Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2000 z dne 24. 3. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2000 z dne 24. 3. 2000

Kazalo

1193. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Lenart za leto 1999, stran 3436.

Na podlagi 98. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99), 15. in 109. člena statuta Občine Lenart (Uradni list RS, št. 34/99) je Občinski svet občine Lenart na 10. seji dne 29. 2. 2000 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Lenart za leto 1999
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Lenart za leto 1999.
2. člen
Zaključni račun proračuna se določa v naslednjih zneskih:
A) Bilanca prihodkov in odhodkov:
I. Skupni prihodki              974,227.390,51 SIT
II. Skupni odhodki              986,477.421,35 SIT
III Proračunski primanjkljaj (I.-II.)     12,250.030,84 SIT
B) Račun finančnih terjatev in naložb:
IV. Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev
V. Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev
VI. Prejeta minus dana posojila in spremembe kapitalskih deležev (IV.–V.)
C) Račun financiranja:
VII. Zadolževanje proračuna
VIII. Odplačila dolga              3,637.731,62 SIT
IX. Neto zadolževanje             - 3,637.731,62 SIT
X. Povečanje sredstev na računih        34,291.119,00 SIT
3. člen
Neporabljena sredstva proračuna Občine Lenart za leto 1999 v znesku 18.403.356,54 SIT se prenesejo v leto 2000, kot sredstva na računih.
4. člen
Saldo na računu proračunske rezerve Občine Lenart v višini 7,338.122,30 SIT se prenese v leto 2000.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 40302-1/2000
Lenart, dne 29. februarja 2000.
Župan
Občine Lenart
mag. Ivan Vogrin, univ. dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost