Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2000 z dne 24. 3. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2000 z dne 24. 3. 2000

Kazalo

1228. Odlok o določitvi varstvenih pasov in ukrepov za zavarovanje vodnega zajetja Repec pri Breginju, stran 3470.

Na podlagi drugega odstavka 60. člena zakona o vodah (Uradni list SRS, št. 38/81 in 29/86) in 18. člena statuta Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 8/00) je Občinski svet občine Kobarid na seji dne 24. 2. 2000 sprejel
O D L O K
o določitvi varstvenih pasov in ukrepov za zavarovanje vodnega zajetja Repec pri Breginju
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Odlok določa varstvene pasove, varovalna območja in varstvene ukrepe za zavarovanje kakovosti in higienske neoporečnosti pitne vode zajetja Repec pri Breginju pred onesnaženjem.
2. člen
Varstvena območja vodnega zajetja Repec zajemajo:
1. najožje varstveno območje (cona 1.a z najstrožjim režimom),
2. ožje varstveno območje (cona 2. s strogim režimom),
3. širše varstveno območje (cona 3. s sanitarnim režimom).
3. člen
Za vsak izjemen poseg v varstvenih pasovih, ki bi lahko vplival na spremembo lastnosti, količine in kakovosti vode vodnega zajetja Repec, si morajo investitorji pridobiti vodnogospodarsko soglasje pristojnega upravnega organa po predhodnem vodnogospodarskem mnenju, predhodnem soglasju zdravstvene inšpekcije ter upravljalca vodovoda.
4. člen
Najožje varstveno območje – cona 1.a z najstrožjim režimom obsega najožje področje v okolici zajetja vzvodno deset metrov ob bokih v širini 5 metrov in zajema naslednja zemljišča z oznako parcele v času sprejema odloka 2356, 1035/15 del k.o. Sedlo.
5. člen
Ožje varstveno območje – 2. cona s strogim režimom z oznakami parcel v času sprejema odloka: 2614 del k.o. Srpenica, 4254/2 del, 3504/1 del k.o. Breginj, 1676/74 del k.o. Žaga, 1015 del, 1016, 1018, 1019, 1021, 1023/1, 1024/1, 1024/2, 1025, 1035/1 del, 1035/13, 1035/15, 1035/2, 1196, 1461, 1464, 1465, 1466, 1467, 1578/1, 1578/2, 1578/3, 1600/1, 1600/2, 1600/3, 1601 del, 1602/1, 1602/2, 1603/1, 1603/2, 1603/3, 1603/6, 1604, 1605, 1606, 1607 del, 1613, 1614, 1616, 1617, 1618, 1619/1, 1619/2, 1620, 1621, 1622/1, 1622/2, 1623, 1624, 1625, 1626, 1627, 1628, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1634, 1636, 1637, 1638, 1639, 1640, 1641, 1642, 1643, 1646, 1647, 1648, 1649, 1650, 1651, 1652, 1653, 1655, 1656, 1657, 1658, 1659, 1660, 1661, 1662/1, 1662/2, 1663, 1664, 1665, 1666, 1667, 1668, 1669, 1670, 1671, 1672, 1673, 1674, 1675, 1676, 1677, 1678, 1679/1, 1679/2, 1680, 1681, 1682/1, 1682/2, 1684, 1685, 1686, 1687, 1688, 1689/1, 1689/2, 1689/3, 1689/4, 1689/5, 1689/6, 1690, 1691, 1692, 1693/1, 1693/2, 1694, 1695, 1696, 1697, 1698, 1699, 1700, 1701, 1702, 1703, 1704, 1705/1, 1705/2, 1706, 1707, 1708, 1709, 1710, 1711/1, 1711/2, 1712, 1713, 1715, 1882/2 del, 1883 del, 1885/1, 1885/2, 1886 del, 1887, 1888, 1889/1, 1889/2, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952/1, 1952/2, 1953, 1954/1, 1954/2, 1956, 1955, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1989/1, 2175, 2176/1, 2176/2, 2177, 2178/1, 2178/2, 2179/1, 2179/2, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2187, 2195, 2197, 2208, 2318, 2284/100, 2284/101, 2284/102, 2284/103, 2284/104, 2284/105, 2284/106, 2284/107, 2284/108, 2284/109, 2284/110, 2284/111, 2284/112, 2284/113, 2284/114, 2284/115, 2284/116, 2284/117, 2284/118, 2284/119, 2284/120, 2284/121, 2284/122, 2284/123, 2284/124, 2284/125, 2284/126, 2284/127, 2284/128, 2284/129, 1184/130, 2284/131, 2284/132, 2284/133, 2284/134, 2284/135 del, 2284/136, 2284/137, 2284/138, 2284/139, 2284/140, 2284/141, 2284/142, 2284/143, 2284/144, 2284/145, 2284/146, 2284/147 del, 2284/148 del, 2284/149 del, 2284/150 del, 2284/151 del, 2284/152, 2284/153, 2284/154, 2284/158 del, 2284/160 del, 2284/161 del, 2284/162 del, 2284/163 del, 2284/164, 2284/165, 2284/166, 2284/167, 2284/168, 2284/169, 2284/170, 2284/171, 2284/172, 2284/173, 2284/174, 2284/175, 2284/176, 2284/177, 2284/178, 2284/186 del, 2284/192 del, 2284/193 del, 2284/194 del, 2284/196, 2284/197, 2284/198, 2284/199, 2284/200, 2284/201, 2284/202, 2284/203, 2284/204, 2284/205, 2284/206, 2284/207, 2284/208, 2284/209, 2284/210, 2284/211, 2284/212 del, 2284/213 del, 2284/214 del, 2284/215 del, 2284/232 del, 2284/237, 2284/238, 2284/239, 2284/240, 2284/241, 2284/242, 2284/243, 2284/244, 2284/245, 2284/246, 2284/251 del, 2284/252, 2284/253, 2284/254, 2284/255, 2284/256, 2284/257 del, 2284/259, 2284/262 del, 2284/263, 2284/264, 2284/271 del, 2284/272, 2284/273, 2284/274, 2284/275, 2284/5, 2284/51 del, 2284/52 del, 2284/53 del, 2284/54 del, 2284/55 del, 2284/56, 2284/57, 2284/58, 2284/59, 2284/6, 2284/60, 2284/61, 2284/62, 2284/63, 2284/64, 2284/65, 2284/66, 2284/67, 2284/68, 2284/69, 2284/7 del, 2284/70, 2284/71, 2284/72, 2284/73, 2284/74, 2284/75, 2284/76, 2284/77, 2284/78, 2284/79, 2284/80 del, 2284/81 del, 2284/82, 2284/83, 2284/84, 2284/85, 2284/86, 2284/87, 2284/88, 2284/89, 2284/9, 2284/90, 2284/91, 2284/92, 2284/93, 2284/94, 2284/95, 2284/96, 2284/97, 2284/98, 2284/99 k.o. Sedlo.
6. člen
Širše varstveno območje – cona 3. s sanitarnim režimom z oznakami parcel v času sprejema odloka: 2284/147 del, 2284/148 del, 2284/149 del, 2284/150 del, 2284/151 del, 2284/155, 2284/156, 2284/158 del, 2284/159, 2284/160 del, 2284/161 del, 2284/162 del, 2284/163 del, 2284/212 del, 2284/213 del, 2284/214 del, 2284/216, 2284/215 del, 2284/217, 2284/218, 2284/219, 2284/220, 2284/221, 2284/222, 2284/223, 2284/224, 2284/232 del, 2284/257 del, 2284/261, 2284/262 del, 2284/271 del, vse k.o. Sedlo.
7. člen
Opredelitev vodozbirnega območja in meje varstvenih pasov vodozbirnega zajetja so grafično prikazane v kartografski prilogi v merilu 1:5000. Navedena dokumentacija je sestavni del tega odloka in je na vpogled pri pristojnem upravnem organu.
II. VARSTVENI UKREPI
Varstveni ukrepi se seštevajo tako, da ukrepi, ki veljajo za širši varstveni pas veljajo tudi za ožjega.
Najožje varstveno območje – cona 1.a z najstrožjim režimom
8. člen
Za to območje veljajo naslednja določila:
– prepoved vseh dejavnosti, razen tistih, ki so potrebna za izgradnjo oziroma vzdrževanje zajetja,
– varstveni pas mora biti ograjen in označen,
– Občina Kobarid mora biti lastnik zemljišča tega območja.
Ožje varstveno območje – cona 2. s strogim režimom
9. člen
Za to območje velja prepoved:
– sečnja gozda na golosek,
– gradnje (stanovanjske, industrijske, novogradnje, hlevi), možna je le adaptacija obstoječih zgradb,
– uporabe biocidov in velikih količin naravnega gnoja,
– smetišč in odlagališč komunalnih in industrijskih odpadkov,
– skladiščenja naftnih derivatov in nevarnih tekočin.
Dovoljeno je:
– gradnja manjših poti in kolovozov,
– pašništvo v dosedanjem obsegu,
– v primeru večje obljudenosti planinske koče na Stolu, se zgradba sanira z gradnjo nepropustne greznice, ki se prazni izven vodozbirnega območja.
Širše varstveno območje
10. člen
Za to območje velja prepoved:
– uporabe biocidov, pesticidov in herbicidov,
– nekontroliranega ravnanja z odpadki, ustvarjanje neurejenih smetišč in odlagališč odpadkov.
Dovoljeno je:
– rekreacija in planinstvo,
– gradnja cest,
– gradnja hlevov in drugih za pašništvo namenjenih objektov z nepropustno kanalizacijo,
– pašništvo.
11. člen
Varstvena območja se označijo z opozorilnimi tablami.
12. člen
Upravljalec vodovoda je dolžan v roku 1 leta po sprejetju tega odloka urediti zemljiškoknjižno stanje, postaviti ograjo, oznake, opozorila in prepovedi v skladu z določili tega odloka.
13. člen
Če bo z ukrepi iz 8., 9. in 10. člena tega odloka povzročena škoda oziroma omejitev izkoriščanja kmetijskega zemljišča, ima lastnik ali posestnik zemljišča pravico do odškodnine na podlagi ocene zmanjšanja proizvodnje zmogljivosti zemljišča, ki jo poda sodni izvedenec.
Odškodnino je dolžan poravnati upravljalec objektov za oskrbo z vodo, ki so s tem odlokom zaščiteni. Predlog za odškodnino morajo oškodovanci posredovati upravljalcu vodovoda.
III. KAZENSKE DOLOČBE
15. člen
Z denarno kaznijo od 20.000 do 120.000 SIT se kaznuje za prekršek pravna oseba ali posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti in krši določila 8., 9., 10. in 11. člena tega odloka.
Z denarno kaznijo od 10.000 do 40.000 SIT se kaznuje za prekršek odgovorna oseba pravne osebe ali posameznik za prekršek iz prvega odstavka tega člena.
16. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo zdravstvena inšpekcija in inšpekcija za okolje.
17. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 062-5/00
Kobarid, dne 24. februarja 2000.
Župan
Občine Kobarid
Pavel Gregorčič l. r.

AAA Zlata odličnost