Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2000 z dne 24. 3. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2000 z dne 24. 3. 2000

Kazalo

1230. Odlok o določitvi varstvenih pasov in ukrepov za zavarovanje vodnih zajetij vodovoda Livek, stran 3473.

Na podlagi drugega odstavka 60. člena zakona o vodah (Uradni list SRS, št. 38/81 in 29/86) in 18. člena statuta Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 8/00) je Občinski svet občine Kobarid na seji dne 24. 2. 2000 sprejel
O D L O K
o določitvi varstvenih pasov in ukrepov za zavarovanje vodnih zajetij vodovoda Livek
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Odlok določa varstvene pasove, varovalna območja in varstvene ukrepe za zavarovanje kakovosti in higienske neoporečnosti pitne vode zajetij vodovoda Livek pred onesnaženjem.
2. člen
Varstvena območja vodnih zajetij Livek zajemajo:
1. najožje varstveno območje (cona 1.a z najstrožjim režimom),
2. najožje varstveno območje (cona 1.b z najstrožjim režimom),
3. ožje varstveno območje (cona 2. s strogim režimom),
4. širše varstveno območje (cona 3. s sanitarnim režimom).
3. člen
Za vsak izjemen poseg v varstvenih pasovih, ki bi lahko vplivali na spremembo lastnosti, količine in kakovosti vode vodnih zajetij vodovoda Livek, si morajo investitorji pridobiti vodnogospodarsko soglasje pristojnega upravnega organa po predhodnem vodnogospodarskem mnenju, predhodnem soglasju zdravstvene inšpekcije ter upravljalca vodovoda.
4. člen
Najožje varstveno območje – cona 1.a z najstrožjim režimom obsega najožje področje v okolici zajetij v radiu do 10m, zajema naslednja zemljišča z oznako parcele v času sprejema odloka v k.o. Livek:
1810/1 – zajetje pod skalco,
3184 – zajetje pod Kukom 2,
3188/1 – zajetje v Bantu,
3189 – zajetje pod Kukom 1.
5. člen
Najožje varstveno območje – cona 1.b z najstrožjim režimom obsega bližnji del pobočja nad zajetjem pod skalco zajema naslednja zemljišča z oznakami parcel v času sprejema odloka: 1727/1, 1758/3, 1759/3, 1760/1, 1760/2, 1767/1, 1767/2, 1774/2, 1808 – del, 1810/2, 3304, vse k.o. Livek.
6. člen
Ožje varstveno območje – 2. cona s strogim režimom zajema naslednja zemljišča z oznakami parcel v času sprejema odloka: 1727/2, 1727/3, 1740/2, 1740/3 – del, 1740/4, 1741, 1742, 1743/1, 1743/2, 1744/1, 1744/2, 1744/3, 1745/1, 1745/2, 1746/1, 1746/2, 1747/1, 1747/2, 1747/3, 1750/1, 1750/2, 1751/1, 1751/2, 1753, 1755, 1758/1, 1758/2, 1770/1, 1770/4, 1770/5, 1771 – del, 1772 – del, 1773 – del, 1808, 1832, 1834/1, 1834/2, 1846, 1854/1, 1854/2, 1855/1, 1855/2, 1856, 1857, 1858, 1859, 1860, 1861/1, 1861/2, 1862, 1863, 1864, 1865/1, 1865/2, 2429/1, 2429/2, 2430/1, 2430/2, 2431/1, 2431/2, 2432/1, 2432/2, 2433/1, 2433/2, 2434, 2435/1, 2458/1, 2458/2, 2458/3, 2459, 2460/1, 2460/2, 2462/1, 2462/2, 2462/3, 2463/1, 2464/1, 2464/2, 2464/3, 2464/3, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471/1, 2471/2, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539,2540/1, 2540/2, 2541/1, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546/1, 2546/2, 2547/1, 2547/2, 2548/1, 2548/2, 2549, 2550, 2551/1, 2551/2, 2551/3 – del, 2552, 2555 – del, 2707, 2708, 2709, 2710, 2711, 2712, 2713, 2714, 2715, 2716, 2717, 2718, 2719/1, 2719/2, 2720, 2721, 2722, 2723, 2724, 2725, 2726, 2727, 2728, 2729, 2730, 2732/1, 2732/2, 2734/1, 2734/2, 2736/1, 2736/2, 2738, 2739, 2740, 2742, 2743, 2744/1, 2744/2, 2745, 2747/1, 2747/2, 2748/1, 2749, 2750/1, 2750/2, 2753, 2818/3 – del, 2821, 2822, 2823 – del, 2824 – del, 2825, 2826/1, 2826/2, 2826/3, 2826/4, 2827, 2828, 2829, 2830, 3058/1 – del, 3162 – del, 3184 – del, 3186/1, 3187, 3188/1, 3188/2, 3189, 3196/2, 3266/1, 3266/2, 3304, 2461, 3270/2, vse k.o. Livek.
7. člen
Širše varstveno območje – 3. cona s sanitarnim režimom zajema zemljišča z oznakami parcel v času sprejema odloka: 1756, 1757, 1759/1 – del 1853/2, 1837/2, 1838/2, 1839/2, 1840/1, 1840/2, 1843, 1844, 1846, 1847, 1849/1, 1852/1, 1852/2, 1853/1, 1853/2, 2389/1, 2389/2, 2427 – del, 2437/1, 2442/1, 2452 – del, 2453/1, 2453/2, 2455, 2456, 2457, 2479, 2480, 2746, 2747/2, 2748/1, 2748/2, 2749, 2751/1, 2751/2, 2752/1, 2752/2, 2752/3, 2752/4, 2754, 2755, 2756, 2757, 2758, 2759, 2760/1, 2760/2, 2761, 2762/1, 2762/2, 2763/1, 2763/2, 2766/1 – del, 2788, 2789, 2790, 2791, 2792/1, 2792/2 – del, 2793, 2794, 2795, 2796, 2797, 2798, 2799, 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810/1, 2810/2, 2811/1, 2811/2, 2812/1, 2812/2, 2813/1, 2813/2, 2814, 2815, 2817, 2818/1, 2818/2, 2850/1, 2852/1, 2853/1, 2853/2, 2854, 2855/1, 2856/1, 2857, 2858, 2859/1, 2861/3, 2826/1, 3007, 3008, 3009, 3010, 3011, 3012, 3013, 3014, 3015, 3016, 3017, 3189, 3266/1, 3268, 3269/1, 3304 vse k.o. Livek.
8. člen
Opredelitev vodozbirnega območja in meje varstvenih pasov vodozbirnih zajetij vodovoda Livek so grafično prikazane v kartografski prilogi v merilu 1:5000. Navedena dokumentacija je sestavni del tega odloka in je na vpogled pri pristojnem upravnem organu.
II. VARSTVENI UKREPI
Varstveni ukrepi se seštevajo tako, da ukrepi, ki veljajo za širši varstveni pas veljajo tudi za ožjega.
Najožje varstveno območje – cona 1.a z najstrožjim režimom
9. člen
Za to območje veljajo naslednja določila:
– prepoved vseh dejavnosti, razen tistih, ki so potrebna za izgradnjo oziroma vzdrževanje zajetja,
– varstveni pas mora biti ograjen in označen,
– Občina Kobarid mora biti lastnik zemljišča tega območja.
Najožje varstveno območje – cona 1.b. z najstrožjim režimom
10. člen
Za to območje velja:
– prepovedane so vse dejavnosti, razen tistih, ki so potrebne za vzdrževanje površin (košnja),
– promet po obstoječi cesti Livek–Livške Ravne je dovoljen,
– ob cesti je potrebno urediti odvajanje meteornih voda izven vodovarstvenega območja.
Ožje varstveno območje – cona 2. s strogim režimom
11. člen
Za to območje velja prepoved:
– stanovanjske, industrijske in druge gradnje,
– sečnje gozdov na golosek,
– uporabe biocidov in velikih količin naravnega gnoja ter polivanje gnojnice,
– skladiščenja naftnih derivatov in nevarnih tekočin,
– izdelave novih kaptažnih vrtin ali drugih zajemov podzemne vode, razen za potrebe vodovoda.
Dovoljeno je:
– gradnja manjših poti in kolovozov,
– košnja obstoječih travnikov.
Širše varstveno območje – cona 3. s sanitarnim režimom
12. člen
Za to območje velja prepoved:
– odlagati nevarne, industrijske in komunalne odpadke,
– graditi nove industrijske, energetske, obrtne in servisne obrate, ki predstavljajo nevarnost za podzemne pitne vode,
– graditi skladišča, pretakališča ali cevovode lahkotekočih naftnih derivatov, nevarnih in škodljivih, ki so večja kot 5 m3,
– graditi nove komunalne čistilne naprave,
– graditi odlagališča in pretovorne postaje komunalnih in posebnih odpadkov in začasna skladišča posebnih odpadkov,
– graditi objekte, ki bi zmanjševali količino vodnih virov,
– ponikanje okolju škodljivih snovi,
– graditi stanovanjske in druge objekte brez kanalizacije oziroma čiščenja odpadnih voda,
– izvajati tranzitni promet nevarnih snovi brez varstva,
– izkop v peskokopih in gramoznicah,
– izgradnja novih cest,
– izvajati zemeljska gradbena dela brez predhodno podanega hidrogeološkega mnenja s pogoji za izvedbo del,
– gradnja novih pokopališč,
– opredeljevati nova ureditvena območja naselij.
Obvezno je:
– bodoče ceste morajo biti zgrajene z vodotesno kanalizacijo, izpusti v teren pa morajo biti urejeni preko maščobolovilcev,
– opremljati nove stanovanjske in druge objekte z urejenimi sanitarijami in neprepustno kanalizacijo (greznica na praznjenje ali izpust kanalizacije zunaj vodovarstvenega območja).
13. člen
Varstvena območja in pasovi se označijo z opozorilnimi tablami na meji posameznih pasov.
14. člen
Upravljalec vodovoda je dolžan v roku 1 leta po sprejetju tega odloka urediti zemljiškoknjižno stanje, postaviti ograjo, oznake, opozorila in prepovedi v skladu z določili tega odloka.
15. člen
Upravljalec vodovodov poskrbi za izdelavo predloga sanacijskih ukrepov in jih predloži v potrditev občinskemu svetu v enem letu po uveljavitvi tega odloka. Na podlagi sprejetih sanacijskih ukrepov se izdela sanacijski program, ki vsebuje tehnično rešitev sanacije, koncept financiranja, roke za izvedbo in ostale obveznosti. Sanacijski program potrdi pristojna inšpekcija, ki tudi nadzira njegovo izvajanje. Sanacijski programi morajo biti izdelani v roku dveh let po uveljavitvi odloka.
Sredstva za izdelavo sanacijskega programa zagotovi občina, ki izvajanje sanacijskih programov vključi v občinski proračun.
16. člen
Če bo z ukrepi iz 9., 10., 11. in 12. člena tega odloka povzročena škoda oziroma omejitev izkoriščanja kmetijskega zemljišča, ima lastnik ali posestnik zemljišča pravico do odškodnine na podlagi ocene zmanjšanja proizvodnje zmogljivosti zemljišča, ki jo poda sodni izvedenec.
Odškodnino je dolžan poravnati upravljalec objektov za oskrbo z vodo, ki so s tem odlokom zaščiteni. Predlog za odškodnino morajo oškodovanci posredovati upravljalcu vodovoda.
III. KAZENSKE DOLOČBE
17. člen
Z denarno kaznijo od 20.000 do 120.000 SIT se kaznuje za prekršek pravna oseba ali posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti in krši določila 9., 10., 11. in 12. člena tega odloka.
Z denarno kaznijo od 10.000 do 40.000 SIT se kaznuje za prekršek odgovorna oseba pravne osebe ali posameznik za prekršek iz prvega odstavka tega člena.
18. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo zdravstvena inšpekcija in inšpekcija za okolje.
19. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 062-5/00
Kobarid, dne 24. februarja 2000.
Župan
Občine Kobarid
Pavel Gregorčič l. r.

AAA Zlata odličnost