Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2000 z dne 24. 3. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2000 z dne 24. 3. 2000

Kazalo

1163. Pravilnik o službenih izkaznicah na obrambnem področju, stran 3408.

Na podlagi petega odstavka 101. člena zakona o obrambi (Uradni list RS, št. 82/94, 44/97, 87/94 in 13/98 – odločba US), izdaja minister za obrambo
P R A V I L N I K
o službenih izkaznicah na obrambnem področju
1. člen
S tem pravilnikom se določa oblika, vsebina, postopek izdaje, zamenjave in prenehanja veljavnosti ter evidenca izdanih službenih izkaznic pripadnikov stalne sestave Slovenske vojske, drugih vojaških oseb v Ministrstvu za obrambo, pripadnikov vojaške policije ter pooblaščenih delavcev in pripadnikov Obveščevalno varnostne službe Ministrstva za obrambo.
Službene izkaznice inšpektorjev Inšpektorata Republike Slovenije za obrambo določajo predpisi, ki urejajo službene izkaznice za opravljanje inšpekcijskega nadzorstva.
2. člen
Službenih izkaznic na obrambnem področju ni dovoljeno posojati ali odtujiti, pa tudi ne odnašati v tujino, razen če to ni izrecno dovoljeno z mednarodno pogodbo ali kako drugače dogovorjeno s tujo državo, kamor odhajajo imetniki službenih izkaznic.
3. člen
Obrazec službene izkaznice pripadnika stalne sestave Slovenske vojske je velikosti 54 x 85,6 mm in odtisnjen na plastično podlago (standard CR 80) z zaščitnimi elementi.
Na sprednji strani identifikacijske kartice so naslednji elementi:
– v levem zgornjem kotu napis “Republika Slovenija”, pod njim napis “Ministrstvo za obrambo”, pod njim pa napis “Slovenska vojska”,
– pod napisi iz prejšnje alinee je fotografija osebe v službeni oziroma bojni uniformi v velikosti 20 x 25 mm,
– pod fotografijo imetnikov lastnoročni podpis,
– v desnem zgornjem kotu je grb Republike Slovenije, levo od njega pa znak Slovenske vojske, pri čemer sta oba v velikosti 10 x 15 mm,
– pod obema grboma je napis “Službena izkaznica” pod njim pa ime in priimek imetnika službene izkaznice,
– pod imenom in priimkom je izpisan čin imetnika službene izkaznice,
– pod činom so datum izdaje službene izkaznice, desno od njega petmestna registrska številka službene izkaznice,
– med datumom izdaje in registrsko številko iz prejšnjega odstavka se podpiše izdajatelj službene izkaznice, njegov podpis pa prekriva odtis pečata.
Na hrbtni strani identifikacijske kartice pa so naslednji elementi:
– od leve proti desni v zgornji vrstici si sledijo rojstni datum imetnika službene izkaznice, višina, teža, barva las in barva oči,
– od leve proti desni v spodnji vrstici pa si sledijo matična številka imetnika službene izkaznice, krvna skupina z Rh faktorjem in kategorija po ženevski konvenciji.
Osnovna barva službene izkaznice po tem členu je rdeča z zaščitnimi elementi, barva tiska je črna, fotografija je barvna, grb Republike Slovenije in znak Slovenske vojske pa sta v originalnih barvah.
Obrazec službene izkaznice po tem členu, označen s številko 1, je sestavni del tega pravilnika.
4. člen
Službene izkaznice drugih vojaških oseb v ministrstvu, ki niso pripadniki stalne sestave Slovenske vojske in tudi niso pooblaščeni delavci Obveščevalno varnostne službe, so po obliki enake kot službene izkaznice iz prejšnjega člena in imajo vse elemente smiselno enake, razen znaka Slovenske vojske in napisa »Slovenska vojska«.
Osnovna barva službene izkaznice po tem členu je modra z zaščitnimi elementi, barva tiska je črna, fotografija je barvna, grb Republike Slovenije pa je v originalnih barvah.
Obrazec službene izkaznice po tem členu, označen s številko 2, je sestavni del tega pravilnika.
5. člen
Službena izkaznica pripadnika vojaške policije Slovenske vojske je sestavljena iz:
– usnjenega ovitka,
– identifikacijske kartice,
– oznaka vojaške policije (slika št. 1), in
– kartončka z najpomembnejšimi pooblastili imetnika službene izkaznice.
Usnjeni ovitek je iz črnega usnja velikosti 70 x 105 mm. Na sprednji strani ovitka je v slepem tisku vtisnjen znak Slovenske vojske.
Na zgornji notranji strani ovitka je prostor za vstavitev identifikacijske kartice. Na spodnjo notranjo stran ovitka je pritrjena značka, ki se da odpeti. Pod značko je na spodnji notranji strani ovitka všit plastificiran kartonček, na katerem so izpisana najpomembnejša pooblastila imetnika službene izkaznice.
Obrazec identifikacijske kartice je velikosti 54 x 85,6 mm in odtisnjen na plastično podlago (standard CR 80) z zaščitnimi elementi.
Na sprednji strani identifikacijske kartice so naslednji elementi:
– v levem zgornjem kotu napis “Republika Slovenija”, pod njim napis “Ministrstvo za obrambo”, pod njim napis “Slovenska vojska”, pod njim pa še napis “Vojaška policija”,
– pod napisom iz prejšnje alinee je fotografija osebe v službeni oziroma bojni uniformi v velikosti 20 x 25 mm,
– pod fotografijo imetnikov lastnoročni podpis,
– v desnem zgornjem kotu je grb Republike Slovenije, levo od njega pa znak Slovenske vojske, pri čemer sta oba v velikosti 10 x 15 mm,
– pod obema grboma je napis “Službena izkaznica”, pod njim pa ime in priimek imetnika službene izkaznice,
– pod imenom in priimkom je izpisan čin imetnika službene izkaznice,
– pod činom so datum izdaje službene izkaznice, desno od njega petmestna registrska številka službene izkaznice,
– med datumom izdaje in registrsko številko iz prejšnjega odstavka se podpiše izdajatelj službene izkaznice, njegov podpis pa prekriva odtis pečata.
Na hrbtni strani identifikacijske kartice pa so naslednji elementi:
– od leve proti desni v zgornji vrstici si sledijo rojstni datum imetnika službene izkaznice, višina, teža, barva las in barva oči,
– od leve proti desni v spodnji vrstici pa si sledijo matična številka imetnika službene izkaznice, krvna skupina z Rh faktorjem in kategorija po ženevski konvenciji.
Osnovna barva identifikacijske kartice je bela z zaščitnimi elementi, barva tiska je črna, fotografija je barvna, grb Republike Slovenije in znak Slovenske vojske pa sta v originalnih barvah.
Petmestna registrska številka identifikacijske kartice je identična številki značke, ki je vtisnjena na njeni zadnji strani in pomeni istočasno tudi številko službene izkaznice.
Na spodnji notranji strani usnjenega ovitka službene izkaznice, pod oznako vojaške policije je vstavljen plastificiran kartonček velikosti 47,5 x 60 mm, na katerem so izpisana najpomembnejša pooblastila imetnika službene izkaznice.
Besedilo, izpisano na plastificiranem kartončku iz prejšnjega odstavka, se glasi:
“Imetnik te izkaznice je pooblaščen, da v primerih, določenih z zakonom, vojaško ali drugo osebo, ki se nahaja na vojaškem ali drugem območju posebnega pomena za obrambo, legitimira, pridrži do prihoda policije ali privede k pristojnemu organu, vstopi v vojaške objekte, se v njih zadrži in opravi preiskavo brez odredbe pristojnega organa, ter nosi in uporabi strelno orožje, kadar opravlja službo.”
Obrazec identifikacijske kartice po tem členu, označen s številko 3, je sestavni del tega pravilnika.
6. člen
Ob prejemu službene izkaznice pripadnika vojaške policije v Slovenski vojski se za čas njene veljavnosti odvzame službena izkaznica pripadnika stalne sestave Slovenske vojske iz 3. člena tega pravilnika in se deponira v oddelku G-1 pri Generalštabu Slovenske vojske.
7. člen
Službena izkaznica pooblaščenega delavca in pripadnika Obveščevalno varnostne službe Ministrstva za obrambo je po obliki enaka kot službena izkaznica pripadnika vojaške policije Slovenske vojske in vsebuje iste elemente, razen napisov »Slovenska vojska« in »Vojaška policija«, ter znaka Slovenske vojske, pri čemer se na tem mestu nahaja oznaka Obveščevalno varnostne službe.
Na sprednji strani ovitka je v slepem tisku vtisnjen znak Obveščevalno varnostne službe.
Na spodnji notranji strani usnjenega ovitka službene izkaznice je nameščena oznaka Obveščevalno varnostne službe (slika št. 2), pod njo pa je vstavljen plastificiran kartonček velikosti 47,5 x 60 mm, na katerem so izpisana pooblastila imetnika službene izkaznice.
Besedilo, izpisano na plastificiranem kartončku iz prejšnjega odstavka, se glasi:
“Imetnik te službene izkaznice je pooblaščen, da izvaja naloge službe v skladu z zakonom o obrambi (Uradni list RS, št. 82/94, 44/97, 87/97 in 13/98 – odločba US) ter z uredbo o Obveščevalno varnostni službi Ministrstva za obrambo (Uradni list RS, št. 63/99).”.
Obrazec identifikacijske kartice po tem členu, označen s številko 4, je sestavni del tega pravilnika.
8. člen
Pripadnikom vojne sestave Obveščevalno varnostne službe se službene izkaznice po tem pravilniku izročijo v uporabo samo za čas opravljanja vojaške službe, hranijo pa se izključno v prostorih Obveščevalno varnostne službe.
9. člen
Službene izkaznice izdaja:
– načelnik Generalštaba Slovenske vojske za pripadnike stalne sestave Slovenske vojske in pripadnike vojaške policije;
– minister za obrambo za druge vojaške osebe v ministrstvu ter za pooblaščene delavce in pripadnike Obveščevalno varnostne službe.
10. člen
Službena izkaznica se zamenja:
– če jo je imetnik izgubil ali je kako drugače pogrešana in je preklicana v Uradnem listu Republike Slovenije;
– če je poškodovana;
– če je imetnik spremenil ime ali priimek;
– če so se spremenili drugi bistveni podatki iz službene izkaznice.
Imetnik službene izkaznice mora v primeru njene izgube to dejstvo nemudoma sporočiti svojemu nadrejenemu, ta pa na primeren način pristojni organizacijski enoti, ki izbriše izkaznico iz evidence službenih izkaznic.
Službene izkaznice, ki so prenehale veljati, je treba komisijsko uničiti.
Komisijo za uničenje službenih izkaznic imenuje minister za obrambo.
11. člen
Službena izkaznica preneha veljati:
– ko imetnik preneha z delom v Ministrstvu za obrambo Republike Slovenije ali je razporejen na dela, za katera se službena izkaznica ne izdaja;
– ko imetnik izgubi pooblastila, ki so podlaga za izdajo službene izkaznice;
– v primeru smrti imetnika.
V primerih iz prvih dveh alinei prejšnjega odstavka mora imetnik vrniti službeno izkaznico svojemu nadrejenemu, ki jo nato posreduje pristojni organizacijski enoti.
12. člen
Generalštab Slovenske vojske in Obveščevalno varnostna služba izvajata administrativno tehnične zadeve v zvezi z izdajanjem službenih izkaznic ter vodita evidenco izdanih službenih izkaznic na obrambnem področju z naslednjimi podatki: ime in priimek imetnika, datum izdaje, petmestna registrska številka, datum prenehanja veljavnosti oziroma nadomestitve službene izkaznice in razlog prenehanja veljavnosti oziroma nadomestitve službene izkaznice.
Za vojaške osebe iz 4. člena tega pravilnika izvajajo administrativno tehnične zadeve v zvezi z izdajanjem službenih izkaznic posamezne organizacijske enote, v katerih so te vojaške osebe zaposlene, evidenco iz prejšnjega odstavka pa vodi Služba za organizacijo in kadre.
13. člen
Upravičencem se izdajo nove službene izkaznice v roku enega leta od uveljavitve tega pravilnika. Ob izdaji in razdelitvi novih službenih izkaznic se morajo stare službene izkaznice vrniti pristojni organizacijski enoti.
14. člen
Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, preneha veljati pravilnik o službenih izkaznicah na obrambnem področju (Uradni list RS, št. 19/91).
15. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 017-02-8/2000
Ljubljana, dne 14. marca 2000.
dr. Franci Demšar l. r.
Minister
za obrambo

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti