Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2000 z dne 24. 3. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2000 z dne 24. 3. 2000

Kazalo

1153. Odredba o spremembi in dopolnitvi odredbe o pristojbini za uporabo objektov za varnost plovbe na pomorskih plovnih poteh, stran 3397.

Na podlagi 9. člena zakona o ustanovi za vzdrževanje pomorskih plovnih poti (Uradni list SFRJ, št. 50/74, 22/77, 17/81, 30/85 in 46/88), v zvezi s 4. členom ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91) izdaja minister za promet in zveze
O D R E D B O
o spremembi in dopolnitvi odredbe o pristojbini za uporabo objektov za varnost plovbe na pomorskih plovnih poteh
1. člen
V odredbi o pristojbini za uporabo objektov za varnost plovbe na pomorskih plovnih poteh (Uradni list RS, št. 73/98 in 77/98 – popravek) se tabela iz prvega odstavka 8. člena nadomesti z naslednjo tabelo:
Pristojbina za uporabo objektov za varnost plovbe se obračunava za 30 dni oziroma 12 mesecev, in sicer:
-----------------------------------------------------------------------
Zap. Vrsta plovnega objekta    Obdobje za katero se     Število
št.                plačuje pristojbina       točk
-----------------------------------------------------------------------
1.  Ladja na lasten pogon     za 30 dni             7
   (za vsako NT)         za 12 mesecev           17
2.  Ladja brez lastnega pogona  za 30 dni             2
   (za vsako tono nosilnosti)  za 12 mesecev           17
3.  Ladja, ki nima označene    za 30 dni             4
   NT in ne nosilnosti      za 12 mesecev           23
   (za vsak indiciran kW)
-----------------------------------------------------------------------
Drugi odstavek 8. člena se črta.
Dodajo se novi drugi, tretji in četrti odstavek 8. člena, ki se glasijo:
»Vrednost točke znaša 10 SIT.
Ministrstvo, pristojno za pomorstvo, lahko z odredbo spreminja prvotno določeno višino točke.
Pri odmeri pristojbine se vzame kot osnova za izračun pristojbine vrednost točke na dan nastanka obveznosti (4. člen odredbe).
O obdobju, za katero se plačuje pristojbina, to je za 30 dni ali za 12 mesecev, odloča ladjar oziroma pomorski agent.«.
2. člen
Ta odredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
EVA: 2000-2411-0012
Št. 262-14/99
Ljubljana, dne 28. februarja 2000.
mag. Anton Bergauer l. r.
Minister
za promet in zveze

AAA Zlata odličnost