Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2000 z dne 24. 3. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2000 z dne 24. 3. 2000

Kazalo

1203. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Odranci za leto 1999, stran 3443.

Na podlagi zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94 in 56/98), 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 9/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98) in 14. člena statuta Občine Odranci (Uradni list RS, št. 43/95, 12/96 in 19/99) je Občinski svet občine Odranci na 9. redni seji dne 2. 3. 2000 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračunu Občine Odranci za leto 1999
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Občine Odranci za leto 1999, ki zajema vse prihodke in odhodke proračuna Občine Odranci.
2. člen
Po bilanci zaključnega računa proračuna so znašali v letu 1999:
A) Bilanca prihodkov in odhodkov
I. prihodki                     148,396.000
II. odhodki                     150,279.000
III. proračunski primanjkljaj (I.–II.)         1,883.000
B) Račun finančnih terjatev in naložb
IV. prejeta vračila danih posojil in prodaja
kapitalskih deležev                   679.000
V. dana posojila in povečanje kapitalskih deležev       –
VI. prejeta minus dana posojila in sprememba
kapitalskih deležev (IV.–V.)               679.000
VII. skupni primanjkljaj (I.+IV.)-(II.+V.)       1,204.000
C) Račun financiranja
VIII. zadolževanje                       –
IX. odplačilo dolga                  1,027.000
X. neto zadolževanje (VIII.-IX.)            1,027.000
XI. zmanjšanje sredstev
na računu (III.+VI.+X.)                2,230.000
Pregled prihodkov in odhodkov, pregled finančnih terjatev in naložb ter pregled zadolževanja in odplačila dolga so analitično zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov, v računu financiranja, ki so sestavni del občinskega proračuna.
3. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 73-9/2000
Odranci, dne 2. marca 2000.
Župan
Občine Odranci
Ivan Markoja l. r.

AAA Zlata odličnost