Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2000 z dne 24. 3. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2000 z dne 24. 3. 2000

Kazalo

1239. Pravilnik za vrednotenje letnih programov dejavnosti v ljubiteljski kulturi v Občini Ljutomer, stran 3485.

Na podlagi zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture (Uradni list RS, št. 75/94) in 6. člena zakona o Skladu RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 1/96), je Občinski svet občine Ljutomer na 11. seji dne 28. 2. 2000 sprejel
P R A V I L N I K
za vrednotenje letnih programov dejavnosti v ljubiteljski kulturi v Občini Ljutomer
I. SPLOŠNA DOLOČILA
1. člen
S tem pravilnikom Občinski svet občine Ljutomer določa pogoje in merila za izvajanje, ovrednotenje in razdelitev sredstev ljubiteljskim kulturnim društvom, skupinam in posameznikom na območju Občine Ljutomer v skladu s sprejetim proračunom.
2. člen
S tem pravilnikom se delijo sredstva občinskega proračuna za izvajanje programskih nalog kulturnih društev in drugih izvajalcev.
3. člen
Do pravice za pridobitev sredstev za letne programe ljubiteljskih kulturnih dejavnosti so upravičeni nosilci in izvajalci ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo sedež v Občini Ljutomer,
– da so registrirani najmanj eno leto,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu,
– da imajo zagotovljene prostorske in kadrovske pogoje za izvajanje določene ljubiteljske kulturne dejavnosti,
– da je predloženi program namenjen čim večjemu številu uporabnikov,
– da je izvedba programa primerljiva s povprečno kakovostjo v dejavnosti.
II. VSEBINSKA DOLOČILA
4. člen
Praviloma se sofinancira naslednja vsebina:
– dejavnost sekcij v kulturnih društvih, skupinah in posameznikih (po merilih),
– prostočasne kulturne aktivnosti (sodelovanje na območnih srečanjih) izven šolskega,
– vzgojno-izobraževalnega programa. Sem spada dejavnost predšolske, osnovnošolske in srednješolske populacije ter kulturna dejavnost študentov, vezana na udeležbo na območnih, medobmočnih in državnih srečanjih,
– izobraževanje strokovnih kadrov za vodenje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti,
– kulturne prireditve in akcije ter dejavnost na področju varovanja kulturne dediščine,
– drugi programi, ki dokažejo vsebinsko upravičenost.
Predmet tega pravilnika niso sredstva za investicije v prostor.
5. člen
Sredstva za financiranje in sofinanciranje ljubiteljskih kulturnih programov se oblikujejo v skladu s sprejetimi merili na osnovi razpisa, ki ga objavi župan.
Za izvedbo razpisa in izbor programov župan na predlog občinske uprave imenuje komisijo v naslednji sestavi:
– predstavnik strokovne službe v občinski upravi,
– predstavnik OI SLKD,
– predstavnik Zavoda za kulturo Ljutomer,
– dva predstavnika sveta območne izpostave SLKD.
Razpis se izvede v mesecu oktobru za naslednje proračunsko leto, razen za leto 2000, ko se razpis izvede marca 2000.
Sredstva se posredujejo porabnikom (nosilcem in izvajalcem) ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v skladu s podpisano pogodbo med županom in nosilcem programa.
Odobrena sredstva se nakažejo v dveh delih, in sicer 50% se nakaže ob podpisu pogodbe, 50% pa ob dokazilu izvedenega programa, vendar najpozneje do 1. 11. v tekočem letu.
6. člen
Izvajalci in nosilci ljubiteljske kulturne dejavnosti so dolžni spoštovati določila pogodbe in predložiti dokazila o izpolnitvi obveznosti.
Splošna merila so priloga tega pravilnika in se uporabljajo v skladu z višino proračunskih sredstev za delovanje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti. Na predlog OI SLKD lahko imenovana komisija iz 5. člena tega pravilnika določi prioritete za vrednotenje programov ljubiteljske kulture.
7. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 67-7/00
Ljutomer, dne 7. marca 2000.
Župan
Občine Ljutomer
Jožef Špindler, kmet. agr. l. r.
      MERILA ZA DEJAVNOST POSAMEZNIH SKUPIN PO
     PODROČJIH IN ZA IZVAJANJE KULTURNIH PRIREDITEV:

1. Odrasli pevski zbori:

Priznano je 40 do 80 vaj na sezono

Honorar zborovodij na vajo (dve šolski uri)     10 do 26 točk

Programski stroški na vajo              5 do 10 točk

Pavšal za materialne stroške na sezono

- pri najmanj 32 članih je            500 do 1730 točk

- pri najmanj 18 članih              200 do 500 točk

- pri manj kot 18 članih             100 do 300 točk

2. Otroški pevski zbori

Priznano je 20 do 40 vaj na sezono

Honorar zborovodij na vajah (dve šolski uri)    10 do 26 točk

Programski stroški na vajo              2 do 4 točke

Pavšal za materialne stroške na sezono      200 do 500 točk

3. Pihalni orkester

Prizna se maksimalno 40 do 80 vaj na sezono

Honorar za dirigenta na vajo (dve šolski uri)    26 do 52 točk

Programski stroški na vajo             20 do 80 točk

Pavšal za materialne stroške na sezono

- pri najmanj 32 članih je            500 do 1730 točk

- pri najmanj 18 članih              200 do 500 točk

- pri manj kot 18 članih             100 do 300 točk

4. Gledališka skupina

Prizna se maksimalno 20 do 45 vaj
na sezono

Honorar strokovnega sodelavca vaja
(tri šolske ure)                  25 do 50 točk

Pavšal za programske stroške na sezono      200 do 400 točk

Pavšal za materialne stroške na sezono      300 do 600 točk

5. Lutkovna skupina

Prizna se maksimalno od 15 do 30 vaj
na sezono

Honorar strokovnega sodelavca na vajo
(tri šolske ure)                  25 do 50 točk

Pavšal za programske stroške na sezono      200 do 400 točk

Pavšal za materialne stroške na sezono      300 do 600 točk

6. Recitacijska, literarna skupina

Prizna se maksimalno od 10 do 20 vaj
na sezono

Honorar mentorja na vajo (dve šolski uri)      10 do 20 točk

Programski stroški na vajah                2 točki

Pavšal za materialne stroške na sezono      100 do 150 točk

7. Folklora, tamburaška, plesna skupina

Prizna se maksimalno 20 do 45 vaj na sezono

Honorar vodij na vaji (dve šolski uri)       10 do 26 točk

Programski stroški na vajah                2 točki

Pavšal za materialne stroške na sezono:

- najmanj 16 članov               500 do 1500 točk

- manj kot 16 članov               200 do 600 točk

8. Likovna, fotografska in filmska skupina

Prizna se maksimalno od 20 do 50
mentorskih vaj na sezono

Honorar mentorju na vajah
(dve šolski uri) od                 10 do 26 točk

Programski stroški na vajah                10 točk

Pavšal za materialne stroške           500 do 1500 točk


AAA Zlata odličnost