Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2000 z dne 24. 3. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2000 z dne 24. 3. 2000

Kazalo

1235. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za kulturo in izobraževanje Ljutomer, stran 3482.

Na podlagi 35. in 60. člena zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture (Uradni list RS, št. 75/94) in na podlagi 14. člena statuta Občine Ljutomer (Uradni list RS, št. 62/99) je Občinski svet občine Ljutomer na 11. seji dne 21. 2. 2000 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za kulturo in izobraževanje Ljutomer
1. člen
S tem odlokom se spremeni in dopolni odlok o ustanovitvi javnega zavoda za kulturo in izobraževanje v Občini Ljutomer (Uradni list RS, št. 43/93 in 39/98; v nadaljevanju: odlok).
2. člen
V 4. členu se pri dejavnosti zavoda v celoti črta šesta alinea:
– opravlja strokovno-tehnične naloge za področje neprofesionalne kulture in se na koncu dodajo enajsta, dvanajsta, trinajsta, štirinajsta, in petnajsta alinea:
– izdaja publikacij; 22.150 – drugo založništvo,
– izdaja občinskega informacijskega glasila; 22.130 – izdajanje revij in periodike,
– naloge turistično informacijskega centra; 63.300 – s turizmom povezane dejavnosti,
– oblikovanje letnega koledarja kulturnih prireditev v občini; 74.841 – prirejanje razstav, sejmov in kongresov,
– kinooperativna dejavnost; 92.130 – kinematografska dejavnost.
3. člen
Za izvajanje lokalnega časopisa imenuje Občinski svet občine Ljutomer uredniški odbor v skladu z določili statuta Občine Ljutomer.
4. člen
V 5. členu se pri organizaciji zavoda drugi odstavek spremeni tako, da glasi:
Strokovne enote zavoda so štiri:
– knjižnica,
– muzej,
– izobraževanje odraslih,
– galerija in informacijska dejavnost.
5. člen
V 16. členu se doda novi odstavek:
Zavod pridobiva tudi sredstva s kino dejavnostjo. Sredstva, pridobljena s prodajo kino vstopnic, se vodijo ločeno in namensko izkazujejo. S temi sredstvi se pokrivajo stroški predstav in sofinancira vzdrževanje objekta ter modernizacija opreme.
6. člen
Z določbami tega odloka mora javni zavod uskladiti statut in druge akte zavoda v 6 mesecih po uveljavitvi tega odloka.
7. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 67-7/00
Ljutomer, dne 7. marca 2000.
Župan
Občine Ljutomer
Jožef Špindler, inž. kmet. l. r.

AAA Zlata odličnost