Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2000 z dne 24. 3. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2000 z dne 24. 3. 2000

Kazalo

1175. Odlok o proračunu Občine Bloke za leto 2000, stran 3421.

Na podlagi 29. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št.79/99), zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97, 56/98, 1/99, 59/99, 61/99) in statuta Občine Bloke (Uradni list RS, št. 41/99) je Občinski svet občine Bloke na 11. redni seji dne 9. 3. 2000 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Bloke za leto 2000
1. člen
S tem odlokom se ureja način izvrševanja proračuna Občine Bloke za leto 2000 (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. člen
Proračun Občine Bloke sestavljata bilanca prihodkov in odhodkov ter račun financiranja.
Prihodki in odhodki proračuna Občine Bloke za leto 2000 se načrtujejo v predvidenih zneskih.
A) Bilanca prihodkov in odhodkov
I. Skupaj prihodki         160,673.025,96 SIT
II. Skupaj odhodki         159,913.025,96 SIT
B) Račun finančnih terjatev in naložb
C) Račun financiranja
IX. Odplačila dolga           760.000,00 SIT
Prihodki in odhodki v bilanci prihodkov in odhodkov ter v računu financiranja so določeni v posebnem delu ter so sestavni del odloka o proračunu.
Stanje denarnih sredstev na računu proračuna na koncu preteklega leta je sestavni del proračuna za tekoče leto.
3. člen
Od prihodkov iz 2. člena tega odloka se 0,5% sredstev izloča v proračunsko rezervo, ki deluje kot proračunski sklad. Izločanje v rezervo se praviloma opravi vsak mesec, dokončno pa po zaključnem računu za preteklo leto.
4. člen
Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč in drugih nesreč, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče.
O uporabi sredstev proračunske rezerve odloča župan.
5. člen
V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak se zadrži kot splošna proračunska rezervacija. Sredstva splošne proračunske rezervacije se v proračunu posebej izkazujejo in se uporabijo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. O uporabi le-teh sredstev odloča župan.
6. člen
Sredstva proračuna se delijo med letom enakomerno med vse uporabnike v okviru doseženih prihodkov in v odvisnosti od zapadlih obveznosti. Sredstva za plače, prispevke delodajalca in druge osebne prejemke delavcev občinske uprave se zagotavljajo v višini, ki je zakonsko opredeljena.
7. člen
Sredstva proračuna se smejo uporabljati le za namene, ki so določeni s proračunom.
Zagotovljena sredstva v proračunu morajo uporabniki uporabljati za namene, za katere so jim bila dana. Uporabniki smejo v breme občine prevzeti obveznosti le v okviru sredstev, ki so v proračunu predvidena za posamezne namene.
Sredstva proračuna se uporabljajo za plačevanje že opravljenih storitev in dobav.
8. člen
Nadzor nad poslovanjem uporabnikov proračunskih sredstev ter smotrnost in namembnost uporabe proračunskih sredstev opravlja nadzorni odbor.
9. člen
Nabavo opreme, investicijska in vzdrževalna dela ter storitve je potrebno oddajati s pogodbo in v skladu z zakonom o javnih naročilih.
10. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan.
11. člen
S prostimi denarnimi sredstvi na računih upravlja župan. Prosta denarna sredstva se lahko nalagajo v Banko Slovenije, banke in državne vrednostne papirje ob upoštevanju načela varnosti, likvidnosti in donosnosti naložbe.
12. člen
Ta odlok začne veljati z dnem sprejetja na seji Občinskega sveta občine Bloke, objavi se v Uradnem listu RS.
Bloke, dne 10. marca 2000.
Župan
Občine Bloke
Jože Doles l. r.

AAA Zlata odličnost