Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2000 z dne 24. 3. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2000 z dne 24. 3. 2000

Kazalo

1232. Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v Občini Lenart, stran 3478.

Na podlagi 37. člena zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 64/94), 6. člena zakona o gasilstvu (Uradni list RS, št. 71/93), uredbe o merilih za organiziranje, opremljanje in usposabljanje enot Civilne zaščite in drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč (Uradni list RS, št. 18/96) ter 15. člena statuta Občine Lenart (Uradni list RS, št. 34/99) je Občinski svet občine Lenart na 10. seji dne 29. 2. 2000 sprejel
O D L O K
o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v Občini Lenart
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se, v skladu z enotnimi temelji organizacije in delovanja sistema zaščite in reševanja v Republiki Sloveniji, za območje Občine Lenart (v nadaljnjem besedilu: občina) natančneje določa:
– ustanavljanje, organiziranje in delovanje štabov, enot in služb Civilne zaščite ter drugih sil zaščite, reševanja in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah ter v vojni;
– enotnost usmerjanja in vodenja vseh struktur, ki sodelujejo pri izvajanju nalog zaščite in reševanja;
– organizacijo odkrivanja, spremljanja in obveščanja o nevarnosti.
Druge naloge v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami se v občini izvajajo na podlagi sistemskih izhodišč sistema zaščite, reševanja in pomoči v Republiki Sloveniji ter zakona in podzakonskih predpisov.
II. PRISTOJNOST OBČINE
2. člen
Občina ureja in izvaja varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami na svojem območju v skladu z zakonom.
Pristojnosti občine so:
– spremljanje nevarnosti, obveščanje in alarmiranje prebivalstva o pretečih nevarnostih,
– organiziranje in vzdrževanje sredstev za alarmiranje v skladu z enotnim sistemom alarmiranja,
– zagotavljanje zvez za potrebe zaščite, reševanja in pomoči v skladu z enotnim sistemom zvez,
– načrtovanje in izvajanje zaščitnih ukrepov,
– izdelava ocene ogroženosti ter načrtov zaščite in reševanja,
– organiziranje, razvijanje in vodenje osebne in vzajemne zaščite,
– organiziranje in opremljanje organov, enot in štabov Civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč v občini,
– zagotavljanje nujnih sredstev za začasno nastanitev v primeru naravnih in drugih nesreč,
– izvajanje programov usposabljanj,
– organiziranje in vodenje zaščite, reševanja in pomoči na območju občine,
– usklajevanje načrtov in drugih priprav za zaščito, reševanje in pomoč s sosednjimi občinami,
– odpravljanje posledic naravnih in drugih nesreč.
3. člen
Naravne in druge nesreče, zaradi katerih se v občini aktivirajo sile za zaščito in reševanje so: potres, poplave, plazovi, tehnološke nesreče, nesreče z nevarnimi snovmi, neurja, požari, večje prometne nesreče, epidemije, suše in izpad komunalne infrastrukture, kolikor redne službe in podjetja niso zmožni sami obvladovati nesreče ali nezgode. V celoti se sile za zaščito, reševanje in pomoč aktivirajo v vojni.
4. člen
Izvajanje nalog zaščite in reševanja zagotavljajo v okviru svojih pristojnosti, pravic in dolžnosti:
– župan,
– poveljnik in namestnik poveljnika občinskega štaba Civilne zaščite,
– štab Civilne zaščite,
– poverjeniki in namestniki poverjenikov za Civilno zaščito,
– vod prve pomoči,
– enota za tehnično reševanje z ekipo za izvidovanje in oddelkom za reševanje,
– oddelek za radijsko, kemijsko in biološko dekontaminacijo,
– služba za podporo,
– društva in strokovna združenja, ki opravljajo dejavnost pomembno za zaščito in reševanje,
– javne reševalne službe, gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije,
– prebivalci občine, kot posamezniki.
Župan s sklepom določi, katere gospodarske družbe, zavodi, organizacije in društva se vključujejo v izvajanje operativnih nalog. Medsebojne pravice in obveznosti, naloge in nadomestila stroškov za sodelovanje pri opravljanju nalog ter za izvajanje priprav, ki presegajo njihovo redno dejavnost, uredita občina in subjekti iz predhodnega stavka s posebno pogodbo.
III. OSEBNA IN VZAJEMNA ZAŠČITA
5. člen
Osebna in vzajemna zaščita obsega ukrepe in postopke za neposredno osebno in vzajemno zaščito, prvo pomoč, reševanje ljudi, materialnih in drugih dobrin v stanovanjskih hišah, poslovnih stavbah, na javnih mestih ter drugih delovnih in bivalnih okoljih.
V stanovanjskih hišah in stanovanjskem okolju izvajajo ukrepe za zaščito in reševanje po načelih osebne in vzajemne zaščite vsi stanovalci. Njihovo delovanje usmerja občinski štab za Civilno zaščito, vodja intervencij gasilske in druge reševalne službe, ki izvaja zaščito in reševanje na prizadetem območju ali poverjenik Civilne zaščite.
V delovnem okolju izvajajo ukrepe zaščite in reševanja po načelu osebne in vzajemne zaščite vsi zaposleni. Njihovo delovanje usmerja vodstvo podjetja, njen štab Civilne zaščite ali poverjenik Civilne zaščite.
Občani izvajajo v okviru osebne in vzajemne zaščite, ki obsega samozaščito, samopomoč in vzajemno pomoč, naslednje aktivnosti:
– organizirajo in izvajajo ukrepe za preprečevanje nesreč oziroma zmanjšanje njihovih posledic;
– vzdržujejo objekte ter naprave za zaščito in reševanje (zaklonišča, zaklonilnike in druge prostore);
– nabavljajo ustrezna sredstva za osebno zaščito in prvo pomoč.
IV. ORGANIZIRANOST ZAŠČITE, REŠEVANJA IN POMOČI V OBČINI
6. člen
Za strokovno pomoč pri vodenju ter za opravljanje drugih operativno-strokovnih nalog zaščite reševanja in pomoči se v občini organizirajo štabi Civilne zaščite, in sicer:
– občinski štab za Civilno zaščito;
– štabi Civilne zaščite podjetij, zavodov in drugih organizacij.
Delo štaba vodi poveljnik Civilne zaščite, v njegovi odsotnosti pa njegov namestnik. Štab ima od tri do devet članov, ki se imenujejo iz vrst strokovnjakov ter predstavnikov organov, organizacij in služb, ki sodelujejo pri zaščiti, reševanju in pomoči v skladu z načrti zaščite in reševanja. Poveljnika, namestnike in člane štabov v podjetjih, zavodih in drugih organizacijah imenuje poslovodni organ.
7. člen
Naloge poveljnika Civilne zaščite so, da:
– preverja intervencijsko pripravljenost sil in sredstev za zaščito, reševanje in pomoč;
– vodi ali usmerja zaščito in reševanje ob naravnih in drugih nesrečah;
– daje mnenje in predloge v zvezi s pripravami in delovanjem sil za zaščito, reševanje in pomoč ter mnenja in predloge za odpravo škode, ki jo povzročijo naravne in druge nesreče;
– predlaga imenovanje članov štaba Civilne zaščite.
Poveljnik Civilne zaščite lahko za vodenje posameznih intervencij za zaščito, reševanje in pomoč določi vodjo intervencije.
8. člen
Poveljnik Civilne zaščite občine je za svoje delo odgovoren županu.
Poveljniki za Civilno zaščito v podjetjih, zavodih in drugih organih so za svoje delo odgovorni organu upravljanja.
9. člen
V posameznih gospodarskih družbah, zavodih in drugih organizacijah ter glede na ogroženost v bivalnih okoljih, se imenujejo poverjeniki za Civilno zaščito. Poverjeniki za Civilno zaščito usmerjajo izvajanje osebne in vzajemne zaščite prebivalcev ter organizirajo in usklajujejo izvajanje nalog zaščite, reševanja in pomoči v svojem okolju. Poverjenike za Civilno zaščito v posamezni gospodarski družbi, zavodu ali drugi organizaciji imenuje organ upravljanja.
10. člen
Za opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči se organizirajo enote in službe Civilne zaščite, in sicer:
1. V občini:
– enote za prvo pomoč,
– enote za tehnično reševanje,
– enote za radiološko, kemijsko in biološko zaščito,
– služba za podporo,
2. V gospodarskih družbah, zavodih in drugih organizacijah:
– enote za prvo pomoč,
– enote za radiološko, kemijsko in biološko zaščito,
– veterinarske enote,
– službe za vzdrževanje zaklonišč.
Enote in službe iz prvega odstavka tega člena se organizirajo v skladu z merili za organiziranje, opremljanje in usposabljanje enot Civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč (Uradni list RS, št. 18/96).
V. DOLŽNOSTI IN PRAVICE DRŽAVLJANOV
11. člen
Pri varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami morajo državljani:
– sodelovati v Civilni zaščiti;
– dajati materialna sredstva (v nadaljnjem besedilu: materialna dolžnost);
– usposabljati ter pripravljati se za osebno in vzajemno zaščito ter za izvajanje predpisanih zaščitnih ukrepov.
Državljan Republike Slovenije je obveznik Civilne zaščite, če ni razporejen k opravljanju vojaške dolžnosti ali k opravljanju delovne dolžnosti, pod pogoji določenimi s predpisi.
Dolžnost sodelovanja v Civilni zaščiti se začne z 18 letom in traja do 63 leta (moški) oziroma 55 leta (ženske) starosti.
12. člen
Prostovoljno lahko v Civilni zaščiti sodelujejo:
– moški in ženske, ki so stari najmanj 15 let;
– matere in samohranilci z otrokom, ki še ni dopolnil 15 let starosti,
– moški in ženske, ki jim je prenehala dolžnost iz prejšnjega člena.
Osebe, ki prostovoljno sodelujejo v Civilni zaščiti, imajo enake pravice in dolžnosti kot drugi pripadniki Civilne zaščite.
13. člen
V Civilno zaščito razporedi občana pristojni organ Ministrstva za obrambo.
V Civilno zaščito ne morejo biti razporejene:
– osebe, ki psihofizično in zdravstveno niso sposobne za delo pri zaščiti, reševanju in pomoči,
– nosečnice, matere in samohranilci z otrokom, ki še ni dopolnil 15 let starosti.
14. člen
Pripadnik Civilne zaščite se mora usposabljati za opravljanje nalog v skladu s predpisi.
15. člen
Državljani uresničujejo materialno dolžnost z dajanjem v uporabo Civilni zaščiti vozil, strojev, opreme in drugih materialnih sredstev, zemljišč, objektov, naprav ter energetskih virov, potrebnih za zaščito, reševanje in pomoč ob naravnih in drugih nesrečah. Za materialno dolžnost se šteje tudi namestitev sredstev in opreme za opazovanje, obveščanje in alarmiranje na stanovanjskih, poslovnih in drugih stavbah. Državljan, ki mu je naložena materialna dolžnost, ne sme preprečiti namestitve ali odstraniti sredstev in naprav iz prejšnjega odstavka.
16. člen
Državljan, ki je zavezan dolžnosti sodelovati v Civilni zaščiti ali materialni dolžnosti, se mora zglasiti na določenem kraju in ob določenem času oziroma predati materialno sredstvo, na podlagi poziva pristojnega organa. Če se ne odzove na poziv in ne opraviči svojega izostanka, lahko upravni organ, ki je izdal poziv, izda nalog za privedbo.
VI. OPAZOVANJE, OBVEŠČANJE IN ALARMIRANJE
17. člen
Za odkrivanje, spremljanje in obveščanje o nevarnostih naravnih in drugih nesreč, se v občini organizira sistem za opazovanje in obveščanje. Sistem za opazovanje in obveščanje sestavljajo: opazovalno omrežje, informacijska podpora ter centri za obveščanje in alarmiranje (v nadaljnjem besedilu: center za obveščanje).
18. člen
Center za obveščanje v občini, ki ima vlogo območnega centra, se organizacijsko, materialno in kadrovsko usposobi za delovanje v primeru večje naravne ali druge nesreče. Regijski center za obveščanje Maribor, ki pokriva tudi območje Občine Lenart, deluje neprekinjeno 24 ur dnevno, na številki 112.
VII. MOBILIZACIJA IN AKTIVIRANJE ZAŠČITE IN REŠEVANJA
19. člen
Ob hudih naravnih in drugih nesrečah lahko župan ali poveljnik občinskega štaba Civilne zaščite, v skladu s pogoji in situacijo odredi aktiviranje – mobilizacijo:
– delavcev in sredstev podjetij, zavodov ter drugih organizacij, štabov in enot Civilne zaščite na območju občine,
– občanov ter njihovih sredstev.
Aktivnosti se vodijo in izvajajo v skladu z načrti zaščite in reševanja občine.
20. člen
Za sodelovanje pri zaščiti in reševanju ob naravnih in drugih nesrečah in za škodo, ki jo pri tem utrpijo, aktiviranci iz prejšnjega člena, imajo le-ti pravico do povračila dejanskih stroškov in dejanske škode. Občani oziroma delavci imajo pravico do brezplačne prehrane, če najmanj 4 ure neprekinjeno sodelujejo v akciji zaščite in reševanja. Povračilo oziroma odškodnina občanom in delavcem ter lastnikom sredstev iz prejšnjega člena gre v breme proračuna občine.
V primeru tehnoloških, prometnih in drugih nesreč gredo povračila v breme gospodarske družbe, podjetja, zavoda ali druge organizacije ter tudi posameznika, ki je s svojim ravnanjem povzročil nastanek nesreče.
VIII. NAČRTOVANJE IN VODENJE ZAŠČITE IN REŠEVANJA
21. člen
Občinski svet, kot najvišji organ odločanja v občini ima na področju zaščite in reševanja naslednje naloge:
– sprejema dolgoročni program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, katerega sestavni del je tudi program varstva pred požarom;
– sprejema letni načrt varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, katerega sestavni del je tudi program varstva pred požarom;
– sprejema odloke, pravilnike in odredbe s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, s katerimi se določa tudi dejavnost varstva pred požarom;
– v proračunu občine zagotavlja sredstva za financiranje požarne varnosti ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami;
– odloča o zagotovitvi sredstev za odpravljanje posledic naravnih in drugih nesreč.
22. člen
Župan ima na področju zaščite in reševanja naslednje naloge:
– skrbi za izvajanje priprav za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami;
– sprejme načrt zaščite in reševanja;
– določi izvajalce nalog na področju zaščite in reševanja;
– skrbi za izvajanje ukrepov oziroma nalog za preprečitev in zmanjšanje posledic naravnih in drugih nesreč;
– vodi zaščito, reševanje in pomoč ter odpravljanje posledic naravnih in drugih nesreč;
– skrbi za obveščanje prebivalcev o nevarnostih, stanju varstva in sprejetih zaščitnih ukrepih;
– predlaga razporeditev občanov na dolžnost v Civilno zaščito, ter odredi izvajanje materialne dolžnosti;
– določi gospodarske družbe, podjetja, zavode in druge organizacije na območju občine, ki se vključujejo v sistem zaščite in reševanja;
– odredi evakuacijo ogroženih in prizadetih prebivalcev na območju občine, zaradi naravne ali druge nesreče;
– odredi, da morajo lastniki ali uporabniki stanovanjskih in drugih objektov sprejeti v začasno bivanje evakuirane in ogrožene osebe;
– ugotavlja in razglaša povečano požarno ogroženost na območju občine ter predpiše posebne ukrepe za varstvo pred požarom.
23. člen
Občinski štab Civilne zaščite ima naslednje naloge:
– vodi enote, službe in druge sile, ki sodelujejo v zaščiti in reševanju;
– uveljavlja zaščitne in druge nujne ukrepe in nadzira izvajanje;
– odloča o uporabi sil in sredstev;
– usklajuje pomoč in dejavnost za zaščito in reševanje pri odpravi posledic;
– pripravlja predloge odločitev s področja zaščite in reševanja in pomoči, ki jih sprejema občinski svet ali župan;
– skrbi za povezano in usklajeno delovanje vseh sil za zaščito, reševanje in pomoč;
– izdeluje oceno ogroženosti ter načrte zaščite in reševanja;
– spremlja nevarnosti, obvešča in alarmira prebivalstvo.
Strokovna, administrativna in tehnična opravila za izvajanje nalog na področju zaščite, reševanja in pomoči iz pristojnosti občine opravlja urad župana.
24. člen
Poslovodni organ v podjetju, zavodu ali drugi organizaciji:
– skrbi za izvajanje ukrepov za zaščito, reševanje in pomoč;
– vodi zaščito, reševanje in pomoč ob naravnih in drugih nesrečah.
Poslovodni organ za neposredno operativno – strokovno vodenje sil za zaščito, reševanje in pomoč imenuje poveljnika in štab Civilne zaščite ali poverjenika za Civilno zaščito ter sprejme načrt zaščite in reševanja.
IX. FINANCIRANJE
25. člen
Financiranje zaščite, reševanja in pomoči se zagotavlja:
– iz proračuna Republike Slovenije,
– iz proračuna občine,
– iz zavarovalnin,
– iz sredstev gospodarskih družb, zavodov in drugih organizacij,
– iz prostovoljnih prispevkov,
– iz drugih virov.
26. člen
Občina zagotavlja sredstva za financiranje nalog zaščite, reševanja in pomoči v občinskem proračunu. Občina v skladu s svojimi pristojnostmi zagotavlja finančna sredstva za kritje stroškov neodložljivih nalog zaščite, reševanja in pomoči za zaščito zdravja in življenja ljudi, živali, premoženja in okolja.
Gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije, ki so po zakonu dolžne organizirati Civilno zaščito ter izvajati naloge in ukrepe zaščite in reševanja, zagotavljajo sredstva za nadomestila plač za svoje delavce v času njihovega usposabljanja ter sredstva za priprave in za druge stroške varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.
27. člen
Sredstva za pomoč pri odpravljanju posledic naravnih in drugih nesreč, da se zavaruje zdravje in življenje ljudi, premoženja, kulturna dediščina in okolje, prepreči nastajanje nadaljnje škode in zagotovi druge osnovne pogoje za življenje, se zagotavljajo v proračunu Republike Slovenije.
X. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
28. člen
Župan Občine Lenart in drugi pristojni organi ter organizacije, ki so po zakonu dolžne organizirati Civilno zaščito, izdajo sklepe in druge akte za izvajanje tega odloka v 30 dneh od njegove uveljavitve.
29. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 22400-2/2000
Lenart, dne 29. februarja 2000.
Župan
Občine Lenart
mag. Ivan Vogrin, univ. dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost