Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2000 z dne 24. 3. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2000 z dne 24. 3. 2000

Kazalo

1190. Odlok o proračunu Občine Kočevje za leto 2000, stran 3434.

Na podlagi določil zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) in 27. člena statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 23/99 in 53/99 – popravek) je Občinski svet občine Kočevje na 12. redni seji dne 2. 3. 2000 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Kočevje za leto 2000
1. člen
S tem odlokom se ureja način izvrševanja proračuna Občine Kočevje za leto 2000 (v nadaljnjem besedilu: občinski proračun) in upravljanje s prihodki in odhodki proračuna ter premoženjem in dolgovi.
2. člen
Neposredni uporabniki proračunskih sredstev so občinski organi ali organizacije ter občinska uprava.
Posredni uporabniki proračunskih sredstev so javni skladi, javni zavodi in agencije, katerih ustanovitelj je občina.
Prejemniki proračunskih sredstev so fizične ali pravne osebe, ki na podlagi pogodbe, sklenjene z neposrednim uporabnikom, odločbe ali sklepa neposrednega uporabnika prejmejo proračunska sredstva.
Javni sektor so neposredni in posredni uporabniki, javni gospodarski zavodi, javna podjetja in druge pravne osebe, v katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje.
3. člen
Z občinskim proračunom se zagotavljajo sredstva za financiranje nalog, ki jih v skladu z ustavo in zakonom opravlja Občina Kočevje.
4. člen
Proračun Občine Kočevje se določa v naslednjih zneskih:
A)   Bilanca prihodkov in odhodkov
I.   Skupaj prihodki              1.609,113.118,20
II.   Skupaj odhodki              1.808,213.118,20
III.  Proračunski primanjkljaj (I.–II.)      199,100.000,00
B)   Račun finančnih terjatev in naložb
IV.   Prejeta vračila danih posojil
    in prodaja kapitalskih deležev        50,000.000,00
V.   Dana posojila in povečanje
    kapitalskih deležev                   –
VI.   Prejeta minus dana posojila
    in spremembe kapitalskih
    deležev (IV.–V.)               50,000.000,00
C)   Račun financiranja
VII.  Zadolževanje proračuna           150,000.000,00
VIII.  Odplačilo dolgov                900.000,00
IX.   Neto zadolževanje (VII.–VIII.)       149,100.000,00
X.   Povečanje (zmanjšanje) sredstev
    na računih ( I+IV-II+VIII)                –
Proračun sestavljata Splošni del (Bilanca prihodkov in odhodkov, Račun financiranja ter Račun finančnih terjatev in naložb) in Posebni del s tabelami, ki so sestavni del tega odloka.
5. člen
Od skupno doseženih letnih prejemkov proračuna se izloči 0,5% v proračunsko rezervo, ki deluje kot proračunski sklad.
6. člen
Prejemki proračuna se pobirajo in vplačujejo v proračun v skladu z zakoni in drugimi predpisi ne glede na obseg, ki je v proračunu določen za posamezno vrsto prejemkov. Neposredni uporabniki so dolžni zagotavljati popolno in pravočasno pobiranje prejemkov proračuna iz svoje pristojnosti.
7. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan Občine Kočevje. Odredbodajalec proračuna je župan oziroma od njega pooblaščena oseba.
8. člen
Če prejemki občinskega proračuna ne pritekajo v predvideni višini, lahko župan za ohranitev proračunskega ravnovesja začasno zmanjša zneske sredstev, ki so v posebnem delu proračuna razporejeni za posamezne namene, ali pa zadrži izvrševanje posameznih izdatkov. Župan obvesti Občinski svet občine Kočevje in predlaga ukrepe, oziroma ustrezno spremembo občinskega proračuna.
9. člen
Uporabniki proračunskih sredstev morajo organizirati izvrševanje del in nalog iz svojega področja v mejah sredstev odobrenih s proračunom.
Sredstva se smejo uporabljati za namene, ki so določeni s proračunom. Sredstva se med letom dodeljujejo praviloma kot mesečne dotacije. Pri tem se upošteva zapadlost uporabnikovih obveznosti in likvidnostno stanje proračuna.
Uporabniki proračuna morajo pri prevzemanju obveznosti s pogodbami dogovarjati roke plačil, ki so najmanj 30 in največ 90 dni od dneva izstavitve računa.
Za poravnavo obveznosti iz naslova investicij in investicijskega vzdrževanja, ki jih uporabnik prevzema in plačuje po posameznih situacijah, mora uporabnik dogovoriti najmanj 60-dnevni rok plačila.
Za poravnavo vseh ostalih obveznosti morajo uporabniki dogovoriti najmanj 30-dnevni rok plačila, razen če ni drugače urejeno s posebnim predpisom. Če je na izstavljenem računu zapisan krajši rok plačila kot je dogovorjen s pogodbo, ga uporabnik poravna v roku, ki je določen s pogodbo.
Dogovarjanje predplačil je možno izjemoma na podlagi predhodnega soglasja župana oziroma oddelka za proračun in finance in ob primernem zavarovanju predplačila.
10. člen
Uporabniki proračuna so dolžni nabavo opreme, investicijska dela, vzdrževalna dela in storitve oddajati s pogodbo in v skladu s predpisi, ki veljajo z zakonom o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 24/97).
11. člen
Uporabniki proračuna uporabljajo sredstva proračuna v skladu s svojim letnim finančnim načrtom in v skladu s predpisi o njihovi uporabi oziroma razpolaganju z njimi. Posredni uporabniki proračunskih sredstev so dolžni Občinski upravi občine Kočevje predložiti finančne načrte za leto 2000 v 30 dneh po sprejetju proračuna.
Uporabniki sredstev proračuna poročajo županu o realizaciji nalog najmanj dvakrat letno, in sicer ob polletju in ob zaključku leta oziroma po potrebi.
Uporabniki so dolžni dodatno predložiti podatke za analizo poslovanja, ki jih zahteva župan, oddelek za proračun in finance ali nadzorni odbor.
Župan Občine Kočevje lahko začasno zadrži porabo sredstev, če uporabniki proračuna ne izpolnijo zahtev iz prvega in drugega odstavka tega člena.
12. člen
Za zakonito uporabo sredstev, ki so uporabniku razporejena iz proračuna, je odgovoren predstojnik uporabnika, oziroma druga pooblaščena oseba kot odredbodajalec.
Poleg osebe iz prejšnjega odstavka, je za zakonito uporabo odgovoren tudi vodja računovodstva pri uporabniku.
13. člen
Župan Občine Kočevje je pooblaščen, da:
– odloča o prerazporeditvi sredstev med postavkami (konti) znotraj posameznega področja, če s tem ni bistveno ogroženo izvajanje nalog, za katere so bila sredstva zagotovljena;
– odloča o porabi sredstev splošne rezervacije v skladu z 42. členom zakona o javnih financah;
– odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve do višine 20% rezerve za namene iz 2. točke drugega odstavka 49. člena zakona o javnih financah. O porabi teh sredstev župan pisno obvešča občinski svet;
– odloča o začasni zagotovitvi sredstev obvezne rezerve proračunu, kadar proračunski prihodki pritekajo neenakomerno za zagotovitev likvidnosti proračuna;
– odloča o kratkoročnem zadolževanju za financiranje nalog javne porabe, vendar le do višine 5% sprejetega proračuna, ki mora biti odplačano do konca proračunskega leta.
14. člen
Oddelek za proračun in finance je po pooblastilu župana pristojen, da:
– izvaja finančno poslovanje;
– odloča o začasni uporabi tekočih likvidnostnih sredstev zaradi ohranitve njihove realne vrednosti;
– usklajuje dinamiko proračunske porabe s posameznimi nosilci nalog v mejah planirane porabe;
– nadzoruje porabo sredstev pri proračunskih uporabnikih in o nepravilnostih obvešča župana, ter mu predlaga ustrezne ukrepe.
15. člen
Občinski svet občine Kočevje odloča o dolgoročni zadolžitvi za namene infrastrukture na ravni občine Kočevje največ v obsegu, ki ne presega 10% realiziranih prihodkov v letu pred letom zadolževanja, odplačilo obresti in glavnice pa ne sme preseči 5% realiziranih prihodkov.
Kreditne pogodbe na podlagi odločitev iz prvega odstavka tega člena sklepa župan Občine Kočevje.
16. člen
Namembnost in smotrnost porabe sredstev občinskega proračuna in finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev nadzoruje Nadzorni odbor občine Kočevje in o svojih ugotovitvah najmanj dvakrat letno poroča občinskemu svetu.
17. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2000 dalje.
Št. 401-10/99-121
Kočevje, dne 6. marca 2000.
Župan
Občine Kočevje
Janko Veber, univ. dipl. inž. grad. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti