Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2000 z dne 24. 3. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2000 z dne 24. 3. 2000

Kazalo

1217. Odlok o proračunu Občine Rogatec za leto 2000, stran 3454.

Na podlagi 45. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97 – odločba US, 67/97 – odločba US, 56/98, 59/99 – odločba US, 61/99 – odločba US) in 70. člena statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 35/99) je Občinski svet občine Rogatec na 11. redni seji dne 20. 3. 2000 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Rogatec za leto 2000
1. člen
S tem odlokom se ureja financiranje nalog, ki jih v skladu z ustavo in zakonom opravlja občina.
2. člen
Skupni prihodki občinskega proračuna za leto 2000 znašajo 402,287.795 SIT. Skupni odhodki proračuna za leto 2000 znašajo 421,227.101 SIT in so za znesek presežka po zaključnem računu proračuna za leto 1999 v višini 18,939.306 SIT višji od prihodkov proračuna.
3. člen
Proračun občine sestavljajo bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.
4. člen
Sredstva proračuna se delijo med letom praviloma enakomerno med vse uporabnike v okviru doseženih prihodkov in odvisnosti od zapadlosti obveznosti, če ni v odloku, v splošnem delu proračuna, posebnem aktu občine ali s pogodbo med občino in uporabnikom drugače določeno.
5. člen
Uporabniki smejo prevzemati obveznosti v imenu občine le v okviru sredstev, ki so v proračunu predvidena za posamezne namene.
6. člen
Uporabniki morajo sredstva, ki so jim zagotovljena v proračunu uporabljati za namene, za katera so jim bila dana in v skladu s predpisi o njihovi uporabi oziroma razpolaganju z njimi.
7. člen
Sredstva proračuna se lahko razporejajo na uporabnike do konca leta, za katero je proračun sprejet.
8. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Župan skrbi, da se med letom prihodki razporejajo skladno z njihovim pritekanjem.
9. člen
Če prihodki proračuna med letom ne pritekajo v predvideni višini, lahko župan, da bi ohranil proračunsko ravnotežje, začasno zmanjša zneske sredstev, ki so v posebnem delu proračuna razporejena za posamezne namene ali začasno zadrži uporabo teh sredstev.
10. člen
Župan sme v okviru skupnega obsega proračunskih sredstev spreminjati namen in višino sredstev, ki so v proračunu razporejena za posamezne namene, če s tem ni bistveno ogroženo izvajanje nalog, za katere so bila zagotovljena sredstva.
O odločitvah iz prejšnjega odstavka mora župan dobiti soglasje občinskega sveta.
11. člen
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov proračuna izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, se lahko za začasno kritje najame posojilo največ 5% sprejetega proračuna, ki mora biti odplačano do konca proračunskega leta. O najetju posojila odloča župan.
12. člen
Vsako izplačilo iz proračuna mora imeti za podlago listino, s katero se zagotavljata obveznost in višina izplačila.
13. člen
Za zakonito uporabo sredstev, ki so uporabniku razporejena iz proračuna je odgovoren predstojnik ali poslovodni organ uporabnika, oziroma druga pooblaščena oseba kot odredbodajalec.
Poleg osebe iz prejšnjega odstavka je za zakonito uporabo sredstev odgovoren tudi vodja računovodstva pri uporabniku.
14. člen
Župan odloča o uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije, ki je namenjena za pokrivanje nepredvidenih ali premalo predvidenih proračunskih odhodkov.
15. člen
Od odhodkov iz 2. člena izločamo 500.000 SIT na posebni račun splošne proračunske rezervacije Občine Rogatec.
Izločanje v rezerve se praviloma izvrši vsak mesec, vendar najpozneje do 31. decembra tekočega leta.
16. člen
Občinski svet opravlja nadzor nad politiko in smotrnostjo porabe sredstev občinskega proračuna. Da bi občinski svet ali od njega pooblaščeni organ lahko opravljal ta nadzor, mu morajo porabniki na njegovo zahtevo pošiljati poročila in podatke o izvajanju nalog.
17. člen
Za proračun pristojni organ občine opravlja nadzor nad finančnim, materialnim in računovodskim poslovanjem uporabnikov glede na namen, obseg in dinamiko porabe sredstev.
Če za proračun pristojni upravni organ občine pri opravljanju proračunskega nadzora pri uporabnikih ugotovi, da se sredstva ne uporabljajo za namene, za katere so bila dodeljena, mora zahtevati, da se ta sredstva vrnejo v proračun ter o tem obvestiti župana.
18. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 06202-19/2000
Rogatec, dne 20. marca 2000.
Župan
Občine Rogatec
Martin Mikolič, univ. dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost