Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2000 z dne 24. 3. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2000 z dne 24. 3. 2000

Kazalo

1245. Pravilnik o merilih in postopku za izvedbo zbiranja ponudb za imenovanje ocenjevalca vrednosti zavarovalnic, stran 3497.

Na podlagi tretjega odstavka 5. člena zakona o lastninskem preoblikovanju zavarovalnic (Uradni list RS, št. 13/00) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o merilih in postopku za izvedbo zbiranja ponudb za imenovanje ocenjevalca vrednosti zavarovalnic
1. člen
Ta pravilnik določa merila in postopek, po katerih zavarovalnica z nenominiranim družbenim kapitalom izvede zbiranje ponudb za imenovanje ocenjevalca vrednosti celotnega kapitala po stanju na dan 31. decembra 1998 (v nadaljevanju: izbira ocenjevalca vrednosti) in ugotovitev deleža družbenega kapitala v skladu z 2. členom zakona o lastninskem preoblikovanju zavarovalnic (Uradni list RS, št. 13/00, v nadaljevanju: ZLPZ).
2. člen
Zavarovalnica lahko predlaga ocenjevalca vrednosti samo izmed specializiranih mednarodno priznanih strokovnih organizacij, ki imajo ustrezno znanje in izkušnje s področja zavarovalništva in aktuarstva (v nadaljevanju: strokovna organizacija) v skladu z merili in po postopku, ki ga določa ta pravilnik.
3. člen
Zavarovalnica lahko predlaga strokovno organizacijo, ki dokaže, da izpolnjuje naslednja merila:
1. da je v zadnjih petih letih opravila cenitev vrednosti kapitala zavarovalnic v najmanj treh različnih državah,
2. da ima zaposlene strokovnjake z izkušnjami s področja ocenjevanja kapitala zavarovalnic ali da izkaže, da ima zagotovljeno sodelovanje zunanjih ocenjevalcev s področja ocenjevanja kapitala zavarovalnic za izvedbo ocenjevanja iz prvega člena tega pravilnika,
3. da ima zaposlene najmanj 3 pooblaščene aktuarje,
4. da strokovna organizacija ali njeni zaposleni nimajo nikakršnih interesno-poslovnih in kapitalskih povezav z zavarovalnico in da ni podanih nikakršnih razlogov, ki bi lahko vzbujali dvom v nepristranost strokovne organizacije ali njenih zaposlenih pri ocenjevanju vrednosti kapitala zavarovalnic,
5. da je strokovna organizacija opravila v zadnjih petih letih najmanj 5 cenitev vrednosti kapitala zavarovalnic oziroma da je opravila najmanj 10 aktuarskih pregledov ali da je opravila najmanj 10 revizij letnih računovodskih izkazov zavarovalnic,
6. da o njihovih cenitvah in revizijah ni bilo pravnomočnih sodnih odločb o nepravilnih ugotovitvah,
7. da so bile revizije oziroma aktuarska poročila kot strokovno pravilne sprejete na pristojnih organih zavarovalnic,
8. da je pripravljena podati izjavo, da se je o plačilu za svoje delo dogovorila z zavarovalnico in da se odpoveduje vsaki pravici zahtevati takšno plačilo in povračilo stroškov od Republike Slovenije.
Listine, ki predstavljajo dokazila za izpolnjevanje meril iz prvega odstavka tega člena, so ponudbena dokumentacija iz tretjega odstavka 5. člena ZLPZ.
Če strokovna organizacija iz prvega odstavka tega člena za izvedbo ocenitve vrednosti kapitala po ZLPZ namerava skleniti pogodbo s strokovnjakom, ki ima stalno prebivališče v Republiki Sloveniji, mora le-ta izpolnjevati pogoj vpisa v register preizkušenih ocenjevalcev:
– vrednosti podjetij ali
– vrednosti nepremičnin ali
– vrednosti strojev in opreme
pri Slovenskem inštitutu za revizijo.
4. člen
Zavarovalnica najkasneje v 60 dneh po uveljavitvi tega pravilnika izvede zbiranje ponudb tako, da:
1. v Uradnem listu Republike Slovenije in Financial Timesu v 14 dneh od uveljavitve tega pravilnika objavi razpis za ocenjevanje premoženja, obveznosti in kapitala zavarovalnice ter pripravi podrobnejše pogoje dela, ki se nanašajo na naročilo,
2. imenuje strokovno komisijo za pregled ponudbene dokumentacije,
3. v roku 26 dni od roka iz 1. točke tega odstavka zaključi zbiranje ponudbene dokumentacije, ki so jo posredovale strokovne organizacije,
4. v roku 2 dni od roka iz 3. točke tega odstavka dostavi ponudbeno dokumentacijo v predhodno potrditev ministru za finance, ki v 5 dneh izvrši pregled ponudbene dokumentacije z vidika ustreznosti meril iz prvega odstavka 3. člena tega pravilnika,
5. v 13 dneh od roka iz 4. točke tega odstavka komisija iz 2. točke tega odstavka oblikuje predlog najmanj treh strokovnih organizacij in ga posreduje ministru za finance skupaj z izjavami iz 8. točke prvega odstavka 3. člena tega pravilnika, ki so jih podale predlagane strokovne organizacije.
Zavarovalnica 8 dni pred objavo razpisa kopijo le-tega posreduje ministru za finance in ga obvesti o imenih članov strokovne komisije iz 2. točke prvega odstavka tega člena.
Če minister za finance pri pregledu iz 4. točke prvega odstavka tega člena ugotovi, da ponudbena dokumentacija katere izmed strokovnih organizacij formalno ne izpolnjuje meril, predpisanih s tem pravilnikom, obvesti o tem zavarovalnico. Take strokovne organizacije zavarovalnica ne more vključiti v predlog najmanj treh strokovnih organizacij, ki ga posreduje ministru za finance.
5. člen
Zavarovalnica v razpisu iz 1. točke prvega odstavka 4. člena:
– opredeli cilj oziroma namen cenitve,
– navede merila za izbiro ocenjevalca vrednosti, ki jih določa ta pravilnik,
– navede rok za izvedbo cenitve, to je 3 mesece od prejema odločbe Vlade Republike Slovenije o imenovanju,
– navede naziv, sedež in ime kontaktne osebe, pri kateri bodo strokovne organizacije, zainteresirane za izvedbo cenitve lahko dobile informacije o podrobnejših pogojih dela, ki se nanašajo na naročilo,
– povabi strokovne organizacije, zainteresirane za izvedbo cenitve, da se prijavijo na razpis, tako da zavarovalnici pošljejo (predložijo) ponudbeno dokumentacijo v 26 dneh od objave oglasa,
– seznani strokovne organizacije, da bodo v 46 dneh od objave razpisa obveščene, katere so tiste, ki jih bo zavarovalnica predlagala ministru za finance, za izbor ocenjevalca vrednosti,
– navede, da je naloga strokovne organizacije oziroma ocenjevalca končana z dnem, ko predloži cenitveno poročilo zavarovalnici kot naročniku in Ministrstvu za finance kot organu, ki opravlja naloge, določene v ZLPZ,
– navede, da se je pred izdajo odločbe po ugotovitvi deleža družbenega kapitala v zavarovalnici ocenjevalec dolžan odzvati na zahtevo zavarovalnice ali Ministrstva za finance zaradi pojasnil oziroma dopolnitev cenitvenega poročila,
– navede, da bo minister za finance, opravil izbor izmed predlaganih strokovnih organizacij in da bo Vlada Republike Slovenije na podlagi prvega odstavka 5. člena ZLPZ imenovala ocenjevalca vrednosti.
6. člen
Zavarovalnica v 60 dneh po uveljavitvi tega pravilnika ministru za finance posreduje predlog najmanj treh strokovnih organizacij po zaporednem vrstnem redu glede na njeno oceno primernosti skupaj z utemeljitvijo, zakaj je predlagala ravno te strokovne organizacije.
7. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 435-9/2000
Ljubljana, dne 22. marca 2000.
Minister
za finance
Mitja Gaspari l. r.

AAA Zlata odličnost