Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2000 z dne 24. 3. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2000 z dne 24. 3. 2000

Kazalo

1231. Odlok o pokopališkem redu Občine Kobarid, stran 3475.

Na podlagi 25. člena zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč (Uradni list SRS, št. 34/84) in 18. člena statuta Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 8/2000) je Občinski svet občine Kobarid na seji dne 24. 2. 2000 sprejel
O D L O K
o pokopališkem redu Občine Kobarid
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se predpiše način in čas pokopa, vrste grobov, okvirne tehnične normative za grobove, vzdrževanje reda, čistoče in miru na pokopališču, postavljanje ali odstavitev spomenikov in vsak drug poseg v prostor na pokopališču, mirovalno dobo za grobove, ureditev mrliških vež in druga vprašanja.
2. člen
Na območju Občine Kobarid so naslednja pokopališča in pripadajoči okoliši:
--------------------------------------------------------------
   Pokopališče     Naselje
--------------------------------------------------------------
1.  Borjana       Borjana
2.  Breginj       Breginj
3.  Drežnica       Drežnica, Drežniške Ravne, Jezerca,
              Koseč, Magozd
4.  Kobarid       Idrsko, Kobarid, Mlinsko, Sužid,
              Svino
5.  Kred         Kred, Potoki, Robič
6.  Perati        Avsa, Jevšček, Livek, Livške Ravne
7.  Logje        Logje
8.  Robidišče      Robidišče
9.  Sedlo        Homec, Podbela, Sedlo, Stanovišče
10.  Staro selo      Staro selo
11.  Sveti Lovrenc    Krn, Ladra, Libušnje, Selce, Smast,
              Vrsno
12.  Trnovo ob Soči    Trnovo ob Soči
--------------------------------------------------------------
3. člen
Pokopališko in pogrebno dejavnost ter urejanje pokopališč v Občini Kobarid opravlja Javno podjetje, ki opravlja gospodarske javne službe, na vaških pokopališčih lahko tudi krajevna skupnost, če ima za to primerno usposobljene izvajalce.
4. člen
Na pokopališču se pokopavajo:
– umrli s stalnim prebivališčem v okolišu pokopališča,
– umrli s stalnim prebivališčem izven okoliša pokopališča, če je bila to želja pokojnika ali njegovih svojcev in prostorske razmere pokopališča to omogočajo,
– osebe, ki so umrle v okolišu pokopališča in nimajo svojcev, ki bi uredili pokop v kraju stalnega prebivališča.
5. člen
Načini pokopa so:
– klasičen pokop, ko se umrli položi v krsto in pokoplje v klasični, vrstni grob ali grobišče,
– žarni pokop, ko se pepel umrlega shrani v žaro in pokoplje v klasični ali žarni grob,
– anonimni pokop, ko se pepel umrlega raztrese na posebej določenem prostoru na pokopališču ali izjemoma zunaj pokopališča po pridobitvi dovoljenja Upravne enote Tolmin.
6. člen
Pokop se lahko opravi vsak dan. Na pokopališčih, kjer so urejene mrliške veže ni pokopov na 1. 1., 1. 5., 1. 11. in 25. 12. V času od 1. 4. do 30. 9. so pokopi lahko od 9. do 18. ure, od 1. 10. do 30. 3. od 10. do 16. ure.
7. člen
Umrle se praviloma čuva v mrliški veži. V krajih okoliša, kjer na pokopališču ni mrliških vež se umrli lahko čuva v drugi mrliški veži v občini, pa tudi doma. Mrliška veža je odprta od 8. do 19. ure, po dogovoru s svojci lahko tudi dlje. V stanovanjskih objektih z več kot dvema stanovanjema v naseljih mestnega značaja, se umrli ne sme čuvati doma, ampak se mora prepeljati v mrliško vežo.
V krajih kjer je mrliška veža, mora biti krsta z umrlim ali žara s pepelom umrlega v mrliški veži najmanj dve uri pred pričetkom pogrebnih svečanosti.
V krajih, kjer ni mrliške veže, se pogrebna svečanost lahko prične na domu umrlega le, če z žalnim sprevodom ni oviran javni promet, sicer se prične na vstopu na pokopališče ali v primeru verskega obreda pred vstopom v sakralni objekt.
II. UREDITEV POKOPALIŠČA
8. člen
Za vsako pokopališče mora upravljalec izdelati pokopališki kataster in načrt pokopališča z razdelitvijo na pokopališka polja (oddelke) in grobove.
Na pokopališčih so dovoljene naslednje zvrsti grobov:
– klasični grobovi – enojni, dvojni, trojni, otroški in grobnice,
– žarni grobovi,
– prostor za anonimne pogodbe,
– prostor za raztrositev pepela.
Graditev novih grobnic na pokopališčih ni dovoljena.
9. člen
Klasični grobovi so globoki 1,5 m in se lahko poglobijo do 2 m, če to dopuščajo geološki pogoji. Dolžina groba je najmanj 2 m, širina enojnega groba je 1 m, dvojnega 2 m.
Žare se shranjuje v žarne, klasične ali druge obstoječe grobove. Globina žarnega groba je 0,7 m, širina 0,6 do 1 m, dolžina 0,6 do 1,2 m. Žarni grob se lahko poglobi za 0,3 m za nove žare.
Prostor za anonimne pokope: anonimni pokopi se opravljajo s pokopom krste ali žare ali raztrositvijo pepela na prostoru pokopališča, ki je za to namenjen, opremljen in urejen.
Prostor za raztrositev pepela: raztrositev pepela se opravlja s posebnim za to določenim priborom na posebno urejenem prostoru za polaganje cvetja in prižiganje sveč.
Predpisane velikosti grobov ne veljajo za obstoječe grobove.
10. člen
Pokopališče mora biti ograjeno z ograjo ali zimzelenim rastlinjem ter praviloma odmaknjeno od drugih objektov.
Če je pokopališče ograjeno z zidom, se nanj na novo ne smejo pritrjevati nagrobne plošče.
Spomeniki, nagrobni okvirji, druga znamenja in grmovnice ne smejo segati preko grobnega prostora.
Vsako pokopališče mora imeti shrambo za orodje, urejeno odlaganje odpadkov in prostor za pričetek pogrebnih slovesnosti. Lokacije se določijo v načrtu pokopališča.
11. člen
Mirovalna doba za grobove znaša 10 let, na pokopališčih, kjer so tla slabše propustna pa 15 let. Prekop groba ali ponoven pokop je dovoljen po preteku mirovalne dobe.
Pri žarnih grobovih ni mirovalne dobe.
III. ODDAJA PROSTOROV ZA GROBOVE V NAJEM
12. člen
Prostore za grobove oddaja upravljalec pokopališča v najem z najemno pogodbo. Najemne pogodbe se sklenejo ob nastavitvi evidenc (pokopališki kataster in načrt) in ob pokopu v nov grob pod pogoji, ki jih določi upravljalec. Najemne pogodbe se sklepajo za nedoločen čas ob pogoju, da najemnik redno plačuje letne pristojbine, ki jih zaračunava upravljalec.
Na pokopališčih kjer so evidence že urejene in se redno obračunava letna pristojbina, se smatra, da so najemne pogodbe že sklenjene.
13. člen
Pri pokopu v nov grob in pri pokopu dosedanjega najemnika ima pravico da najema tisti, ki poravna stroške pokopa. Najemnik groba je lahko le ena oseba, razen če je grobni prostor možno razdeliti v več delov in za posamezen del določiti najemnika.
Pravico do najema je mogoče prenesti na drugega samo s pisno izjavo.
14. člen
Upravljalec pokopališča razveljavi sklenjeno najemno pogodbo:
– če najemnik grobnega prostora po predhodnem pisnem obvestilu ne poravna pristojbine za preteklo leto,
– če najemnik groba ne vzdržuje redno (če nagrobnik ogroža varnost ljudi oziroma je grob zanemarjen) kljub pisnemu obvestilu,
– ob opustitvi pokopališča ali če tako zahteva načrt razdelitve pokopališča.
15. člen
Po razveljavitvi najemne pogodbe se smatra grobni prostor kot opuščen grob do konca mirovalne dobe, na kar se prekoplje in odda drugemu najemniku.
Najemnik grobnega prostora iz razveljavljene pogodbe mora odstraniti opremo groba v 45 dneh po razveljavitvi pogodbe. Po izteku tega roka jo po predhodnem pisnem opozorilu odstrani upravljalec na stroške najemnika in jo odloži na deponiji gradbenih materialov. V času od odstranitve opreme do poteka mirovalne dobe in ponovne oddaje grobnega polja drugemu najemniku, skrbi za minimalno vzdrževanje opuščenega groba upravljalec pokopališča v breme sredstev najemnin oziroma prispevkov za novo grobno polje.
IV. PRIJAVA POKOPA IN POGREBNE SVEČANOSTI
16. člen
Pokop odredi mrliški preglednik po ugotovljeni smrti in določi okvirni čas pokopa. Praviloma mora preteči od trenutka smrti do pokopa ali upepelitve najmanj 36 ur. Točen čas pokopa določi upravljalec pokopališča v dogovoru s svojci umrlega in predstavnikov verske skupnosti, če gre za verski pogreb.
Po ugotovljeni smrti se pokop prijavi upravljalcu pokopališča, s katerim se prijavitelj dogovori o vseh pogrebnih in pokopaliških storitvah.
17. člen
Pogrebna svečanost je sestavni del pogreba in ima javni značaj z namenom spoštovanja do pokojnika.
Na željo pokojnika ali njegovih svojcev se pokop lahko opravi v ožjem družinskem krogu.
18. člen
Pogrebna svečanost se opravi na pokopališču, kjer bo pokop. O pogrebni svečanosti je upravljalec pokopališča dolžan obvestiti javnost na krajevno običajen način.
19. člen
Verski obred s krsto ali žaro se na željo pokojnika ali svojcev opravi v sakralnem objektu.
20. člen
Pogrebna svečanost se prične v mrliški veži ali na za to določenem mestu na pokopališču, pogrebni sprevod se odvija v skladu z nazori umrlega oziroma na željo svojcev.
Udeleženci sprevoda se razvrstijo na krajevno običajen način.
21. člen
Udeleženci pogrebne svečanosti se razvrstijo ob grobu tako, da so neposredno ob njem svojci in sorodniki pokojnika, zastavonoše in praproščaki, nato drugi udeleženci pogreba.
V primeru verskega pogreba se neposredno ob grob razvrstijo tudi predstavniki verske skupnosti z verskimi obeležji.
Krsta ali žara se položi v grob. Istočasno se opravi verski obred. Nato zaigra godba ali pevci zapojejo žalostinko. Sledijo poslovilni govori. Po zadnjem pozdravu z zastavo in prapori je pogrebna svečanost zaključena.
22. člen
Če pri pogrebni svečanosti sodeluje častna enota s strelnim orožjem, da bi izstrelila častno salvo kot zadnji pozdrav pokojniku, mora biti zagotovljena popolna varnost udeležencev pogreba, za kar je odgovoren vodja enote. Častna salva se izstreli pred zaključkom pogrebne svečanosti.
23. člen
V primeru upepelitve pokojnika se pogrebne svečanosti lahko opravijo kot poslovitev pred ali kot pogrebna svečanost po upepelitvi pokojnika v skladu z določili tega odloka.
V. VZDRŽEVANJE REDA IN ČISTOČE
24. člen
Najemniki grobnih polj so dolžni:
– redno vzdrževati grobove,
– redno poravnavati pripadajoče pristojbine,
– postaviti nagrobni spomenik v skladu z arhitektonsko zasnovo pokopališča,
– upravljalcu pokopališča sporočiti spremembo naslova.
25. člen
Obiskovalcem pokopališča in pokopaliških objektov je prepovedano:
– nedostojno vedenje, glasno smejanje, vpitje, žvižganje, kajenje v mrliški veži...,
– hoja po grobovih,
– vodenje živali na pokopališče,
– odlaganje odpadkov izven posod za odpadke,
– sajenje drevja in grmičevja z močno rastjo,
– sajenje okrasnih rastlin tako, da je oviran dostop do drugih grobov,
– onesnaževanje pokopališča in poškodovanje prostorov, naprav, predmetov, nasadov,
– vožnja s kolesom ali motornim vozilom po pokopališču,
– poškodovanje grobov,
– odlaganje zemlje, robnikov ali drugega materiala, ki ostane od prenove grobov v posode za odpadke ali ob zid pokopališča.
VI. UPRAVLJANJE POKOPALIŠČA
26. člen
Upravljalec pokopališča ima pravice in obveznosti:
– ugotavlja pravilnost dokumentov za dovolitev pokopa,
– določi prostor, dan in uro pokopa v sporazumu z naročnikom pokopa,
– oddaja grobove v najem in vodi evidenco najemnikov,
– opravlja pokope in prekope,
– skrbi za red in čistočo v mrliški veži in na pokopališču ter vzdrževanje objektov, naprav, poti, zelenic, zidov in ograje,
– vodi evidenco o grobovih in pokopanih,
– skrbi za zasutje groba najkasneje dve uri po končanem pogrebu, oziroma v primeru večjega števila pogrebov dve uri po zadnjem pogrebu.
VII. KAZENSKE DOLOČBE
27. člen
Z denarno kaznijo 15.000 do 150.000 SIT se kaznuje za prekršek upravljalec pokopališča če ravna v nasprotju s 6., 7., 11. in 26. členom tega odloka. Z denarno kaznijo od 5.000 do 50.000 SIT se za prekršek kaznuje odgovorna oseba upravljalca, ki stori prekršek iz tega člena.
28. člen
Z denarno kaznijo od 5.000 do 20.000 SIT se kaznuje za prekršek posameznika, ki ravna v nasprotju s 7., 10., 24. in 25. členom.
29. člen
Z denarno kaznijo 5.000 SIT se kaznuje za prekršek posameznik na kraju samem, če krši določbe 25. člena.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
30. člen
Krajevne skupnosti, ki so doslej opravljale pokopališko in pogrebno dejavnost na vaških pokopališčih so dolžne v šestih mesecih po uveljavitvi tega odloka obvestiti občino, ali bodo to dejavnost še opravljale.
V primeru, da pogrebno in pokopališko dejavnost prevzame pooblaščeni izvajalec iz 3. člena odloka predstavnik krajevne skupnosti in izvajalca ugotovita stanje pokopaliških objektov, naprav in opreme, urejenost katastra pokopališča, evidenc najemnikov in pokopanih ter se dogovorita o potrebnih uskladitvah.
31. člen
Izvajanje določil tega odloka nadzoruje pristojni občinski upravni organ (komunalno redarstvo) ter pristojne inšpekcijske službe.
32. člen
Z dnem, ko začne veljati ta odlok preneha veljati odlok o pokopališčih in pokopališkem redu v Občini Tolmin (Ur. gl. občin Ajdovščina, Nova Gorica in Tolmin št. 5/82).
33. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v uradnem glasilu.
Št. 062-5/00
Kobarid, dne 24. februarja 2000.
Župan
Občine Kobarid
Pavel Gregorčič l. r.

AAA Zlata odličnost