Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2000 z dne 24. 3. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2000 z dne 24. 3. 2000

Kazalo

1224. Odlok o dimnikarski službi na območju Občine Tržič, stran 3460.

Na podlagi 1. člena zakona o dimnikarski službi (Uradni list SRS, št. 16/74, Uradni list SFRJ, št. 83/89, Uradni list RS, št. 14/90, 10/91, 17/91, 13/93, 66/93), 26. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93, 44/95 in 1/96), 6. in 32. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 30/98), 2., 3. in 7. člena odloka o gospodarskih javnih službah Občine Tržič (Uradni list RS, št. 47/96 in 76/97) in 15. člena statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 15/98) je Občinski svet občine Tržič na 9. seji dne 8. 2. 2000 sprejel
O D L O K
o dimnikarski službi na območju Občine Tržič
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom, kot koncesijskim aktom, Občina Tržič opredeljuje predmet, pogoje, javna pooblastila, začetek in čas trajanja koncesije, način financiranja in druge elemente, pomembne za podelitev koncesije za izvajanje obvezne javne službe pregledovanja, nadzorovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka.
II. PREDMET KONCESIJE
2. člen
Predmet koncesije je izvajanje obvezne gospodarske javne službe pregledovanja, nadzorovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov z namenom varstva zraka (v nadaljevanju: dimnikarska služba).
3. člen
Dimnikarska služba se izvaja po zakonu o dimnikarski službi in pravilniku o rokih in načinih čiščenja in pregledovanja kurilnih naprav dimovodov in prezračevalnih naprav ter meritvah dimne ali druge emisije kurišč.
4. člen
Gospodarska javna služba iz 2. člena tega odloka, se opravlja na celotnem območju Občine Tržič.
5. člen
Dimnikarska služba se izvaja na naslednjih napravah:
– male in srednje kurilne naprave na vsa goriva,
– pomožne naprave, ki so povezane z obratovanjem kurilnih naprav,
– naprave za prezračevanje prostorov, v katerih so kurilne naprave,
– druge naprave povezane z delovanjem kurilnih naprav (v nadaljevanju: naprave).
6. člen
Roki in način čiščenja ter pregledovanja kurilnih in prezračevalnih naprav ter dimnih vodov se določijo in opravljajo v skladu s pravilnikom o rokih in načinih čiščenja in pregledovanja kurilnih naprav, dimovodov in prezračevalnih naprav ter o meritvah dimne ali druge emisije kurišč (v nadaljevanju: pravilnik).
Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena se vse naprave čistijo in pregledujejo najmanj enkrat letno.
III. KONCESIJSKI AKT
7. člen
(pogoji koncesioniranja)
Koncesionar mora za opravljanje koncesije izpolnjevati naslednje pogoje:
– biti registriran za opravljanje razpisane dejavnosti in imeti za to ustrezna dovoljenja pristojnih organov: obrtno dovoljenje in obratovalno dovoljenje,
– predložiti program izvajanja koncesijske dejavnosti in poslovni načrt za celotno koncesijsko obdobje in predlagane višine koncesijske dajatve za celotno koncesijsko obdobje,
– predložiti ustrezna priporočila in reference podjetja in zaposlenih,
– zagotoviti, da bo izvajanje dejavnosti, ki je predmet koncesije, potekalo v skladu s predpisi, ki veljajo za ta področja,
– razpolagati z zadostnimi usposobljenimi kadri oziroma tehničnimi sredstvi za izvajanje dejavnosti, ki je predmet koncesije, najmanj enega zaposlenega s 5. stopnjo izobrazbe tehnične smeri,
– navesti druge ugodnosti, ki jih nudi koncedentu.
Koncedent lahko v javnem razpisu določi tudi druge pogoje, ki jih mora izpolnjevati koncesionar.
8. člen
(javna pooblastila)
Koncesionarju bo Občina Tržič kot koncedent podelila naslednja pooblastila:
– izključno pravico opravljanja dejavnosti, ki je predmet koncesijske dejavnosti in za katero je pridobil koncesijo,
– v okviru letnega gospodarskega načrta določanje cene storitev v skladu z veljavnimi predpisi Republike Slovenije,
– druga pooblastila v skladu z zakonom in podzakonskimi akti.
9. člen
(obveznosti koncesionarja)
Koncesionar mora vsako leto pred pripravo proračuna za naslednje leto oziroma najkasneje do konca leta, za naslednje leto oddati koncedentu gospodarski načrt, ki mora vsebovati:
– program izvajanja gospodarske javne službe,
– cene storitev v skladu z 8. členom tega odloka,
– navedbo višine sredstev, ki so namenjene za tekoče opravljanje gospodarske javne službe,
– drugo, glede na zahtevo koncedenta.
Koncesionar je dolžan v skladu z razpisnimi pogoji in koncesijsko pogodbo na žiro račun koncedenta nakazati dogovorjena finančna sredstva kot jamstvo za izpolnjevanje pogodbene obveznosti za čas trajanja koncesijske pogodbe.
Koncesionar je dolžan voditi računovodstvo za gospodarsko javno službo ločeno od računovodstva za svojo ostalo dejavnost, vse v skladu z določili zakona o gospodarskih javnih službah in zakona o gospodarskih družbah.
Župan občine mora kot pooblaščena oseba koncedenta, ne glede na določbe koncesijske pogodbe, potrditi letni gospodarski načrt za izvajanje gospodarske javne službe.
Župan občine ali od njega pooblaščena oseba ima pravico vpogleda v poslovne knjige koncesionarja oziroma zahtevati pisno poročilo o porabi sredstev pridobljenih iz te dejavnosti.
Posebne pravice občine, ki so določene s tem členom ni mogoče omejiti ali omiliti s koncesijsko pogodbo ali drugim pravnim dejanjem. Vsaka taka določba je nična.
10. člen
Koncesionar bo v zvezi s pravico do izvajanja dimnikarske službe opravljal:
– preglede (prve, občasne in letne) in izdelal strokovna mnenja o skladnosti izvedbe s projekti in predpisi za naprave,
– požarne preventivne preglede na dimovodih, prezračevalnih in kurilnih napravah,
– vodenje evidenc (katastra) o napravah,
– meritve (prve, občasne in letne) dimnih in drugih emisij, ki onesnažujejo zrak in so posledica delovanja oziroma nedelovanja kurilnih in prezračevalnih naprav ter dimovodov,
– vodenje evidenc (katastra) virov onesnaževanja zraka,
– priprava mnenj k uporabi novih in rekonstrukciji obstoječih naprav,
– čiščenje in antikorozijsko zaščito na kurilnih napravah in izžiganje katranskih oblog v odvodniku odpadnih plinov in veznih elementih,
– ostale dejavnosti, ki jih določajo predpisi o izvajanju dimnikarske službe.
Koncesionar je dolžan opravljati dejavnost dimnikarske službe v okviru objektivnih možnosti tudi ob nepredvidljivih okoliščinah, nastalih zaradi višje sile.
Koncesionar je dolžan o pomanjkljivostih na napravah, ki jih ugotovi pri opravljanju dimnikarske službe in zaradi katerih je ogrožena varnost pred požarom ali/in zdravstvena varnost (onesnaženje zraka ipd.), obvestiti uporabnika in mu določiti rok za odpravo pomanjkljivosti. Po preteku roka za odpravo pomanjkljivosti, je koncesionar dolžan preveriti ali so pomanjkljivosti odpravljene. Kolikor le-te niso odpravljene o tem obvesti koncedenta in pristojno inšpekcijsko službo.
11. člen
(pogoji poslovanja)
Koncesionar izvaja svojo dejavnost pod pogoji, da:
– pri izvajanju dejavnosti spoštuje veljavne predpise,
– opravlja koncesijo v svojem imenu in za svoj račun, na podlagi pooblastil tega odloka in koncesijske pogodbe,
– zagotavlja zadostno število strokovnih kadrov in za izvajanje storitev zadosten obseg tehničnih sredstev,
– prodaja svoje storitve v skladu s potrjeno ceno svojih storitev,
– dosledno upošteva tehnične, stroškovne, organizacijske, vzdrževalne, razvojne in druge standarde in normative za opravljanje storitev dimnikarske službe,
– na zahtevo koncedenta oziroma pristojne inšpekcije omogoči strokovni in finančni nadzor nad zakonitostjo dela,
– pri vseh nevarnih posegih na dimovodnih napravah (npr. izžiganje katranskih oblog ipd.) obvesti osrednje občinsko gasilsko društvo oziroma center za obveščanje zaradi pripravljenosti,
– zagotovi Občini Tržič strokovno pomoč pri načrtovanju oziroma oblikovanju programov razvoja koncesijske dejavnosti,
– zagotavlja storitve vsem pod enakimi pogoji in enako kvalitetno.
12. člen
(pravice in obveznosti uporabnikov)
Uporabniki storitev imajo naslednje pravice in obveznosti:
– pravico do rednih in kvalitetnih storitev dimnikarske službe,
– pravico do skrbnega vzdrževanja in ohranjanja vseh kurilnih naprav, dimnih vodov, zračnikov in drugih naprav povezanih z delovanjem kurilnih naprav, v skladu z zakonom in pogoji, ki jih predpiše koncedent,
– pravico do pritožbe na pristojne organe,
– pravico do plačila škode, ki jim jo z izvajanjem koncesije povzroči koncesionar,
– pravico zahtevati vsako storitev koncesionarja,
– pravico zahtevati vpogled v kataster kurilnih, dimovodnih, prezračevalnih naprav (v nadaljevanju: kataster) in ostalih evidenc, ki se nanašajo nanje,
– pravico biti pravočasno obveščen o izvajanju dimnikarske storitve,
– obveznost uporabe storitev koncesionarja,
– obveznost plačila storitev koncesionarja,
– omogočiti koncesionarju prost dostop do kurilnih naprav, dimnikov in zračnikov ter neovirano opravljanje storitev,
– prijaviti svoje naprave koncesionarju in mu nuditi potrebne podatke za vodenje katastra in drugih evidenc v zvezi z izvajanjem koncesije,
– obvestiti koncesionarja o vsaki spremembi na napravi in vrsti goriva,
– omogočiti koncesionarju vpogled v načrte zgradb, kjer se naprave nahajajo.
13. člen
(začetek in trajanje koncesije)
Koncesija začne veljati z dnem podpisa koncesijske pogodbe in je podeljena za dobo desetih let. Doba trajanja koncesije se šteje od dneva podpisa koncesijske pogodbe. Koncesionar je dolžan pričeti z opravljanjem koncesionirane dejavnosti takoj, ko je podpisana pogodba.
Koncesijska pogodba se po njenem izteku lahko podaljša.
14. člen
(prenehanje koncesijskega razmerja)
Razmerje med koncedentom in koncesionarjem preneha:
– s prenehanjem koncesijske pogodbe,
– z razdrtjem koncesije,
– z odkupom koncesije,
– z odvzemom koncesije.
15. člen
(potek koncesije)
Koncesijska pogodba preneha po preteku časa, za katerega je bila sklenjena, če jo pogodbeni stranki pod pogoji, navedenimi v pogodbi, ne podaljšata.
16. člen
(razdrtje koncesije)
Razlogi in pogoji za razdrtje, odpovedni rok in druge medsebojne pravice in obveznosti ob razdrtju pogodbe se določijo v koncesijski pogodbi.
17. člen
(odkup koncesije)
Z odkupom preneha koncesijsko razmerje tako, da koncesionar preneha opravljati javno službo, ki je predmet koncesije, pod pogoji, ki so določeni v koncesijski pogodbi.
18. člen
(odvzem koncesije)
Koncedent lahko ne glede na določila pogodbe koncesionarju odvzame koncesijo:
– če koncesionar ne prične opravljati koncesije v rokih določenih s koncesijsko pogodbo,
– zaradi neopravičene prekinitve opravljanja koncesijske dejavnosti, ki traja več kot sedem dni,
– zaradi ponovljenih hudih in dokumentiranih primerov neučinkovitih storitev po izključni krivdi koncesionarja,
– če je v javnem interesu, da se dejavnost preneha izvajati kot koncesija,
– v primeru stečaja koncesionarja.
19. člen
(viri financiranja)
Za izvajanje koncesije pridobiva koncesionar finančna sredstva iz cene za opravljene storitve, ki jih zaračunava neposredno uporabnikom storitev in drugih virov.
Cena, določena v skladu z 8. členom tega odloka, se uporabnikom določi ločeno za storitve čiščenja in pregleda naprav.
20. člen
(plačilo koncesije)
Koncesionar je dolžan za vsako leto trajanja koncesije do 31. marca iz naslova koncesije plačati koncedentu plačilo na koncesijo najmanj 4% od plačane realizacije ustvarjene s koncesijo v preteklem letu.
Sredstva iz prejšnjega odstavka so prihodek proračuna občine in se uporabijo za razvoj in financiranje lokalnih javnih služb za varstvo okolja.
Podrobnejši pogoji plačila iz prvega odstavka tega člena se določijo v koncesijski pogodbi.
21. člen
(javni razpis in izbira koncesionarja)
Javni razpis za izbiro koncesionarja strokovno pripravi pristojni občinski organ v roku 60 dni po objavi tega odloka.
Za izvedbo javnega razpisa župan imenuje tričlansko komisijo, ki jo obvezno sestavljata en pravnik in en strokovnjak s področja za katerega se podeljuje koncesija.
Javni razpis v imenu občine objavi župan v Uradnem listu Republike Slovenije.
Javni razpis traja od dneva objave do poteka razpisnega roka, ki ne sme biti krajši od 30 dni in ne daljši od 60 dni. Z začetkom razpisnega roka mora biti interesentom na voljo vsa razpisna dokumentacija v kateri so podrobneje opredeljeni kriteriji iz koncesijskega akta za opravljanje gospodarske javne službe. V razpisu se določi datum, ura in kraj odpiranja ponudb.
Javni razpis uspe, če do roka, določenega v razpisu, ponudbo pravočasno in pravilno vložita najmanj dva vlagatelja. Po vsebinski ocenitvi morata ostati najmanj dve popolni ponudbi, ki zadovoljita zahtevanim pogojem razpisa.
Če javni razpis ne uspe oziroma če ni popolnih ponudb, se javni razpis v roku najmanj 30 dni ponovi pod enakimi ali drugačnimi pogoji. Če je neuspešen tudi ponovni javni razpis, se uporabijo določbe za neposredni prenos opravljanja gospodarske javne službe
V postopku izbire koncesionarja se upoštevajo predvsem naslednji kriteriji:
– cena storitev po ceniku,
– kvaliteta in realnost predloženega poslovnega načrta in višina koncesijske dajatve,
– predlagani standard (kvaliteta in obseg) ter ocena storitev (program dela),
– reference ponudnika,
– dokazila o izpolnjevanju pogojev.
Na podlagi opravljene analize o izbiri koncesionarja odloči pristojni občinski organ z upravno odločbo po zakonu o splošnem upravnem postopku. Upravno odločbo o izbiri koncesionarja podpiše direktor/tajnik občine.
Ponudnik, ki se ne strinja z odločitvijo o izbiri koncesionarja, lahko na podlagi določb zakona o splošnem upravnem postopku vloži pritožbo. O pritožbah ponudnikov odloča v upravnem postopku župan občine. Njegova odločitev je dokončna.
Župan v imenu in za račun občine z izbranim koncesionarjem najkasneje v roku 60 dni po pravnomočnosti odločbe, sklene koncesijsko pogodbo.
22. člen
(nadzor nad izvajanjem koncesije)
Nadzor nad izvajanjem koncesije oziroma koncesijske pogodbe opravlja v okviru svojih pristojnosti pristojni občinski organ oziroma pooblaščena institucija.
Koncesionar mora, po predhodni najavi, kadarkoli med delovnim časom, koncedentu posredovati podatke o izvajanju koncesije in omogočiti vpogled v evidenco o izvajanju dimnikarske službe.
23. člen
(odgovornost za škodo)
Koncesionar je polno odgovoren za škodo, ki jo povzroči sam ali pri njem zaposleni delavci pri izvajanju ali v zvezi z izvajanjem gospodarske javne službe uporabnikom ali drugim pravnim in fizičnim osebam.
Koncedent ne nosi nobene odgovornosti za povzročeno škodo, niti odgovornosti proti tretjim osebam.
Če koncesionar v primerih, ki so posledica ravnanja pri njem zaposlenih ljudi, ne zagotovi opravljanja koncesije, lahko opravljanje koncesije začasno zagotovi koncedent s prevzemom javne službe v režijo ali na drug način določen v koncesijski pogodbi.
24. člen
(način poslovanja)
Koncesijo opravlja koncesionar v svojem imenu in za svoj račun, na podlagi pooblastil tega odloka in koncesijske pogodbe.
Koncesionar vodi kataster v skladu s pravilnikom o rokih in načinu čiščenja in pregledovanja kurilnih naprav, dimovodov in prezračevalnih naprav ter o meritvah dimne ali druge emisije kurišč, ki je last koncedenta.
25. člen
Podrobneje se izvajanje koncesionirane gospodarske javne službe določi s koncesijsko pogodbo.
26. člen
(prenos koncesije)
Koncesionar ne more prenesti koncesije na drugo osebo brez soglasja koncedenta.
27. člen
(višja sila)
Koncesionar je dolžan v okviru objektivnih možnosti opravljati koncesijo tudi ob nepredvidljivih okoliščinah, nastalih zaradi višje sile.
Nepredvidljive okoliščine, ki so nastale zaradi višje sile, lahko koncesijsko razmerje prekinejo samo na podlagi dogovora med koncedentom in koncesionarjem.
IV. KAZENSKE DOLOČBE
28. člen
Z denarno kaznijo do 500.000 tolarjev se kaznuje za prekršek:
1. dimnikarska organizacija, če:
– ne pregleda in ne očisti kurilne naprave, dimnega voda ali prezračevalne naprave na način in v rokih določenih s predpisom izdanim na podlagi zakona o dimnikarski službi,
– opravlja dimnikarske storitve izven območja, ki ji je določeno, razen v primerih, določenih z zakonom o dimnikarski službi;
2. podjetje ali druga pravna oseba, če:
– ne poskrbi za to, da so kurilne naprave, dimni vodi in prezračevalne naprave očiščene,
– zaupa samostojno čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov ali prezračevalnih naprav drugi osebi namesto koncesionarju,
– ne odpravi ugotovljenih nepravilnosti in pomanjkljivosti na kurilni napravi, dimnem vodu ali prezračevalni napravi in v njihovi okolici v skladu z odločbo koncedenta oziroma pristojne inšpekcijske službe (tretji odstavek 10. člena tega odloka),
– dimnikarju ne omogoči prostega dostopa do kurilne naprave, dimnega voda ali prezračevalne naprave, ki jih je dimnikar dolžan pregledati ali očistiti, ali mu onemogoči pregled in čiščenje teh naprav ali mu ne dovoli vpogleda v načrte zgradb.
Za prekrške iz prejšnjega odstavka se poleg podjetja ali druge pravne osebe kaznuje tudi odgovorna oseba z denarno kaznijo do 96.000 tolarjev.
29. člen
Z denarno kaznijo do 50.000 tolarjev se kaznuje:
– samostojni dimnikarski obrtnik za prekrške iz 1. točke prvega odstavka 28. člena tega odloka,
– samostojni dimnikarski obrtnik, ki opusti opravljanje dimnikarske službe v nasprotju z določbami 16. člena tega odloka,
– občan, ki samostojno opravlja dimnikarske storitve, čeprav nima strokovne izobrazbe za dimnikarja,
– uporabnik kurilne naprave, dimnega voda ali prezračevalne naprave za prekršek iz 2. točke prvega odstavka 28. člena tega odloka.
V. PREHODNI DOLOČBI
30. člen
Do podelitve koncesije in sklenitve koncesijske pogodbe se gospodarska javna služba določena s tem odlokom izvaja tako, kot pred uveljavitvijo tega odloka.
31. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 301-020/96-04
Tržič, dne 8. februarja 2000.
Župan
Občine Tržič
Pavel Rupar l. r.

AAA Zlata odličnost