Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2000 z dne 24. 3. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2000 z dne 24. 3. 2000

Kazalo

1204. Odlok o proračunu Občine Odranci za leto 2000, stran 3444.

Na podlagi zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94 in 56/98), 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 9/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98) in 14. člena statuta Občine Odranci (Uradni list RS, št. 43/95, 12/96 in 19/99), je Občinski svet občine Odranci na 9. redni seji dne 2. 3. 2000 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Odranci za leto 2000
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ureja način izvrševanja proračuna Občine Odranci za leto 2000 (v nadaljnjem besedilu: proračun občine) in upravljanje s prihodki in odhodki proračuna ter premoženja.
2. člen
S proračunom se zagotavljajo sredstva za financiranje nalog, ki jih v skladu z ustavo in zakonom opravlja Občina Odranci.
3. člen
Proračun Občine Odranci se določa za leto 2000 v naslednjih zneskih:
A) Bilanca prihodkov in odhodkov
I. prihodki                     127,810.000
II. odhodki                     143,701.000
III. proračunski primanjkljaj (I.–II.)        15,891.000
B) Račun finančnih terjatev in naložb
IV. prejeta vračila danih posojil in prodaja
kapitalskih deležev                   600.000
V. dana posojila in povečanje kapitalskih deležev       0
VI. prejeta minus dana posojila in sprememba
kapitalskih deležev (IV.–V.)               600.000
VII. skupni primanjkljaj (I.+IV.)-(II.+V.)      15,291.000
C ) Račun financiranja
VIII. zadolževanje                  10,000.000
IX. odplačilo dolga                  2,150.000
X. neto zadolževanje (VIII.-IX.)            7,850.000
XI. zmanjšanje sredstev
na računu (III.+VI.+X.)                7,441.000
Pregled prihodkov in odhodkov, pregled finančnih terjatev in naložb ter pregled zadolževanja in odplačila dolga so analitično zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov, v računu financiranja, ki so sestavni del občinskega proračuna.
4. člen
Uporabniki sredstev proračuna občine smejo uporabljati sredstva proračuna le za namene, ki so opredeljeni v bilanci odhodkov, ki je sestavni del proračuna.
5. člen
Sredstva proračuna se med letom dodeljujejo praviloma enakomerno kot mesečne akontacije med vse uporabnike proračuna vendar v odvisnosti od potreb in zapadlih obveznosti uporabnikov proračuna.
6. člen
Uporabniki proračuna občine morajo izvrševati svoje naloge in skrbeti za financiranje dejavnosti do višine sredstev, ki so jim za te namene odobrena v proračunu.
Na račun proračuna ne smejo prevzemati nobenih obveznosti, ki bi presegala za ta namen določena proračunska sredstva.
7. člen
Nadzor nad porabo sredstev proračuna ter smotrnostjo in namembnostjo porabe teh sredstev opravlja nadzorni odbor.
8. člen
V rezerve občinskega proračuna se izloči 0,5% skupno doseženih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov. Izločanje prihodkov v rezerve preneha, ko dosežejo rezerve dva odstotka letnih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov za zadnje leto.
Sredstva rezerve se uporabljajo v skladu z zakonom in statutom občine.
9. člen
V proračunu se zagotavljajo tudi sredstva za tekočo proračunsko rezervo.
Sredstva za tekočo proračunsko rezervo se uporabljajo:
– za nepredvidene naloge, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva,
– za namene, za katere se med letom izkaže, da v proračunu niso bila zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu.
Porabljena sredstva za tekočo proračunsko rezervo se razporedijo pri uporabnikih na postavko, na katero se nanašajo, če takšne postavke ni, pa se zanje odpre nova postavka.
O uporabi sredstev tekoče proračunske rezerve odloča župan.
10. člen
Za izvrševanje proračuna je kot odredbodajalec odgovoren župan.
11. člen
Župan občine je pooblaščen:
– odloča o prerazporeditvi sredstev med postavkami znotraj posameznega področja, če s tem ni bistveno ogroženo izvajanje nalog, za katere so bila sredstva zagotovljena,
– odloča o začasni uporabi tekočih likvidnostnih proračunskih presežkov zaradi ohranitve njihove realne vrednosti in zagotovitvi tekoče likvidnosti proračuna;
– odloča o zmanjšanju zneskov sredstev za posamezne namene, če prihodki proračuna ne pritekajo v predvideni višini,
– odloča o podpisu pogodb za financiranje investicijskih objektov in opreme ter drugih materialnih stroškov do vrednosti 1,000.000 SIT.
O uporabi teh sredstev je župan dolžan poročati občinskemu svetu ob obravnavi porabe proračunskih sredstev v občinskem svetu.
12. člen
O odpisu neizterljivih prispevkov ter drugih obveznostih, ki so prihodek proračuna, odloča občinski svet.
Občinski svet daje soglasje k pogodbam za financiranje investicijskih objektov in opreme večje vrednosti od 1,000.000 SIT. Pogodbe, ki so brez tega soglasja, so nične.
13. člen
Uporabniki proračuna so dolžni nabavo opreme, investicijska dela, vzdrževalna dela in storitve oddajati s pogodbo in v skladu s predpisi, ki veljajo z zakonom o javnih naročilih.
14. člen
Nadzorni odbor nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.
Uporabniki pa so dolžni predložiti zahtevane podatke, potrebne za analizo porabe sredstev.
II. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
15. člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati sklep o začasnem financiranju javne porabe Občine Odranci v letu 2000 (Uradni list RS, št. 14/00).
16. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2000 dalje.
Št. 74-9/2000
Odranci, dne 2. marca 2000.
Župan
Občine Odranci
Ivan Markoja l. r.

AAA Zlata odličnost