarskega zavoda je občina sama ali skupaj z drugimi občinami. Svojim ustanoviteljskim pravicam, ki jih določi občinski svet, se občina ne more odreči.
Če javno podjetje ali javni gospodarski zavod ustanovi več občin, se morajo njihova medsebojna razmerja ter razmerja do javnega zavoda ali javnega gospodarskega zavoda določiti v skupnem ustanovitvenem aktu.
9. člen
Javno podjetje sme občina ustanoviti tudi z vlaganjem domačega ali tujega zasebnega kapitala. Ustanovitveni akt sprejme občinski svet, medsebojna razmerja z vlagateljem pa se določijo v družbeni pogodbi.
Šteje se, da vlaganje zasebnega kapitala ni v nasprotju z javnim interesom, če občina v javnem podjetju ohrani vsaj 51% kapitala.
10. člen
Če se zagotavlja izvajanje gospodarske javne službe s koncesijo, je treba izvajalca izbrati na podlagi javnega razpisa.
Vsebino koncesijskega akta in koncesijske pogodbe določi občinski svet na predlog župana. O izbiri koncesionarja se odloči z upravno odločbo. Koncesijsko pogodbo z izbranim koncesionarjem sklene župan.
Javnega razpisa ni treba izvesti le tedaj:
– kadar se je gospodarska javna služba že doslej izvajala na podlagi koncesije, vendar je treba dejavnost posodobiti ter prilagoditi novim organizacijskim oblikam;
– kadar se koncesija podeli podjetju, v katerem ima občina pretežni kapitalski delež.
11. člen
Posamezno gospodarsko službo se lahko z odlokom o njenem izvajanju prenese v neposredno izvajanje zasebnim, zadružnim ali drugim organizacijskim oblikam uporabnikom javnih dobrin, kadar to narekujejo lokacijska pogojenost ali potrebe prebivalstva in kadar je zagotovljeno upoštevanje vseh tehničnih, sanitarnih in drugih standardov in normativov. Ostala razmerja z izvajalcem gospodarske javne službe se uredijo s pogodbo.
IV. OBJEKTI IN NAPRAVE ZA IZVAJANJE GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB
12. člen
Objekti in naprave, ki so občini potrebne za izvajanje gospodarskih služb, so:
– objekti, naprave in omrežja za oskrbo s pitno vodo,
– objekti in naprave za ravnanje s komunalnimi odpadki in odlaganje ostankov komunalnih odpadkov,
– objekti, naprave in omrežja za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda,
– občinske ceste in druge javne prometne površine (hodniki, pešpoti, dovozne poti, ulice in trgi),
– javne kurilne naprave, dimni vodi in zračniki,
– objekti, naprave in omrežja za oskrbo s toplotno energijo in plinom,
– objekti, naprave in omrežja javne razsvetljave,
– objekti in naprave za plakatiranje in okraševanje mesta in naselij,
– pokopališki objekti in naprave,
– javni objekti za šport, rekreacijo in prireditve,
– javne sanitarije, javne tržnice in sejemski prostori,
– javni parki, nasadi, zelenice, zelene površine in otroška igrišča,
– omrežja in naprave za oskrbo industrijskih porabnikov z vodo ter požarno vodo, ki so v javni rabi,
– javna parkirišča,
– požarno-varstveni objekti,
– drugi objekti in naprave, ki funkcionalno spadajo k izvajanju gospodarskih javnih služb v občini.
13. člen
Objekti in naprave iz 12. člena predstavljajo infrastrukturo gospodarskih javnih služb ter so kot javno dobro lastnina Občine Šentjernej. Gospodarske javne službe jo morajo upravljati in uporabljati kot dobri gospodarji.
14. člen
Z odloki o izvajanju posameznih gospodarskih javnih služb in predpisi, ki bodo na njihovi podlagi izdani, se morajo opredeliti objekti, naprave in omrežja, ki so namenjena za izvajanje konkretne gospodarske javne službe, določiti pogoje in način rabe teh objektov in naprav, predpisati amortizacijo ter urediti druga vprašanja, ki takšno rabo zadevajo.
V. STROKOVNO-TEHNIČNE, ORGANIZACIJSKE IN RAZVOJNE NALOGE
15. člen
Strokovno-tehnične, organizacijske in razvojne naloge za gospodarske javne službe so predvsem:
– načrtovanje razvoja in pospeševanja gospodarskih javnih služb,
– investicijsko načrtovanje in gospodarjenje z objekti, napravami in omrežji, ki so potrebna za izvajanje gospodarskih javnih služb,
– postopki ustanavljanja in organiziranja javnih podjetij, javnih gospodarskih zavodov in režijskih obratov,
– postopki podeljevanja koncesij in izbire koncesionarjev,
– strokovni nadzor nad izvajalci gospodarskih javnih služb,
– skrb za financiranje gospodarskih javnih služb,
– določanje pogojev ter dajanje soglasij in dovoljenj za posege v prostor, ki zadevajo objekte, naprave in omrežja gospodarskih javnih služb,
– izdajanje dovoljenj za priključitev na objekte, naprave in omrežja gospodarskih javnih služb.
16. člen
Strokovno-tehnične, organizacijske in razvojne naloge iz prejšnjega člena bo opravljal občinski oddelek za komunalno, cestno infrastrukturo ter varstvo okolja.
Ta oddelek bo na prvi stopnji odločal tudi o pravicah uporabnikov, če bodo menili, da jim izvajalec gospodarske javne službe krati sklenitev pogodbe.
17. člen
Naloge iz prve in druge alinee 15. člena tega odloka se lahko poverijo tudi izvajalcu konkretne gospodarske javne službe ali drugemu usposobljenemu podjetju. Naloge iz sedme in osme alinee istega člena tega odloka pa se lahko kot javno pooblastilo prenesejo le na izvajalca konkretne gospodarske javne službe.
18. člen
Za varstvo uporabnikov javnih dobrin se oblikuje svet uporabnikov javnih dobrin, ki šteje pet članov. Izvolitev članov, sredstva za delo, delovno področje, pristojnosti in administrativna pomoč svetu uporabnikov se določijo z aktom občinskega sveta. Način dela se določi s poslovnikom sveta uporabnikov.
19. člen
Svet uporabnikov varuje interese uporabnikov javnih dobrin zlasti tako, da:
– daje občinski upravi predloge s področja gospodarskih javnih služb,
– zastopa interese uporabnikov napram izvajalcem gospodarskih javnih služb,
– opozarja na pomanjkljivosti in predlaga izboljšave,
– opravlja druge naloge s področja varstva uporabnikov.
VI. FINANCIRANJE GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB
20. člen
Gospodarske javne službe se financirajo s ceno javnih dobrin, proračunskih sredstev in drugih virov, ki jih skladno z zakonom predpiše občinski svet.
21. člen
Storitve gospodarskih javnih služb, ki so individualno določljive in merljive se financirajo iz cene, ki jo plačujejo uporabniki glede na porabljeno količino. Predlog cen pripravi izvajalec ter ga predloži v potrditev občinskemu svetu.
Občinski svet lahko določi, da so cene posameznih storitev gospodarskih javnih služb diferencirane glede na vrsto uporabnikov ali količine opravljenih storitev.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
22. člen
Če bo občina kasneje določila kakšno gospodarsko javno službo, ki ni zajeta v tem odloku, veljajo določbe tega odloka tudi zanjo.
23. člen
Oblike tistih gospodarskih javnih služb iz 5. in 6. člena tega odloka, ki še niso določene, se bodo skladno s tem odlokom določile naknadno.
24. člen
Do sprejetja odlokov o posameznih gospodarskih javnih službah iz 2. člena tega odloka se smiselno uporabljajo predpisi, ki jih je na podlagi 41. člena zakona o komunalnih dejavnostih (Uradni list SRS, št. 8/82) sprejela prejšnja Občina Novo mesto, kolikor niso v nasprotju s sedaj veljavnim pravnim redom.
25. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Šentjernej, sprejet na 14. seji občinskega sveta dne 1. 4. 1996.
26. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 023-00-002/00
Šentjernej, dne 9. marca 2000.
Župan
Občine Šentjernej
Franc Hudoklin l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti