Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2000 z dne 24. 3. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2000 z dne 24. 3. 2000

Kazalo

1238. Pravilnik o vrednotenju programov mladinskih društev v Občini Ljutomer, stran 3484.

Na podlagi 21. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl US, 45/94 – odl US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obv. razl., 9/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97 in 74/98 in 59/99 – odl. US) ter 7. in 14. člena statuta Občine Ljutomer (Uradni list RS, št. 62/99) je Občinski svet občine Ljutomer na 11. seji dne 28. 2. 2000 sprejel
P R A V I L N I K
o vrednotenju programov mladinskih društev v Občini Ljutomer
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa pogoje in merila za izvajanje, vrednotenje in razdelitev sredstev mladinskim društvom na območju Občine Ljutomer.
2. člen
Predmet tega pravilnika so sredstva občinskega proračuna za izvajanje letnih programov mladinskih društev.
3. člen
Pravico za pridobitev sredstev za letne programe mladinskih društev imajo nosilci in izvajalci, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo sedež v Občini Ljutomer,
– imajo urejeno evidenco o članstvu,
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za realizacijo programov.
4. člen
Iz proračuna se financirajo programske mladinske dejavnosti, predmet tega pravilnika pa niso sredstva za investicije v prostor.
5. člen
Masa sredstev za financiranje dejavnosti se določa v proračunu Občine Ljutomer. O delitvi sredstev odloča tričlanska komisija.
Komisijo sestavljajo:
– predstavnik Prleškega mladinskega kulturnega centra Ljutomer,
– predstavnik strokovne službe v Občinski upravi občine Ljutomer,
– predstavnik Društva prijateljev mladine Ljutomer.
Komisijo imenuje župan Občine Ljutomer.
6. člen
Finančna sredstva se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa, ki se objavi v Uradnem listu RS v oktobru tekočega leta za naslednje proračunsko leto.
7. člen
Javni razpis obsega:
– osnovne pogoje za prijavo na razpis,
– merila za dodelitev sredstev,
– zahtevano dokumentacijo,
– okvirno višino sredstev,
– rok za prijavo,
– rok za pošiljanje obvestila o izbiri in višini dodeljenih sredstev.
8. člen
Z izvajalci programov sklene Občina Ljutomer pogodbo o financiranju dejavnosti. Podpisnik te pogodbe je župan Občine Ljutomer.
9. člen
Pogodba vsebuje:
– naziv in naslov uporabnika in prejemnika,
– namen za katerega so sredstva dodeljena,
– višino dodeljenih sredstev,
– način nadzora,
– terminski plan porabe sredstev,
– določilo o namenski porabi sredstev in sankcije v primeru nenamenske porabe sredstev.
10. člen
Komisija vloge za finančna sredstva iz proračuna Občine Ljutomer izloči, če ne izpolnjujejo osnovnih pogojev.
II. VSEBINSKA DOLOČILA
11. člen
Programi se točkujejo in letno se določi vrednost točke glede na višino sredstev, ki so zagotovljena v proračunu Občine Ljutomer za ta namen. Sredstva za odobrene programe se v skladu s sklenjeno pogodbo dodelijo v dveh delih tako, da se 50% sredstev nakaže ob podpisu pogodbe, razlika pa ob predložitvi dokazila o realizaciji programa, vendar najpozneje do 1. novembra tekočega leta.
12. člen
Merila za ocenjevanje mladinskih programov:
1. Izobraževalna dejavnost               100 točk
2. Informativna dejavnost                60 točk
3. Kulturna dejavnost                  80 točk
4. Klubska dejavnost                   60 točk
5. Množičnost udeležencev posameznega programa:
10 do 30 članov                     15 točk
30 do 50 članov                     30 točk
50 do 100 članov                     45 točk
nad 100 članov                      60 točk
Komisija uporabi za ocenjevanje izvajalcev merila iz tega pravilnika kot osnovo, lahko pa odloči zaradi specifičnosti določenih programov z navedbo razlogov tudi drugače.
III. PREHODNE DOLOČBE
13. člen
Določila iz 6. člena tega pravilnika se začnejo izvajati v letu 2001. V letu 2000 se javni razpis objavi do 31. 3. 2000 po predhodnem imenovanju komisij.
14. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 025-06-6/00
Ljutomer, dne 6. marca 2000.
Župan
Občine Ljutomer
Jožef Špindler, inž. kmet. l. r.

AAA Zlata odličnost