Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2000 z dne 23. 3. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2000 z dne 23. 3. 2000, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Odloki

1115. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
1116. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
1117. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
1118. Odlok o imenovanju podpredsednika Vrhovnega sodišča Republike Slovenije

MINISTRSTVA

1119. Pravilnik o spremembi pravilnika o tehničnih normativih za zaklonišča in zaklonilnike
1120. Pravilnik o izvajanju javnih razpisov za namene prestrukturiranja za področje industrije in gradbeništva
1121. Navodilo o določitvi pokojninske osnove za odmero pokojnine upravičencu, ki po 1. 1. 1966 ni imel najmanj enega leta zavarovanja, iz katerega se vzamejo plače oziroma zavarovalne osnove za izračun pokojninske osnove
1122. Zneski povračil, nadomestil in drugih prejemkov za zaposlene v državni upravi

BANKA SLOVENIJE

1123. Sklep o spremembi in dopolnitvi sklepa o višini dovoljenega vnosa in iznosa domače in tuje gotovine
1124. Sklep o spremembi sklepa o pogojih in načinu, pod katerimi smejo rezidenti pri poslovanju z nerezidenti plačilo sprejeti ali opraviti v tuji gotovini
1125. Sklep o spremembi sklepa o pogojih za odpiranje in vodenje računov nerezidentov

OBČINE

Črnomelj

1149. Pravilnik o načinu vrednotenja športnih programov in objektov v Občini Črnomelj
1150. Pravilnik o podaljšanju obratovalnega časa v gostinskih obratih

Kranj

1126. Odlok o povprečni gradbeni ceni koristne stanovanjske površine in stroških komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč v Mestni občini Kranj za leto 2000
1127. Odlok o simbolih Mestne občine Kranj (prečiščeno besedilo)

Laško

1128. Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta območja Laško-desni breg z oznako KC1a
1129. Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta Rimske Toplice S 4
1130. Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta KS 2

Sveta Ana

1131. Odlok o zaključnem računu Občine Sveta Ana za leto 1999
1132. Odlok o povprečni gradbeni ceni, povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in vrednosti nezazidanega stavbnega zemljišča v Občini Sveta Ana za leto 2000
1133. Odlok o varovanju virov pitne vode
1134. Sklep o ceni vzdrževanja pokopališča in okolice z mrliško vežo za leto 2000
1135. Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

Škofja Loka

1136. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Škofja Loka za leto 1998
1137. Sklep o razveljavitvi akta o razpisu referenduma o imenu javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Ivana Dolenca

Velike Lašče

1138. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Velike Lašče za leto 1999
1139. Sklep o ukinitvi družbene lastnine v splošni rabi
1140. Sklep o vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Velike Lašče

Žalec

1141. Odlok o proračunu Občine Žalec za leto 2000
1142. Odlok o spremembah odloka o komunalnih taksah v Občini Žalec
1143. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Stanovanjskega sklada v občini Žalec
1144. Sklep o zvišanju cen programov predšolske vzgoje v vzgojno-varstvenem zavodu Vrtci občine Žalec
1145. Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča v Občini Žalec

Železniki

1146. Pravilnik o intervencijah v kmetijsko proizvodnjo v letu 2000 - nakup hladilnih naprav za mleko, - nakup sušilnih naprav za krmo, - nakup mlekovoda
1147. Pravilnik o sofinanciranju izdelave poslovnega načrta podjetnikom in obrtnikom na območju Občine Železniki za leto 2000

Žiri

1148. Sklep o začasnem financiranju proračuna Občine Žiri
AAA Zlata odličnost