Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2000 z dne 24. 3. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2000 z dne 24. 3. 2000

Kazalo

37. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Kraljevino Španijo o zračnem prometu (BESZP), stran 198.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
O RAZGLASITVI ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN KRALJEVINO ŠPANIJO O ZRAČNEM PROMETU (BESZP)
Razglašam Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Kraljevino Španijo o zračnem prometu (BESZP), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 29. februarja 2000.
Št. 001-22-42/00
Ljubljana, dne 8. marca 2000
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN KRALJEVINO ŠPANIJO O ZRAČNEM PROMETU (BESZP)
1. člen
Ratificira se Sporazum med Republiko Slovenijo in Kraljevino Španijo o zračnem prometu, podpisan dne 15. julija 1998 v Madridu.
2. člen
Sporazum se v izvirniku v slovenskem in angleškem jeziku glasi:*
SPORAZUM
MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN KRALJEVINO ŠPANIJO O ZRAČNEM PROMETU
Republika Slovenija in Kraljevina Španija, v nadaljevanju imenovani pogodbenici,
kot pogodbenici Konvencije o mednarodnem civilnem letalstvu, odprte za podpis v Chicagu 7. decembra 1944,
sta se v želji, da bi pospešili razvoj zračnega prometa med državama in da bi čim bolj pospešili mednarodno sodelovanje na tem področju,
dogovorili o naslednjem:
I. člen
DEFINICIJE
1. Za namen razlage in uporabe tega sporazuma imajo posamezni izrazi, razen če ni drugače dogovorjeno, tale pomen:
a) izraz konvencija pomeni Konvencijo o mednarodnem civilnem letalstvu, ki je bila odprta za podpis v Chicagu 7. decembra 1944, ter vključuje vsako prilogo, sprejeto v skladu z 90. členom omenjene konvencije, in vsako spremembo prilog in konvencije v skladu z njenim 90. in 94. členom v tisti meri, v kateri so te priloge in spremembe veljavne za obe pogodbenici ali sta jih pogodbenici ratificirali;
b) izraz pristojna organa pomeni za Republiko Slovenijo Ministrstvo za promet in zveze, Upravo Republike Slovenije za zračno plovbo in za Kraljevino Španijo Ministrstvo za razvoj (Generalna direkcija za civilno letalstvo) ali v obeh primerih katerokoli osebo ali organ, ki ju omenjeni Ministrstvi pooblastita za opravljanje nalog v zvezi s tem sporazumom;
c) izraz določeni prevoznik pomeni prevoznika, ki ga vsaka pogodbenica določi za opravljanje dogovorjenega prometa na določenih progah, ki so v skladu s III. členom tega sporazuma navedene v njegovi prilogi;
d) izrazi ozemlje, zračni promet, mednarodni zračni promet in pristanek v nekomercialne namene imajo pomen, kot ga določata 2. in 96. člen konvencije;
e) izraz sporazum pomeni ta sporazum, njegovo prilogo in vsako spremembo sporazuma ali priloge;
f) izraz določene proge pomeni proge, ki so ali bodo določene v prilogi tega sporazuma;
g) izraz dogovorjeni promet pomeni mednarodni zračni promet, ki se v skladu z določili tega sporazuma lahko opravlja na določenih progah;
h) izraz tarifa pomeni vsak znesek, ki ga ali ga bodo prevozniki zaračunavali neposredno ali po svojih agentih za prevoz potnikov, njihove prtljage in tovora (razen pošte), vključno z vsako bistveno dodatno ugodnostjo, dano ali zagotovljeno v zvezi z omenjenim prevozom, kakor tudi provizijo, ki se plačuje za prodajo vozovnic in za pripadajoče storitve za prevoz blaga. Vključuje tudi pogoje, ki vplivajo na veljavnost cene prevoza in plačilo provizije;
i) izraz zmogljivost pomeni v zvezi z zrakoplovom razpoložljivost sedežev in/ali tovora tega zrakoplova; v zvezi z dogovorjenim prometom pa pomeni zmogljivost zrakoplova, ki se uporablja v tem prometu, pomnoženo s številom frekvenc, ki jih ta zrakoplov opravi v vsaki sezoni na eni progi ali na delu te proge.
II. člen
PROMETNE PRAVICE
1. Razen če ni v prilogi drugače določeno, prizna vsaka pogodbenica drugi pogodbenici, z namenom da bi njenim določenim prevoznikom omogočila opravljanje rednega mednarodnega zračnega prometa, naslednje pravice:
a) pravico do preleta ozemlja druge pogodbenice brez pristanka;
b) pravico do pristanka na ozemlju druge pogodbenice v nekomercialne namene;
c) pravico do pristanka na ozemlju druge pogodbenice v krajih, ki so navedeni v pregledu prog v prilogi tega sporazuma, z namenom da tam vkrcajo ali izkrcajo potnike, tovor in pošto – skupaj ali posamično – v mednarodnem prometu, ki je namenjen na ozemlje druge pogodbenice ali izhaja z njega.
2. Tudi drugi prevozniki pogodbenic, razen tistih, ki so določeni v 3. členu, bodo imeli pravice, ki so navedene v odstavkih 1a) in 1b) tega člena.
3. Nobeno določilo tega sporazuma ne daje pravice določenim prevoznikom ene pogodbenice, da na ozemlju druge pogodbenice opravljajo kabotažo.
III. člen
DOLOČITEV PREVOZNIKOV
1. Vsaka pogodbenica ima pravico, da za opravljanje dogovorjenega prometa na progah, določenih v prilogi, določi enega ali več prevoznikov in da o tem pisno obvesti drugo pogodbenico kakor tudi da z drugim prevoznikom nadomesti prvotno določenega.
2. Po prejemu takega obvestila bo druga pogodbenica v skladu z določili 3. in 4. odstavka tega člena brez odlašanja izdala določenim prevoznikom ustrezno dovoljenje za opravljanje prometa.
3. Pristojni organ ene pogodbenice lahko od prevoznikov, ki jih je določila druga pogodbenica, zahteva, naj dokažejo, da izpolnjujejo pogoje, določene v zakonih in predpisih, ki jih pristojni organ v skladu s konvencijo običajno in razumno uporablja pri opravljanju mednarodnega zračnega prometa.
4. Vsaka pogodbenica ima pravico odkloniti izdajo dovoljenja za opravljanje prometa iz 2. odstavka tega člena ali določiti pogoje, ki so po njenem mnenju potrebni, da jih določeni prevoznik izpolnjuje pri uresničevanju pravic iz II. člena tega sporazuma, če nima dokazov, da sta pretežno lastništvo in dejanski nadzor nad prevoznikom v rokah pogodbenice, ki je določila prevoznika, ali njenih državljanov.
5. Ko je prevoznik tako določen in dobi dovoljenje, sme kadarkoli začeti opravljati dogovorjeni promet, če za ta promet veljajo tarife, določene v skladu z določilom VII. člena tega sporazuma.
IV. člen
PREKLIC IN ZAČASNA RAZVELJAVITEV DOVOLJENJA ZA OPRAVLJANJE PROMETA
1. Vsaka pogodbenica ima pravico preklicati dovoljenje za opravljanje prometa ali začasno ustaviti uresničevanje pravic, določenih v II. členu tega sporazuma, prevozniku, ki ga je določila druga pogodbenica, ali mu določiti take pogoje, ki se ji zdijo za izvrševanje teh pravic potrebni, če:
a) nima zadostnih dokazov, da sta pretežno lastništvo in dejanski nadzor nad tem prevoznikom v rokah pogodbenice, ki je prevoznika določila, ali njenih državljanov, ali
b) prevoznik ne spoštuje zakonov in predpisov pogodbenice, ki te pravice daje, ali
c) prevoznik sicer ne opravlja dogovorjenega prometa pod pogoji, določenimi v tem sporazumu.
2. Razen če so takojšen preklic, začasna razveljavitev ali določitev pogojev iz 1. odstavka tega člena nujni za preprečitev nadaljnjih kršitev zakonov in predpisov, se bo ta pravica uporabila šele po posvetovanju z drugo pogodbenico.
V. člen
OPROSTITVE DAJATEV IN TAKS
1. Zrakoplovi, ki jih določeni prevozniki katerekoli pogodbenice uporabljajo v mednarodnem zračnem prometu, kakor tudi njihova običajna oprema, zaloge goriva in maziva ter druge zaloge (vključno s hrano, pijačo in tobakom), ki so na njih, so po prihodu na ozemlje druge pogodbenice oproščeni vseh carinskih in drugih dajatev ali taks, če taka oprema in zaloge ostanejo na zrakoplovu, dokler niso ponovno izvožene.
2. Omenjenih dajatev in taks, razen stroškov za opravljene storitve, so oproščeni tudi:
a) zaloge na zrakoplovu, vkrcane na ozemlju katerekoli pogodbenice, v količinah, ki jih določijo organi te pogodbenice in so namenjene za uporabo v mednarodnem zračnem prometu v zrakoplovih druge pogodbenice;
b) rezervni deli, pripeljani na ozemlje ene pogodbenice, za vzdrževanje ali popravilo zrakoplovov, ki jih v mednarodnem zračnem prometu uporabljajo določeni prevozniki druge pogodbenice;
c) gorivo in maziva, ki jih v mednarodnem zračnem prometu uporabljajo določeni prevozniki druge pogodbenice, tudi če bodo te zaloge uporabljene na delu poti nad ozemljem pogodbenice, kjer so bile vkrcane;
d) zaloge tiskanih vozovnic, letalski tovorni listi, vse tiskovine z znakom družbe in običajno reklamno gradivo, ki ga določeni prevozniki brezplačno delijo;
e) prtljaga in tovor v direktnem tranzitu.
Za predmete, o katerih je govor v zgornjih točkah a), b), c), d) in e), se lahko zahteva, da so pod carinskim varstvom ali nadzorom.
3. Običajna oprema v zrakoplovu kakor tudi predmeti in zaloge, ki so v zrakoplovu katerekoli pogodbenice, so lahko izkrcani na ozemlju druge pogodbenice le z odobritvijo carinskih organov na ozemlju te pogodbenice. V takem primeru so lahko pod nadzorom teh organov, dokler niso ponovno izvoženi ali drugače porabljeni v skladu s carinskimi predpisi.
4. Oprostitve iz tega člena se uporabljajo pod enakimi pogoji iz 2. odstavka tega člena v primeru, da določeni prevozniki ene ali druge pogodbenice sklenejo dogovor z drugim prevoznikom ali prevozniki za najem ali prevoz predmetov, naštetih v 1. in 2. odstavku tega člena, na ozemlju druge pogodbenice, če ta druga pogodbenica daje prevozniku ali prevoznikom podobne pravice.
VI. člen
LETALIŠKE TAKSE
Vsaka pogodbenica lahko uvede ali dovoli, da se za prevoznike druge pogodbenice uvedejo upravičene in razumne takse za uporabo javnih letališč, naprav in navigacijskih sredstev, ki so pod njenim nadzorom, če omenjene takse ne presegajo taks za uporabo letališč in storitev, ki veljajo za domača letala v podobnem mednarodnem prometu.
VII. člen
TARIFE
1. Tarife, ki jih bodo zaračunavali določeni prevozniki ene pogodbenice za prevoz na ozemlje in z ozemlja druge pogodbenice, bodo določene na primernih ravneh, pri čemer bo zadostna pozornost posvečena vsem pomembnim dejavnikom, vključno s poslovnimi stroški, zahtevami uporabnikov, razumnim dobičkom in tarifami drugih prevoznikov.
2. O tarifah iz 1. odstavka tega člena se bodo, če je mogoče, določeni prevozniki obeh pogodbenic dogovorili po posvetovanju z drugimi prevozniki, ki opravljajo promet na tej progi ali na njenem delu. Ta sporazum se bo, kadarkoli bo mogoče, dosegel po postopku za določanje tarif Mednarodnega združenja letalskih prevoznikov.
3. Tako dogovorjene tarife je treba predložiti v odobritev pristojnim organom obeh pogodbenic najmanj petinštirideset (45) dni pred predlaganim dnem njihove uveljavitve. V posebnih primerih se ta rok lahko skrajša v sporazumu s pristojnimi organi.
4. Odobritev je lahko izrecna. Če nobeden od pristojnih organov ne izrazi svojega nestrinjanja v tridesetih (30) dneh od dneva, ko so bile tarife predložene v skladu s 3. odstavkom tega člena, se bo štelo, da so tarife odobrene. Če bi bil rok za njihovo predložitev skrajšan, kot je to predvideno v 3. odstavku tega člena, se lahko pristojna organa dogovorita, da je rok, v katerem je treba sporočiti nestrinjanje, ustrezno krajši.
5. Če se o tarifi ni mogoče dogovoriti v skladu z določilom 2. odstavka tega člena ali če je v roku iz 4. odstavka tega člena pristojni organ sporočil svoje nestrinjanje s katerokoli tarifo, o kateri je bilo dogovorjeno v skladu z 2. odstavkom, si bosta pristojna organa obeh pogodbenic prizadevala za sporazumno določitev tarife.
6. Če se pristojna organa ne moreta dogovoriti o tarifi, ki jima je bila predložena v skladu s 3. odstavkom tega člena, ali o določitvi tarife v skladu s 5. odstavkom tega člena, bo spor razrešen v skladu z določili XIX. člena tega sporazuma.
7. Tarifa, določena v skladu z določili tega člena, velja, dokler ne bo določena nova tarifa. V nobenem primeru pa ne bo veljavnost tarife podaljšana za dlje kot dvanajst (12) mesecev od prvotno določenega datuma prenehanja njene veljavnosti.
8. Pristojna organa obeh pogodbenic si bosta po najboljših močeh prizadevala, da bi zagotovila, da bodo določeni prevozniki spoštovali dogovorjene tarife, registrirane pri pristojnih organih obeh pogodbenic, in da noben prevoznik ne bo na noben način neposredno ali posredno neupravičeno zmanjševal nobenega deleža teh tarif.
VIII. člen
TEHNIČNO IN TRGOVSKO OSEBJE TER PODRUŽNICE
1. Določeni prevozniki obeh pogodbenic bodo imeli pravico, da imajo po načelu reciprocitete na ozemlju druge pogodbenice svoje podružnice in predstavništva kakor tudi trgovsko, operativno in tehnično osebje, ki jih potrebujejo za opravljanje dogovorjenega prometa.
2. Zahteve po osebju lahko določeni prevozniki po svoji izbiri zadovoljijo s svojim osebjem ali s storitvami kakšne druge organizacije, družbe ali prevoznika, ki delujejo na ozemlju druge pogodbenice in so pooblaščeni za opravljanje teh storitev na njenem ozemlju.
3. Za omenjena predstavništva in osebje bodo veljali zakoni in predpisi, ki veljajo na ozemlju te druge pogodbenice. V skladu s temi zakoni in predpisi jim bo vsaka pogodbenica po načelu reciprocitete in brez odlašanja izdala potrebna delovna dovoljenja, vstopne vizume ali druge podobne dokumente.
4. Če bi posebne okoliščine zahtevale nujen in začasen vstop ali bivanje osebja, mu bo pogodbenica dovoljenja, vizume in dokumente, ki so potrebni v skladu z njenimi zakoni in predpisi, nemudoma izdala, da ne bi zavlačevala vstopa takega osebja v zadevno državo.
5. Določeni prevozniki vsake pogodbenice smejo na ozemlju druge pogodbenice, če je to v skladu z zakoni in s pogojem reciprocitete, sami zagotavljati storitve zemeljske oskrbe letal in potnikov.
IX. člen
ZAKONI IN PREDPISI
1. Zakoni in predpisi pogodbenice, ki urejajo prihod zrakoplovov, ki opravljajo mednarodni zračni promet, na njeno ozemlje, odhod z njenega ozemlja ali ki se nanašajo na uporabo zrakoplovov dokler so na njenem ozemlju, se bodo uporabljali tudi za zrakoplove določenih prevoznikov druge pogodbenice.
2. Zakoni in predpisi pogodbenice, ki se nanašajo na prihod potnikov, posadke, prtljage, pošte in tovora na njeno ozemlje, zadrževanje na njem ali odhod z njega, kakor tudi predpisi, ki urejajo pogoje za vstop in odhod iz države, priseljevanje, carinske in sanitarne postopke bodo na tem ozemlju veljali tudi za določene prevoznike druge pogodbenice.
3. Če ne bo zaradi razlogov varnosti drugače zahtevano, bo za potnike, prtljago in tovor v direktnem tranzitu čez ozemlje pogodbenice in ki ne zapustijo za to določenega območja letališča, veljal le enostavni nadzor.
4. Nobena pogodbenica nima pravice svojim prevoznikom v primerjavi z določenimi prevozniki druge pogodbenice dajati kakršnekoli prednosti pri uporabi zakonov in predpisov iz tega člena.
X. člen
PREPOVEDANA OBMOČJA
Zaradi vojaških razlogov ali razlogov javne varnosti ima pogodbenica pravico, da omeji ali prepove zrakoplovom določenih prevoznikov druge pogodbenice lete nad določenimi območji svojega ozemlja, če iste omejitve ali prepovedi veljajo tudi za zrakoplove določenih prevoznikov prve pogodbenice in za zrakoplove prevoznikov drugih držav, ki opravljajo redni mednarodni zračni promet.
XI. člen
SPRIČEVALA IN DOVOLJENJA
1. Spričevala o plovnosti, spričevala o sposobnosti in dovoljenja, ki jih izda ali potrdi ena pogodbenica, bo, dokler so veljavna, pri opravljanju dogovorjenega prometa na progah, določenih v prilogi tega sporazuma, priznavala tudi druga pogodbenica, če so bila ta spričevala in dovoljenja izdana ali potrjena v skladu z enakimi ali višjimi standardi, kot jih določa konvencija.
2. Vsaka pogodbenica pa si pridržuje pravico, da za preletanje nad svojim ozemljem ne prizna spričeval o sposobnosti in dovoljenj, ki jih je druga pogodbenica izdala njenim državljanom.
XII. člen
VARNOST
1. V skladu s pravicami in obveznostmi po mednarodnem pravu pogodbenici ponovno potrjujeta, da je medsebojna obveznost varovanja civilnega zračnega prometa pred nezakonitimi dejanji sestavni del tega sporazuma. Brez omejevanja svojih pravic in obveznosti po mednarodnem pravu bosta pogodbenici še posebej ravnali v skladu z določili Konvencije o kaznivih dejanjih in določenih drugih dejanjih, storjenih na letalih, podpisane v Tokiu 14. septembra 1963, Konvencije o zatiranju nezakonite ugrabitve zrakoplovov, podpisane v Haagu 16. decembra 1970, Konvencije o zatiranju nezakonitih dejanj zoper varnost civilnega letalstva, podpisane v Montrealu 23. septembra 1971, in njenega dopolnilnega Protokola o zatiranju nezakonitih nasilnih dejanj na letališčih za mednarodno civilno zrakoplovstvo, podpisanega v Montrealu 24. februarja 1988.
2. Pogodbenici si bosta na zahtevo medsebojno pomagali, da bi preprečili nezakonite ugrabitve civilnih zrakoplovov in druga nezakonita dejanja proti varnosti takih zrakoplovov, njihovih potnikov in posadk, letališč in navigacijskih naprav ter vsako drugo ogrožanje varnosti civilne zračne plovbe.
3. Pogodbenici bosta v medsebojnih odnosih ravnali v skladu z določili Mednarodne organizacije civilnega letalstva o varnosti civilne zračne plovbe, ki so opredeljena v prilogah konvencije, v tisti meri, v kateri ta določila veljajo za pogodbenici; pogodbenici bosta zahtevali od letalskih družb, ki so vpisane v njunem registru ali ki opravljajo pretežni del svojih dejavnosti ali imajo sedež na njunem ozemlju, ter od letaliških podjetij na svojem ozemlju, da delujejo v skladu s takimi varnostnimi predpisi.
4. Pogodbenici se strinjata, da morajo navedene letalske družbe spoštovati letalske varnostne predpise, navedene v 3. odstavku tega člena, ki jih zahteva druga pogodbenica za vstop, odhod oziroma dokler so letala na ozemlju te druge pogodbenice. Vsaka pogodbenica zagotavlja, da se bodo na njenem ozemlju učinkovito izvajali primerni ukrepi za zavarovanje letal in za pregled potnikov, posadke, ročne prtljage, prtljage, tovora in zalog na letalu pred in med vkrcavanjem ali natovarjanjem. Pogodbenici bosta z naklonjenostjo obravnavali vsako zahtevo druge pogodbenice za uvedbo razumnih varnostnih ukrepov zaradi neposredne grožnje.
5. Ob nezakoniti ugrabitvi ali grožnji z ugrabitvijo oziroma drugih nezakonitih dejanjih proti varnosti zrakoplovov, potnikov in posadke, letališč ali navigacijskih naprav bosta pogodbenici pomagali druga drugi, s tem da bosta poskrbeli za komunikacije in druge ustrezne ukrepe, da bi se čim hitreje in varno končal tak incident ali grožnja.
XIII. člen
KONVERZIJA IN TRANSFER DOBIČKA
1. Na vzajemni podlagi in brez razlikovanja prevoznikov, ki opravljajo mednarodni promet, bodo določeni prevozniki pogodbenice imeli pravico prodajati svoje prevozne storitve na ozemlju obeh pogodbenic, in sicer neposredno ali po agentih, ter v katerikoli valuti v skladu z zakoni, ki veljajo na ozemlju pogodbenice.
2. Določeni prevozniki pogodbenice bodo imeli pravico, da z ozemlja prodaje na domače ozemlje prosto transferirajo na ozemlju prodaje ustvarjene presežke prejemkov nad izdatki. V tak neto transfer bodo vključeni prihodki od prodaje storitev zračnega prevoza, doseženi neposredno ali po agentih, in od spremljajočih ali dodatnih storitev kakor tudi običajne komercialne obresti na take prihodke za čas, ko naloženi v bankah čakajo na transfer.
3. Taka nakazila se ne bodo opravljala na škodo kakršnihkoli finančnih obveznosti, ki veljajo na ozemlju pogodbenic.
4. Prevozniki, ki jih je določila pogodbenica, bodo brez odlašanja dobili ustrezno dovoljenje, da pravočasno opravijo nakazila v prosto konvertibilnih valutah po uradnem menjalnem tečaju na dan zahteve.
5. Če bo sklenjen sporazum med pogodbenicama, ki bo urejal to področje, bodo veljale njegove ustrezne določbe.
XIV. člen
IZOGIBANJE DVOJNEMU OBDAVČEVANJU
1. Vsaka pogodbenica na vzajemni podlagi oprosti določene prevoznike druge pogodbenice vseh davkov in prispevkov na dobiček in zaslužek, pridobljena pri opravljanju zračnega prometa, če pri tem niso kršene formalne obveznosti, ki jih predpiše vsaka pogodbenica.
2. Ko bo pričel veljati sporazum o izogibanju dvojnemu obdavčevanju, se bodo upoštevale njegove določbe.
XV. člen
ZMOGLJIVOST
1. Določeni prevozniki pogodbenic bodo imeli primerne in enake možnosti za opravljanje dogovorjenega prometa na določenih progah.
2. Cilj dogovorjenega prometa na vsaki progi, določeni v prilogi tega sporazuma, bo zagotavljanje zmogljivosti, primerne za opravljanje prometa, ki izhaja ali je namenjen na ozemlje pogodbenice, ki je določila prevoznike.
3. Pri opravljanju dogovorjenega prometa bodo določeni prevozniki pogodbenic upoštevali interese določenih prevoznikov druge pogodbenice, da ne bi neupravičeno ogrožali prometa, ki ga slednji opravljajo na celotni ali delu istih prog.
4. Nobena pogodbenica ne bo enostransko omejila poslovanja določenih prevoznikov druge pogodbenice, razen v skladu z določili tega sporazuma ali z enotnimi pogoji, ki bi bili določeni s konvencijo.
XVI. člen
STATISTIČNI PODATKI
Pristojni organ vsake pogodbenice bo pristojnemu organu druge pogodbenice na njegovo zahtevo dal informacije in statistične podatke o prometu, ki ga določeni prevozniki pogodbenice opravijo v dogovorjenem prometu na ozemlje ali z ozemlja druge pogodbenice. Podatki in informacije bodo dani v obliki, v kateri so jih določeni prevozniki pripravili in predložili svojemu nacionalnemu pristojnemu organu. O kakršnihkoli dodatnih statističnih podatkih, ki se nanašajo na promet in ki bi jih pristojni organ zahteval od drugega, se bosta pristojna organa na zahtevo katerekoli pogodbenice dogovorila.
XVII. člen
POSVETOVANJA
Vsaka pogodbenica lahko kadarkoli zahteva posvetovanja o uresničevanju, razlagi ali uporabi tega sporazuma. Taka posvetovanja med pristojnima organoma se bodo pričela v šestdesetih dneh, potem ko druga pogodbenica prejme pisno zahtevo, razen če se pogodbenici ne sporazumeta drugače.
XVIII. člen
SPREMEMBE
1. Če katerakoli pogodbenica želi spremeniti kakšno izmed določil tega sporazuma, lahko drugi pogodbenici predlaga posvetovanja. Taka posvetovanja med pristojnima organoma, ki so lahko v obliki razgovorov ali dopisovanja, se bodo začela v šestdesetih (60) dneh po prejemu zahteve.
Vsaka tako dogovorjena sprememba bo pričela veljati šele, ko bo potrjena z izmenjavo diplomatskih not.
2. O spremembah priloge k temu sporazumu se lahko pristojna organa pogodbenic dogovorita neposredno in jih potrdita z izmenjavo diplomatskih not.
3. Če bo sklenjena splošna mednarodna konvencija o zračnem prometu, ki bi zavezovala obe pogodbenici, bo ta sporazum ustrezno spremenjen, da bo v skladu z določili take konvencije.
XIX. člen
REŠEVANJE SPOROV
1. Če pride med pogodbenicama do spora pri razlagi ali uresničevanju tega sporazuma, si bosta zlasti prizadevali, da bi ga rešili z neposrednimi medsebojnimi pogajanji.
2. Če pogodbenici ne moreta doseči sporazuma s pogajanji, lahko spor na zahtevo katerekoli pogodbenice predložita v odločitev arbitražnemu sodišču treh razsodnikov, od katerih vsaka pogodbenica imenuje enega, tretjega razsodnika pa tako imenovana. Vsaka pogodbenica bo svojega razsodnika imenovala v šestdesetih (60) dneh, potem ko od druge pogodbenice prejme diplomatsko noto z zahtevo po arbitražnem reševanju spora. Tretji razsodnik bo imenovan v naslednjih šestdesetih (60) dneh po imenovanju drugega razsodnika. Tretji razsodnik bo državljan tretje države in bo deloval kot predsednik razsodišča. Določil bo, kje bo razsodišče zasedalo. Če katera od pogodbenic v za to določenem roku ne imenuje svojega razsodnika, lahko katerakoli pogodbenica zahteva od predsednika sveta Mednarodne organizacije civilnega letalstva, da določi razsodnika ali razsodnike, kot bo primer narekoval. V takem primeru bo tretji razsodnik državljan tretje države in bo deloval kot predsednik razsodišča.
3. Razsodišče določi svoj postopek. Vsaka pogodbenica bo krila stroške svojega razsodnika. Preostale stroške arbitražnega sodišča krijeta pogodbenici v enakih deležih.
4. Pogodbenici se obvezujeta, da bosta spoštovali vsako odločitev, ki jo bo na podlagi 2. odstavka tega člena sprejel predsednik razsodišča.
XX. člen
REGISTRACIJA
Ta sporazum, vključno z njegovimi spremembami, bo registriran pri Mednarodni organizaciji civilnega letalstva.
XXI. člen
UVELJAVITEV IN ODPOVED
1. Ta sporazum bo pričel veljati, ko bosta pogodbenici druga drugo z izmenjavo diplomatskih not obvestili, da so izpolnjene njune ustavne zahteve za njegovo uveljavitev.
2. Vsaka pogodbenica lahko kadarkoli po diplomatski poti sporoči drugi pogodbenici svojo odločitev, da odpoveduje ta sporazum. Tako sporočilo bo hkrati poslano Mednarodni organizaciji civilnega letalstva. V takem primeru bo sporazum prenehal veljati dvanajst (12) mesecev po dnevu, ko druga pogodbenica prejme sporočilo o odpovedi, razen če je sporočilo sporazumno umaknjeno pred potekom tega roka. Če druga pogodbenica ne potrdi prejema sporočila o odpovedi, se šteje, da ga je prejela štirinajst (14) dni po dnevu, ko ga je prejela Mednarodna organizacija civilnega letalstva.
V potrditev dogovorjenega sta podpisana, ki sta imela za to ustrezno pooblastilo svojih vlad, podpisala ta sporazum.
Sestavljeno v dveh izvirnikih v Madridu dne 15.7. leta 1998 v slovenskem, španskem in angleškem jeziku, pri čemer so vsa besedila enako verodostojna. Ob morebitnem neskladju pri razlagi bo odločilno besedilo v angleškem jeziku.
Za Republiko Slovenijo Za Kraljevino Španijo
mag. Anton Bergauer l. r. Ramon de Miguel y Egea l.r.
P R I L O G A
PREGLED PROG
1. Proge, na katerih lahko opravljajo zračni promet določeni prevozniki Republike Slovenije:
Kraji v Sloveniji – Madrid ali Barcelona in v.v.
Proge, na katerih lahko opravljajo zračni promet določeni prevozniki Kraljevine Španije:
Kraji v Španiji – Ljubljana in v.v.
2. Najkasneje 30 dni pred začetkom opravljanja dogovorjenega prometa morajo določeni prevozniki predložiti predvidene rede letenja in število frekvenc v odobritev pristojnemu organu druge pogodbenice.
AIR TRANSPORT AGREEMENT
BETWEEN THE REPUBLIC OF SLOVENIA AND THE KINGDOM OF SPAIN
The Republic of Slovenia and the Kingdom of Spain, hereinafter referred to as the Contracting Parties,
Being Parties to the Convention on International Civil Aviation opened for signature at Chicago on the seventh day of December, 1944;
Desiring to promote the development of air transport between both Countries and to advance to the fullest extent the international co-operation in this field;
Have agreed as follows:
Article I
DEFINITIONS
1. For the purposes of the interpretation and application of this Agreement, except as otherwise provided herein:
a) the term Convention means the Convention on International Civil Aviation, opened for signature at Chicago on the seventh day of December 1944, and includes any Annex adopted under Article 90 of that Convention and any amendment of the Annexes or the Convention adopted under Articles 90 and 94 thereof, so far as those Annexes and amendments have become effective for or have been ratified by both Contracting Parties;
b) the term Aeronautical Authorities means in the case of the Republic of Slovenia, the Ministry of Transport and Communications, Civil Aviation Authority, and in the case of the Kingdom of Spain, the Ministry of Development (General Directorate of Civil Aviation) or, in either case, any person or body duly authorized by the said Ministries to perform any function related with this Agreement;
c) the term designated airline means the airline that each Contracting Party has designated to operate the agreed services on the specified routes as established in the Annex to this Agreement, in accordance with Article III of this Agreement;
d) the terms territory, air service, international air service, and stop for non - traffic purposes, have the meanings specified in Articles 2 and 96 of the Convention;
e) the term Agreement means this Agreement, its Annex and any amendments to the Agreement or to the Annex;
f) the term specified routes means the routes established or to be established in the Annex to this Agreement;
g) the term agreed services means the international air services which can be operated, according to the provisions of this Agreement, on the specified routes;
h) the term tariff means any amount charged or to be charged by airlines, directly or through their agents, for the carriage of passengers, their baggage, and freight (except mail), including any significant additional benefit granted or provided together with the said transport, as well as the commission to be paid in connection with the sale of tickets and with the corresponding transactions for the carriage of goods. It also includes the conditions that regulate the application of the transport price and the payment of the commission;
i) the term capacity means, in relation to an aircraft, the availability of seats and/or cargo of the said aircraft and, in relation to the agreed services, it means the capacity of the aircraft used on the said services, multiplied by the number of frequencies operated by the said aircraft during each season on one route or on a section of a route.
Article II
OPERATING RIGHTS
1. Each Contracting Party grants to the other Contracting Party, except as otherwise specified in the Annex, the following rights to enable the designated airlines of the other Contracting Party to operate scheduled international air services:
a) to fly without landing across the territory of the other Contracting Party;
b) to make stops in the territory of the other Contracting Party for non - traffic purposes;
c) to make stops in the territory of the other Contracting Party, at points specified in the Route Schedule in the Annex to this Agreement, for the purpose of taking on and putting down, on international traffic, passengers, cargo and mail, jointly or separately, to or from territory of the other Contracting Party.
2. The airlines of each of the Contracting Parties, other than those designated under Article 3, shall also enjoy the rights specified at indents 1 a) and 1 b) of this Article.
3. Nothing expressed in this Agreement shall be deemed to confer on the designated airlines of one Contracting Party rights of cabotage in the territory of the other Contracting Party.
Article III
DESIGNATION OF AIRLINES
1. Each Contracting Party shall have the right to designate and notify in writing to the other Contracting Party one or more airlines for the purpose of operating the agreed air services on the routes specified in the Annex as well as to substitute another airline for a previously designated one.
2. On receipt of such designation, the other Contracting Party shall, subject to the provisions of paragraphs 3 and 4 of this Article, without delay grant to the designated airlines the appropriate operating authorizations.
3. The Aeronautical Authorities of one Contracting Party may require the airlines designated by the other Contracting Party to satisfy them that they are qualified to fulfil the conditions prescribed under the laws and regulations normally and reasonably applied to the operation of international air services by such Authorities, in conformity with the provisions of the Convention.
4. Each Contracting Party shall have the right to refuse to grant the operating authorization referred to in paragraph 2 of this Article or to impose such conditions as it may deem necessary on the exercise by the designated airline of the rights specified in Article II of this Agreement, when the said Contracting Party is not satisfied that substantial ownership and effective control of that airline are vested in the Contracting Party designating the airline or in its nationals.
5. When an airline has been so designated and authorized, it may begin at any time to operate the agreed services, provided that the tariffs established in accordance with the provisions of Article VII of this Agreement are in force in respect of those services.
Article IV
REVOCATION AND SUSPENSION OF OPERATING AUTHORIZATION
1. Each Contracting Party shall have the right to revoke an operating authorization or to suspend the exercise of the rights specified in Article II of this Agreement that were granted to an airline designated by the other Contracting Party, or to impose such conditions as it may deem necessary for the exercise of these rights:
a) if it is not satisfied that substantial ownership and effective control of the airline are vested in the Contracting Party designating the airline or in the nationals of such Contracting Party, or
b) if the airline fails to comply with the laws and regulations of the Contracting Party granting these rights, or
c) if the airline otherwise fails to operate the agreed services in accordance with the conditions prescribed under this Agreement.
2. Unless immediate revocation, suspension or imposition of the conditions mentioned in paragraph 1) of this Article are essential to prevent further infringements of the laws and regulations, such a right shall be exercised only after consultation with the other Contracting Party.
Article V
EXEMPTIONS FROM DUTIES AND TAXES
1. Aircraft operated in international air services by the designated airlines of either Contracting Party, as well as their regular equipment, supplies of fuels and lubricants, and aircraft stores (including food, beverages and tobacco) which are on board of such aircraft, shall be exempted from all customs duties and other duties or taxes on arrival in the territory of the other Contracting Party, provided that such equipment and supplies remain on board the aircraft until they are re-exported.
2. There shall also be exempted from the same duties and taxes, with the exception of charges due to the service performed:
a) the supplies taken on board in the territory of either Contracting Party, within the limits fixed by the Authorities of the said Contracting Party, and for use on board the aircraft engaged in international air services of the other Contracting Party;
b) the spare parts, brought into the territory of either Contracting Party for the maintenance or repair of aircraft used on international air services by the designated airlines of the other Contracting Party, and
c) the fuels and lubricants destined to supply aircraft operated on international air services by the designated airlines of the other Contracting Party, even when these supplies are to be used on the part of the journey performed over the territory of the Contracting Party in which they are taken on board;
d) the printed ticket stock, airway bills, any printed material which bears the insignia of the company printed thereon and usual publicity material distributed without charge by the designated airlines.
e) the baggage and cargo in direct transit.
Items referred to in the above sub-paragraphs a), b), c), d) and e) may be required to be kept under Customs supervision or control.
3. Regular airborne equipment, as well as materials and supplies on board the aircraft of either Contracting Party may be unloaded in the territory of the other Contracting Party only with the approval of the Customs Authorities of such territory. In such case, they may be placed under the supervision of the said Authorities up to such time as they are re-exported or otherwise disposed of in accordance with the Customs regulations.
4. The exemptions provided for by this Article shall also be available under the same conditions of paragraph 2) of this Article in situations where the designated airlines of either Contracting Party have entered into arrangements with another airline or airlines for the loan or transfer in the territory of the other Contracting Party of the items specified in paragraphs 1) and 2) of this Article, provided such other airline or airlines similarly enjoy such exemptions from such other Contracting Party.
Article VI
AIRPORT CHARGES
Each of the Contracting Parties shall impose or allow to be imposed to the airlines of the other Contracting Party, fair and reasonable charges or fees for the use of public airports, facilities and navigational aids under its control, provided that the said fees may no exceed the fees imposed on its own national aircraft used on similar international services for the use of the airports and services.
Article VII
TARIFFS
1. The tariffs to be charged by the designated airlines of one Contracting Party for the carriage to or from the territory of the other Contracting Party shall be established at reasonable levels, due regard being paid to all relevant factors, including cost of operations, user requirements, reasonable profit and the tariffs of other airlines.
2. The tariffs referred to in paragraph 1) of this Article shall, if possible, be agreed by the designated airlines of both Contracting Parties, after consultations with the other airlines operating over the whole or part of the route. Such agreement shall be reached, whenever possible, by the use of the procedures of the International Air Transport Association for the working out of tariffs.
3. The tariffs so agreed shall be submitted for the approval of the Aeronautical Authorities of both Contracting Parties at least forty five (45) days before the proposed date of their introduction. In special cases, this period may be reduced, subject to the agreement of the said Authorities.
4. This approval may be given expressly. Nevertheless, if neither of the Aeronautical Authorities has expressed disapproval within thirty (30) days from the date of submission, in accordance with paragraph 3) of this Article, these tariffs shall be considered as approved. In the event of the period for submission being reduced as provided in paragraph 3), the Aeronautical Authorities may agree that the period within which any disapproval must be notified shall be reduced accordingly.
5. If a tariff cannot be agreed in accordance with the provisions of paragraph 2) of this Article or, if during the period applicable in accordance with paragraph 4) of this Article one Aeronautical Authority gives notice of its disapproval of any tariff agreed in accordance with the provisions of paragraph 2), the Aeronautical Authorities of the two Contracting Parties shall endeavour to determine the tariff by mutual agreement.
6. If the Aeronautical Authorities cannot agree on any tariff submitted to them in accordance with paragraph 3) of this Article, or on the determination of any tariff as specified in paragraph 5) of this Article, the dispute shall be settled in accordance with the provisions of Article XIX of this Agreement.
7. A tariff established in accordance with the provisions of this Article shall remain in force until a new tariff has been established. However, a tariff may be prolonged after its original date of expiration for a period not exceeding twelve (12) months.
8. The Aeronautical Authorities of each Contracting Party shall exercise their best efforts to ensure that the designated airlines conform to the agreed tariffs filed with the aeronautical authorities of the Contracting Parties, and that no airline unduly rebates any portion of such tariffs by any means, directly or indirectly.
Article VIII
TECHNICAL AND COMMERCIAL PERSONNEL AND OFFICES
1. The designated airlines of each Contracting Party shall be allowed, on the basis of reciprocity, to maintain in the territory of the other Contracting Party, offices and representatives, as well as their commercial, operational and technical staff, as required in connection with the operation of the agreed services.
2. The request for staff may, at the option of the designated airlines, be satisfied either by their own personnel or by using the services of any other organisation, company or airline operating in the territory of the other Contracting Party, and authorized to perform such services in the territory of that Contracting Party.
3. The above mentioned representatives and staff shall be subject to the laws and regulations in force of the other Contracting Party and, according to such laws and regulations, each Contracting Party shall, on the basis of reciprocity and with the minimum delay, grant them the necessary employment authorizations, visitor visas or other similar documents.
4. Should special circumstances require the entry or stay of staff on an emergency and temporary basis, the permits, visas and documents required by the laws and regulations of each Contracting Party shall be issued promptly so as not to delay the entry of such personnel into the State concerned.
5. The designated airlines of each Contracting Party may, if applicable by law and subject to the condition of reciprocity, provide their own ground handling services in the territory of the other Contracting Party.
Article IX
LAWS AND REGULATIONS
1. The laws and regulations of each Contracting Party controlling the admission to or departure from its own territory of the aircraft engaged in international air services or related to the operation of aircraft while within its territory, shall be applied to the aircraft of the designated airlines of the other Contracting Party.
2. The laws and regulations controlling the entry, stay and departure of passengers, crew, baggage, mail and cargo, over the territory of each Contracting Party, as well as the regulations related to the requirements of entry and departure from the country, immigration, customs and sanitary rules, shall be also applied to the operations, in that territory, of the designated airlines of the other Contracting Party.
3. Unless otherwise required for security reasons, passengers, baggage and cargo in direct transit across the territory of either Contracting Party, and not leaving the area of the airport reserved for such purposes, shall be subject to no more than a simple control.
4. Neither Contracting Party may grant any preference to its own airlines with regard to the designated airlines of the other Contracting Party in the application of the laws and regulations provided for in this Article.
Article X
PROHIBITED AREAS
For military reasons or reasons of public security, a Contracting Party shall have the right to restrain or forbid the flights of the aircraft belonging to the airlines designated by the other Contracting Party above certain zones of its territory, provided that such restrictions and prohibitions are applied equally to the aircraft of the airlines designated by the first Contracting Party and to the airlines of the other States which operate on international scheduled air services.
Article XI
CERTIFICATES AND LICENCES
1. Certificates of airworthiness, certificates of competence and licences issued or rendered valid by one Contracting Party and still in force shall be recognized as valid by the other Contracting Party for the purpose of operating the agreed services on the specified routes in the Annex to this Agreement, provided that the requirements under which such certificates and licences were issued or rendered valid are equal to or above the minimum standards which may be established pursuant to the Convention.
2. Each Contracting Party reserves the right, however, of refusing to recognize the validity of the certificates of competence and the licences granted to its own nationals by the other Contracting Party, for the purpose of overflying its own territory.
Article XII
SECURITY
1. Consistent with their rights and obligations under international law, the Contracting Parties reaffirm that their obligation to each other to protect the security of civil aviation against acts of unlawful interference forms an integral part of this Agreement. Without limiting the generality of their rights and obligations under international law, the Contracting Parties shall in particular act in conformity with the provisions of the Convention on Offences and Certain Other Acts Committed on Board Aircraft, signed at Tokyo on 14th September 1963, the Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft, signed at The Hague on 16th December 1970, and the Convention for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Civil Aviation, signed at Montreal on 23th September 1971, and the Protocol for the Suppression of Unlawful Acts of Violence at Airports Serving International Civil Aviation, signed at Montreal on 24th February 1988 which is supplementary to the Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Civil Aviation, done at Montreal on 23th September 1971.
2. The Contracting Parties shall provide upon request all necessary assistance to each other to prevent acts of unlawful seizure of civil aircraft and other unlawful acts against the safety of such aircraft, their passengers and crew, airports and air navigation facilities, and any other threat to the security of civil aviation.
3. The Contracting Parties shall, in their mutual relations, act in conformity with the aviation security provisions established by the International Civil Aviation Organization and designated as Annexes to the Convention to the extent that such security provisions are applicable to the Contracting Parties; they shall require that operators of aircraft of their registry or operators of aircraft who have their principal place of business or permanent residence in their territory and the operators of airports in their territory to act in conformity with such aviation security provisions.
4. Each Contracting Party agrees that such operators of aircraft may be required to observe the aviation security provisions referred to in paragraph 3) above required by the other Contracting Party for entry into, departure from, or while within, the territory of that other Contracting Party. Each Contracting Party shall ensure that adequate measures are effectively applied within its territory to protect the aircraft and to inspect passengers, crew, carry-on items, baggage, cargo and aircraft stores prior to and during boarding or loading. Each Contracting Party shall also give sympathetic consideration to any request from the other Contracting Party for reasonable special security measures to meet a particular threat.
5. When an incident or threat of an incident of unlawful seizure of civil aircraft or other unlawful acts against the safety of such aircraft, their passengers and crew, airports or air navigation facilities occur, the Contracting Parties shall assist each other by facilitating communications and other appropriate measures intended to terminate rapidly and safely such incident or threat thereof.
Article XIII
CONVERSION AND TRANSFER OF EXCESS OF RECEIPTS
1. On a reciprocity and non discriminatory basis with respect to any other airline operating in international traffic, the airlines designated by the Contracting Parties shall be free to sell air transport services in the territories of both Contracting Parties, either directly or through an agent, and in any currency, in accordance with the laws in force in each Contracting Party.
2. The designated airlines of each Contracting Party shall be free to transfer from the territory of sale to their home territory the excess, in the territory of sale, of receipts over expenditure. Included in such net transfer shall be revenues from sales, made directly or through an agent of air transport services, and ancillary or supplementary services, and normal commercial interests earned on such revenues while on deposit awaiting transfer.
3. Such remittances shall be made without prejudice of any fiscal obligations in force in the territory of either Contracting Party.
4. The airlines designated by the Contracting Parties shall be granted the appropriate authorization to make such remittances without any delays, on the due dates, in freely convertible currency, at the official rate of exchange in force at the time of the request.
5. If any Agreement regulating those matters between the two Contracting Parties is concluded, its relevant provisions will be observed.
Article XIV
DOUBLE TAXATION AVOIDANCE
1. Each Contracting Party exempts the designated airlines of the other Contracting Party, on a mutual basis, from all taxes and charges on profits and earnings obtained from air service operations, without prejudice to compliance with the formal obligations legally laid down by each Contracting Party.
2. When the Agreement on Avoidance of Double-Taxation enters into force, its provisions will be observed.
Article XV
CAPACITY
1. There shall be a fair and equal opportunity for the designated airlines of the Contracting Parties to operate the agreed services on the specified routes.
2. The agreed services on any of the routes specified in the Annex to this Agreement shall have as their objective the provision of capacity adequate for transportation of traffic originating in or destined for the territory of the Contracting Party which has designated the airlines.
3. In operating the agreed services, the designated airlines to each Contracting Party shall take into account the interests of the designated airlines of the other Contracting Party, so as not to affect unduly the services which the latter provides on the whole or in part of the same routes.
4. Neither Contracting Party shall unilaterally restrict the operations of the designated airlines of the other, except according to the terms of the present Agreement or by such uniform conditions as may be contemplated by the Convention.
Article XVI
STATISTICS
The Aeronautical Authorities of either Contracting Party shall supply to the Aeronautical Authorities of the other Contracting Party, at their request, the information and statistics related to the traffic carried by the airlines designated by one Contracting Party on the agreed services to or from the territory of the other Contracting Party in the same form as they have been prepared and submitted by the designated airlines to their national Aeronautical Authorities. Any additional statistical data related to traffic which the Aeronautical Authorities of one Contracting Party may request from the Aeronautical Authorities of the other Contracting Party shall be subject to discussions between the Aeronautical Authorities of both Contracting Parties, at the request of either Party.
Article XVII
CONSULTATIONS
Either Contracting Party may at any time request consultations on the implementation, interpretation and application of the present Agreement. Such consultations between the Aeronautical Authorities, shall begin within a period of sixty days from the date the other Contracting Party receives the written request, unless otherwise agreed by the Contracting Parties.
Article XVIII
MODIFICATIONS
1. If either Contracting Party considers it desirable to modify any of the provisions of this Agreement, it may request to hold consultations with the other Contracting Party. Such consultations between the Aeronautical Authorities may be conducted by discussion or by correspondence, and shall begin within a period of sixty (60) days from the date of the request.
Any modifications so agreed shall only come into force when they have been confirmed by an exchange of Diplomatic Notes.
2. Modifications to the Annex to this Agreement may be made by direct agreement between the Aeronautical Authorities of the Contracting Parties and confirmed by exchange of Diplomatic Notes.
3. In the event of the conclusion of any general multilateral convention concerning air transport by which both Contracting Parties become bound, the present Agreement shall be modified so as to conform with the provisions of such convention.
Article XIX
SETTLEMENT OF DISPUTES
1. If any dispute arises between the Contracting Parties relating to the interpretation or application of this Agreement, the Contracting Parties shall, in the first place, endeavour to settle it by direct negotiation.
2. If the Contracting Parties fail to reach a settlement by negotiation, the dispute, at the request of either Contracting Party, may be submitted for decision to a tribunal of three arbitrators, one to be nominated by each Contracting Party and a third to be appointed by the two so nominated. Each Contracting Party shall nominate an arbitrator within a period of sixty (60) days from the date of receipt from the other Contracting Party of a notice through diplomatic channels requesting arbitration on the dispute. The third arbitrator shall be appointed within a further period of sixty (60) days as from the designation of the second arbitrator. This third arbitrator shall be a national of another State, shall act as the president of the Tribunal and shall determine the venue where the arbitration shall be held. If either of the Contracting Parties fails to nominate an arbitrator within the period specified, the President of the Council of the International Civil Aviation Organization may be requested by either Contracting Party to appoint an arbitrator or arbitrators, as the case requires. In such a case, the third arbitrator shall be a national of a third State and shall act as the president of the Tribunal.
3. The arbitral tribunal shall determine its own procedure. Each Contracting Party shall pay the expenses of its arbitrator. The remaining expenses of the arbitral Tribunal shall be shared equally by the Contracting Parties.
4. The Contracting Parties undertake to comply with any decision made by the President of the Tribunal under paragraph 2) of this Article.
Article XX
REGISTRATION
The Agreement, including any amendments thereto, shall be registered with the International Civil Aviation Organization.
Article XXI
ENTRY INTO FORCE AND TERMINATION
1. This Agreement shall enter into force as soon as both Contracting Parties give written notification to each other by exchange of Diplomatic Notes that their respective constitutional requirements for entry into force have been fulfilled.
2. Either Contracting Party may at any time give notice to the other Contracting Party, through a Diplomatic Note, of its decision to terminate this Agreement. Such notice shall be simultaneously communicated to the International Civil Aviation Organization. In such case, the Agreement shall terminate twelve (12) months after the date of receipt of the notice by the other Contracting Party, unless the notice of termination is withdrawn by mutual agreement before the expiration of this period. In the absence of acknowledgement of receipt by the other Contracting Party, the notice shall be deemed to have been received fourteen (14) days after the receipt of the notice by the International Civil Aviation Organization.
In witness whereof, the undersigned, being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed the present Agreement.
Done in two originals at Madrid, this 15th day of July 1998, each in the Slovenian, Spanish and English languages; each text being equally authentic. In case of divergence of interpretation the English text shall prevail.
For the Republic of Slovenia
Anton Bergauer (s)
For the Kingdom of Spain
Ramon de Miguel y Egea (s)
A N N E X
ROUTE SCHEDULES
1. Routes on which air services may be operated by the designated airlines of the Republic of Slovenia:
Points in Slovenia - Madrid or Barcelona and v.v.
Routes on which air services may be operated by the designated airlines of the Kingdom of Spain:
Points in Spain - Ljubljana and v.v.
2. Not later than thirty days prior to the operation of the agreed services the designated airlines shall submit the envisaged time-tables and frequencies for approval to the Aeronautical Authorities of the other Contracting Party.
3. člen
Za izvajanje tega sporazuma skrbi Ministrstvo za promet in zveze.
4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 326-06/99-28/1
Ljubljana, dne 29. februarja 2000
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med.
za
Eda Okretič Salmič l. r.
* Besedilo sporazuma v španskem jeziku je na vpogled v Sektorju za mednarodne pravne zadeve Ministrstva za zunanje zadeve.

AAA Zlata odličnost