Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2000 z dne 24. 3. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2000 z dne 24. 3. 2000

Kazalo

1165. Navodilo o spremembah in dopolnitvah navodila o merilih za ocenjevanje vrednosti podržavljenih premičnin, nepremičnin, podjetij oziroma premoženja, stran 3413.

Na podlagi prvega odstavka 85. člena zakona o denacionalizaciji (Uradni list RS, št. 27/91, 56/92 – odločba US, 13/93 – odločba US, 31/93, 24/95 – odločba US, 20/97 – odločba US, 23/97 – odločba US, 65/98 in 76/98 – odločba US) izdaja ministrica za gospodarske dejavnosti v soglasju z ministrom za okolje in prostor ter ministrom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
N A V O D I L O
o spremembah in dopolnitvah navodila o merilih za ocenjevanje vrednosti podržavljenih premičnin, nepremičnin, podjetij oziroma premoženja
1. člen
V navodilu o merilih za ocenjevanje vrednosti podržavljenih premičnin, nepremičnin, podjetij oziroma premoženja (Uradni list RS, št. 23/92) se v 11. členu za zadnjim odstavkom doda naslednje besedilo:
“Da je bilo zemljišče možno opremiti brez večjih stroškov se šteje, da so se zemljišča nahajala v 60 m pasu ob javni dovozni poti, ki je bila priključena na javno cestno omrežje ter da so bila oddaljena do 100 m od javnega vodovoda ali od priključka za preskrbo s pitno vodo ter do 200 m od možnega priključka na nizkonapetostno električno omrežje.
Da je zemljišče, ki je bilo izven mestnih naselij ali naselij mestnega značaja možno opremiti brez večjih stroškov, se šteje tudi zemljišče v 30 m obcestnem pasu ob javni cesti le, če je na tem zemljišču bilo možno graditi objekte in da sta bila izpolnjena tudi ostala dva pogoja komunalne opremljenosti, ki sta navedena v prejšnjem odstavku.
Če zemljišča iz prejšnjih odstavkov tega člena ni bilo možno priključiti na javno električno ali vodovodno omrežje, se vrednost takega zemljišča, izračunana po 14. členu navodila, zmanjša za 30%. Navedena vrednost velja le za zemljišča, ki so bila podržavljena v mestih ali naseljih mestnega značaja.“
2. člen
V 12. členu se prva in druga alinea spremenita tako, da se glasita:
“– še dvakratna površina fundusa pri objektih vrednotenih po 16. členu navodila,
– še eno površino (100%) fundusa pri glavnih objektih, ki se vrednotijo po 17. členu tega navodila.“
Doda se nova tretja alinea, ki se glasi:
“– še 50% površine fundusa pri pomožnih objektih, ki se vrednotijo po 17. členu tega navodila.“
3. člen
V 15. členu se dodata nov drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
“Vrednost kmetijskih zemljišč, ki niso bila določena s korekcijskimi koeficienti, se določi tako, da se uporabi najnižji količnik v ustreznem katastrskem okraju z vrednostjo, ki je višja od 0,000.
Vrednost ostalih zemljišč, ki niso obravnavana v 13., 14. in 15. členu navodila in ki jih ni mogoče obravnavati kot kmetijska zemljišča, se ugotavlja na način, ki je prikazan v tabeli, ki je sestavni del tega dopolnila (priloga 4).“
4. člen
V 17. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
“Pri glavnih objektih je vrednost zemljišča pod objektom (fundus) upoštevana v polni ceni; pri pomožnih objektih vrednost zemljišča v polni ceni ni upoštevana. Fundus in funkcionalno zemljišče pri pomožnih objektih ter funkcionalno zemljišče ob glavnih objektih se oceni kot stavbno zazidano zemljišče ter v skladu z dopolnjenimi določili in po kriterijih v 12. členu.“
5. člen
V 22. členu se tretji odstavek dopolni tako, da se glasi:
“Pri kozolcih in tem podobnih objektih je volumen številčno enak površini objekta (dolžina x višina) in se uporabi merilo Fk = 0,15; N = 30 let.“
Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi:
“Pri dvorednih kozolcih s košem (jarmom) za hranjenje poljščin in s skupno strešino, znaša volumen: dolžina x širina x višina (do kapa); pri tem je Fk=0,10; N=50 let, zemljišče pod kozolci, ki se nahajajo na kmetijskem zemljišču se oceni po katastrskih podatkih za zemljišče, na katerem kozolec stoji.“
Dosedanji četrti odstavek postane peti odstavek.
6. člen
To navodilo začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 464-00-01/00
Ljubljana, dne 31. januarja 2000.
Ministrica
za gospodarske dejavnosti
dr. Tea Petrin l. r.
Soglašava!
Minister
za okolje in prostor
dr. Pavel Gantar l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano
Ciril Smrkolj l. r.
                          Priloga št. 4

        Vrednost zemljišč po nomenklaturah
         Izhodiščna cena je 3,94 DEM/m2

Zemljišča pod gradbenimi objekti

1 funkcionalni objekt  - 17        ZSZ

2 spomenik       - 17*0,40      NSZ

3 porušeni objekt    - 17*0,40      brez funkc. zemljišča

4 cesta         - 17*0,40      brez vlaganj (so že
                      zajeta v vrednosti)

5 pot          - 17*0,40*0,20   brez vlaganj (so že
                      zajeta v vrednosti)

6 železnica       - 17*0,40      brez vlaganj (so že
                      zajeta v vrednosti)

7 dvorišče1)      - 17*(0,40)*(0,35) glej1)

8 prodajni trg1)    - 17*(0,40)*(0,35) glej1)

9 parkirišče1)     - 17*(0,40)*(0,35) glej1)

Spremenjeno kmetijsko zemljišče

10 odprto skladišče   - 17*0,40*0,35   spremenjeno kmet.
                      zemljišče

11 odlagališče odpadkov - 17*0,40*0,20   spremenjeno kmet.
                      zemljišče

12 odprti kop      - 17*0,40*0,20   spremenjeno kmet.
                      zemljišče

Zelene in rekreativne površine

13 zelenica2)      - 17*0,40*(0,20)  glej2)

14 pokopališče2)    - 17*0,40*(0,35)  glej2)

15 park2)        - 17*0,40*(0,20)  glej2)

16 igrišče2)      - 17*0,40*(0,20)  glej2)

Nerodovitna nekmetijska zemljišča

17 neplodno3)      - 17*0,40*0,20   glej3)

Ostala nerodovitna zemljišča

18 neplodno (kmetijsko) - če količnik ni določen, se upošteva
            najnižji količnik v pristojnem
            katastrskem okraju

19 vodotok       -        "

20 jezero        -        "

21 ribnik        -        "

22 močvirje       -        "

1) Vrednost zemljišča se določa skladno z razmerami v konkretnem
primeru. Zemljišče (ali njegov del) se glede na stanje lahko
vrednoti kot :

- funkcionalno zemljišče k objektu - ZSZ (vrednost: 3,94*17
DEM/m2);

- nezazidano komun. opremljeno stavbno zemljišče (vrednost:
3,94*17*0,40 DEM/m2);

- izboljšano komunalno neopremljeno (vrednost: 3,94*17*0,40*0,35
DEM/m2).

2) Vrednost zemljišča se določa skladno z razmerami v konkretnem
primeru. Zemljišče (ali njegov del) se glede na stanje v naravi
vrednoti kot:

- nezazidano komunalno opremljeno stavbno zemljišče (vrednost:
3,94*17*0,40 DEM/m2) ali

- izboljšano komunalno neopremljeno (vrednost: 3,94*17*0,40 *0,20
DEM/m2 oziroma pri pokopališčih: 3,94*17*0,40*0,35 DEM/m2).

3) Velja le za neplodna nekmetijska zemljišča. Kot neplodna se
štejejo zemljišča, ki se ne uvrstijo v porušen objekt ter
zemljišča opuščenih oziroma nesaniranih površinskih kopov ali
depojev, opuščene prometne površine itd.


AAA Zlata odličnost