Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2000 z dne 24. 3. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2000 z dne 24. 3. 2000

Kazalo

35. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Slovaške republike o sodelovanju v kombiniranem prevozu (BSKSKP), stran 189.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
O RAZGLASITVI ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO SLOVAŠKE REPUBLIKE O SODELOVANJU V KOMBINIRANEM PREVOZU (BSKSKP)
Razglašam Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Slovaške republike o sodelovanju v kombiniranem prevozu (BSKSKP), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 29. februarja 2000.
Št. 001-22-40/00
Ljubljana, dne 8. marca 2000
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO SLOVAŠKE REPUBLIKE O SODELOVANJU V KOMBINIRANEM PREVOZU (BSKSKP)
1. člen
Ratificira se Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Slovaške republike o sodelovanju v kombiniranem prevozu, podpisan v Ljubljani dne 9. februarja 1999.
2. člen
Sporazum se v izvirniku v slovenskem jeziku glasi:*
S P O R A Z U M
MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO SLOVAŠKE REPUBLIKE O SODELOVANJU V KOMBINIRANEM PREVOZU
Vlada Republike Slovenije in Vlada Slovaške republike (v nadaljevanju: pogodbenici) sta se
zavedajoč se, da je nenadomestljiv del blagovne menjave učinkovit mednarodni prevoz blaga,
ob spoznanju, da je treba zaradi okoljevarstvenih razlogov in omejenih zmogljivosti cestnega prevoza z uporabo prednosti železniškega in vodnega prevoza izoblikovati sodoben prevozni sistem zaradi ustvarjanja sprejemljivih alternativ cestnemu prevozu s stališča zaščite prebivalstva in z ekonomskega stališča,
v prepričanju, da razvijanje kombiniranega prevoza pomeni možnost reševanja težav mednarodnega prometa,
ob upoštevanju smotrne uporabe oblik kombiniranega prevoza pri premagovanju morebitnih omejitev v prometni infrastrukturi
in s ciljem vzajemnega sodelovanja
sporazumeli o naslednjem:
1. člen
Splošna določba
Ta sporazum se nanaša na mednarodni kombinirani prevoz blaga v intermodalnih prevoznih enotah kombiniranega prevoza, ki se opravlja deloma z železniškim ali vodnim in deloma s cestnim prevozom s prevoznimi sredstvi, registriranimi pri pristojnih organih držav pogodbenic, in sicer med ozemljema držav pogodbenic ali kot tranzit čez ozemlji držav obeh pogodbenic ali ene od njiju.
2. člen
Izrazi
V tem sporazumu uporabljeni izrazi pomenijo:
a) “mednarodni kombinirani prevoz“ je takšen način prevoza, pri katerem se prazna ali naložena intermodalna prevozna enota kombiniranega prevoza prevaža z železniškim ali vodnim prevozom od terminala za kombinirani prevoz oziroma pristanišča RO-RO na ozemlju države ene pogodbenice do terminala za kombinirani prevoz oziroma pristanišča RO-RO na ozemlju države druge pogodbenice, pri čemer se dovoz in odvoz intermodalnih prevoznih enot kombiniranega prevoza z nakladališč ali razkladališč do najbližjega terminala za kombinirani prevoz oziroma pristanišča RO-RO opravita s cestnim prevozom,
b) “intermodalna prevozna enota kombiniranega prevoza“ je zabojnik dolžine najmanj 6 m, zamenljivo tovorišče, tovorna prikolica, sedlasti polpriklopnik in cestno tovorno motorno vozilo, če je uporabljen drug način prevoza (železniški, vodni prevoz),
c) “dovoz in odvoz po cestnem omrežju“ je prevoz intermodalnih prevoznih enot kombiniranega prevoza s cestnimi tovornimi motornimi vozili med nakladališčem oziroma razkladališčem in najbližjim terminalom za kombinirani prevoz oziroma pristaniščem RO-RO, pri čemer razdalja, merjena po zračni črti, ne sme preseči meje, ki je določena s pravnimi predpisi države pogodbenice,
d) “terminal za kombinirani prevoz ali pristanišče RO-RO“ je kraj nakladanja in razkladanja intermodalnih prevoznih enot kombiniranega prevoza, kjer prihaja do spremembe načina prevoza,
e) “spremljani kombinirani prevoz“ je prevoz cestnega tovornega motornega vozila z železniškim ali vodnim prevozom s posadko cestnega tovornega motornega vozila,
f) “nespremljani kombinirani prevoz“ je prevoz intermodalnih prevoznih enot kombiniranega prevoza z železniškim ali vodnim prevozom brez posadke cestnega tovornega motornega vozila,
g) “RO-LA“ (potujoča avtocesta) je prevoz cestnih tovornih motornih vozil na posebnih železniških vagonih,
h) “RO-RO“ je prevoz cestnih tovornih motornih vozil s posebnim plovilom,
i) “pristojno ministrstvo“ pomeni: za slovensko stran Ministrstvo za promet in zveze Republike Slovenije in slovaško stran Ministrstvo za promet, pošte in telekomunikacije Slovaške republike.
3. člen
Nespremljani kombinirani prevoz
(1) Pogodbenici se dogovorita, da dovoz in odvoz po cestnem omrežju v nespremljanem kombiniranem prevozu na ozemlju države ene pogodbenice s cestnimi tovornimi motornimi vozili, registriranimi v državi druge pogodbenice, lahko opravlja prevoznik samo na podlagi posebnega dovoljenja pristojnega organa države pogodbenice, na ozemlju katere se morata opraviti dovoz in odvoz po cestnem omrežju.
(2) Prevoznik lahko opravlja dovoz in odvoz po cestnem omrežju v nespremljanem kombiniranem prevozu, če je sam pošiljatelj ali če ga za prevoz tovora pooblasti izvajalec kombiniranega prevoza.
(3) Pogodbenici si vzajemno zagotavljata, da sta dovoz in odvoz po cestnem omrežju v nespremljanem kombiniranem prevozu oproščena cestne pristojbine za slovaška vozila v Republiki Sloveniji in davka na motorna vozila v Slovaški republiki za slovenska vozila na razdalji, določeni v skladu s točko c) 2. člena tega sporazuma.
(4) Pogodbenici se v okviru mešane komisije za kombinirani prevoz medsebojno obvestita o terminalih kombiniranega prevoza in se dogovorita o razdaljah, na katerih se lahko opravljata dovoz in odvoz po cestnem omrežju v nespremljanem kombiniranem prevozu.
(5) Cestno tovorno motorno vozilo za opravljanje dovoza in odvoza po cestnem omrežju v nespremljanem kombiniranem prevozu lahko parkira na območju terminala za kombinirani prevoz oziroma pristanišča RO-RO ali na parkiriščih v njuni neposredni bližini kot tudi na zasebnih površinah na podlagi dovoljenja pristojnih organov in v skladu s pravnimi predpisi države, na ozemlju katere je terminal za kombinirani prevoz.
(6) Dovoz in odvoz po cestnem omrežju v nespremljanem kombiniranem prevozu med nakladališčem oziroma razkladališčem ter terminalom za kombinirani prevoz je treba opraviti po najkrajši običajni poti.
(7) Pogodbenici si bosta prizadevali zagotoviti takšne pogoje, ki bodo izvajalce kombiniranega prevoza spodbujali in jim omogočali doseganje dogovorov o medsebojnem sodelovanju tako, da bo izvajalec kombiniranega prevoza v državi ene pogodbenice za dovoz in odvoz po cestnem omrežju v nespremljanem kombiniranem prevozu na ozemlju države druge pogodbenice pridobil prevoznika iz te države.
4. člen
Spremljani kombinirani prevoz
(1) Pogodbenici se obvezujeta, da bosta ustvarjali primerne pogoje za izvajanje spremljanega kombiniranega prevoza z ozemlja države ene pogodbenice na ozemlje države druge pogodbenice ali za tranzit čez ozemlji držav obeh pogodbenic ali ene od njiju.
(2) Pogodbenici se obvezujeta, da bosta vprašanja, povezana z obratovanjem RO-LA, urejali v skladu z možnostmi in potrebami svojih držav.
(3) Pristojni organi držav pogodbenic bodo zagotovili, da čas postanka vlakov, ki obratujejo v sistemu RO-LA, na mejnih postajah ne bo daljši od 30 minut.
(4) Pogodbenici si na podlagi tega sporazuma vzajemno zagotavljata, da za prevozna sredstva pri dovozu in odvozu v cestnem omrežju, ki je vezan na uporabo RO-LA ali RO-RO, prevozne dovolilnice niso potrebne.
(5) Pogodbenici se v okviru mešane komisije za kombinirani prevoz medsebojno obvestita o terminalih kombiniranega prevoza in se dogovorita o razdaljah, na katerih se lahko opravljata dovoz in odvoz po cestnem omrežju v spremljanem kombiniranem prevozu.
5. člen
Dokumenti
Dokumenti, s katerimi se potrjuje uporaba kombiniranega prevoza, morajo biti pri vsakem prevozu po ozemlju države pogodbenice shranjeni v cestnem tovornem motornem vozilu in jih je treba na zahtevo pristojnih organov držav pogodbenic predložiti zaradi kontrole.
6. člen
Podpora kombiniranemu prevozu
(1) Pogodbenici se obvezujeta, da bosta vplivali na izvajalce železniškega in vodnega prevoza in na družbe, ki se ukvarjajo s kombiniranim prevozom, na uskladitev ukrepov za podporo predvsem nespremljanemu kombiniranemu prevozu, v upravičenih primerih pa tudi spremljanemu kombiniranemu prevozu.
(2) Pogodbenici se obvezujeta, da bosta podpirali posodobitev infrastrukture, potrebne za uspešno odvijanje kombiniranega prevoza.
(3) Pogodbenici bosta dovoz in odvoz po cestnem omrežju oprostili prepovedi vožnje, ki velja za cestna tovorna motorna vozila.
(4) Pogodbenici bosta omogočili dovoz in odvoz po cestnem omrežju cestnim tovornim motornim vozilom, ki prevažajo ISO kontejnerje (40 čevljev) v kombiniranem prevozu s skupno maso do 44 ton.
(5) Pogodbenici si bosta prizadevali za prenos carinskih postopkov, ki se nanašajo na intermodalne prevozne enote kombiniranega prevoza, na terminale za kombinirani prevoz.
(6) Pogodbenici si bosta prizadevali, da bodo železniška infrastruktura in mejni postopki v železniškem prometu usklajeni s predpisi in normativi sporazuma AGTC (Evropski sporazum o pomembnih progah mednarodnega kombiniranega prevoza in pripadajočih napravah).
(7) Če bodo RO-LA ali RO-RO uporabljala cestna tovorna motorna vozila, registrirana na ozemlju države ene od pogodbenic, za vožnje z ozemlja ali na ozemlje države druge pogodbenice ali kot tranzit čez ozemlji držav obeh pogodbenic ali ene od njiju, se bo mešana komisija za kombinirani prevoz na svojem zasedanju dogovorila o vzajemnem številu dovolilnic kot nagradnih dovolilnic.
(8) Pri uporabi sistemov RO-LA in RO-RO je možno izdati nagradne dovolilnice po vnaprej določenih merilih, dogovorjenih v mešani komisiji za kombinirani prevoz.
(9) Število nagradnih dovolilnic bodo pristojni organi držav pogodbenic izmenjali enkrat letno.
7. člen
Sodelovanje
(1) Pogodbenici se obvezujeta, da bosta spodbujali izvajalce železniškega in vodnega prevoza, da v sodelovanju z družbami, ki se ukvarjajo s kombiniranim prevozom, pripravijo konkurenčne ponudbe za kombinirani prevoz s posebnim poudarkom na kakovosti prevoza, skrajšanju časa prevoza in izpolnjevanju rokov. Prav tako si bosta prizadevali za izdelavo ekonomsko utemeljenih tarif.
(2) Pogodbenici si bosta prizadevali, da bi cestni tovorni prevoz čim bolj uporabljal prednosti kombiniranega prevoza.
(3) Pogodbenici se obvezujeta, da se bosta medsebojno obveščali o vseh ukrepih, ki bi lahko vplivali na nadaljnji razvoj kombiniranega prevoza. S ciljem razvoja kombiniranega prevoza in razreševanja morebitnih težav lahko katerakoli pogodbenica predlaga sklic mešane komisije za kombinirani prevoz iz 11. člena sporazuma.
8. člen
Kršitev določb
(1) Prevozniki, vključno s svojimi uslužbenci, morajo upoštevati pravne predpise države druge pogodbenice.
(2) Če prevozniki, vključno s svojimi uslužbenci, prekršijo določbe tega sporazuma bodo pristojni organi sprejeli ukrepe v skladu s 15. členom Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Slovaške republike o mednarodnem cestnem prevozu, ki je bil podpisan 21. julija 1994 v Bratislavi.
(3) Pristojni organi se bodo medsebojno obveščali o sprejetih ukrepih.
9. člen
Varstvo podatkov
(1) Pogodbenici se obvezujeta, da podatkov ali informacij druge pogodbenice, ki so povezani z uresničevanjem tega sporazuma, ne bosta izkoristili ali uporabili proti njenim interesom in jih ne bosta posredovali tretji osebi brez predhodnega pisnega soglasja druge pogodbenice.
(2) Varstvo in posredovanje podatkov se bosta izvajali v skladu s pravnimi predpisi pristojne države pogodbenice.
10. člen
Izredni dogodki
Pogodbenici bosta ob prekinitvi prometa v trajanju nad dvanajst ur sprejeli posebne ukrepe, da bi zagotovili odvijanje mednarodnega kombiniranega prevoza.
11. člen
Mešana komisija za kombinirani prevoz
(1) Z namenom izvajanja določb tega sporazuma bosta pogodbenici ustanovili mešano komisijo za kombinirani prevoz. Vsaka pogodbenica imenuje v to komisijo 5 članov, ki jih vodi predstavnik pristojnega ministrstva.
(2) Delovanje mešane komisije za kombinirani prevoz bo določeno s poslovnikom te komisije. Seje mešane komisije za kombinirani prevoz se bodo sklicevale najmanj enkrat letno izmenoma na ozemlju držav pogodbenic.
(3) Mešana komisija za kombinirani prevoz ima pravico predlagati spremembe in dopolnitve tega sporazuma.
(4) Odločitve mešane komisije za kombinirani prevoz so obvezujoče za pristojne organe držav obeh pogodbenic.
12. člen
Veljavnost in odpoved sporazuma
(1) Ta sporazum je treba odobriti v skladu s pravnimi predpisi držav pogodbenic in začne veljati s prvim dnem meseca, ki sledi prejemu zadnjega pisnega obvestila o tej odobritvi.
(2) Ta sporazum se sklepa za nedoločen čas. Vsaka od pogodbenic ga lahko pisno odpove. Sporazum preneha veljati šest mesecev od dne prejema obvestila o odpovedi druge pogodbenice.
(3) Ta sporazum se lahko spreminja in dopolnjuje na podlagi vzajemnega dogovora pogodbenic. Spremembe in dopolnitve morajo biti sprejete po enakem postopku kot ta sporazum.
(4) Določbe tega sporazuma se ne nanašajo na tiste pravice ali obveznosti, ki izhajajo iz drugih, za državi obeh pogodbenic veljavnih sporazumov ali dogovorov.
Sestavljeno v Ljubljani dne 9. februarja 1999 v dveh izvirnikih, vsak v slovenskem in slovaškem jeziku, pri čemer sta besedili enako veljavni.
Za Vlado
Republike Slovenije
mag. Anton Bergauer l. r.
Za Vlado
Slovaške republike
Eduard Kukan l. r.
3. člen
Za izvajanje tega sporazuma skrbi Ministrstvo za promet in zveze.
4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 326-03/99-11/1
Ljubljana, dne 29. februarja 2000
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med.
za
Eda Okretič Salmič l.r.
* Besedilo izvirnika v slovaškem jeziku je na vpogled v Sektorju za mednarodne pravne zadeve Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije.

AAA Zlata odličnost