Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2000 z dne 24. 3. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2000 z dne 24. 3. 2000

Kazalo

1178. Odlok o proračunu Občine Brežice za leto 2000, stran 3425.

Na podlagi 2., 13. in 28. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) ter 30. člena statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 49/99 in 86/99) je Občinski svet občine Brežice na 13. seji dne 14. 3. 2000 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Brežice za leto 2000
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S proračunom Občine Brežice za leto 2000 se zagotavljajo sredstva za financiranje ustavnih in zakonskih nalog občine.
2. člen
Prihodki in odhodki ter drugi prejemki in izdatki proračuna občine Brežice so izkazani v bilanci prihodkov in odhodkov, v računu finančnih terjatev in naložb ter računu financiranja in so obrazloženi v splošnem delu proračuna.
Stanje denarnih sredstev na računu proračuna na koncu preteklega leta je sestavni del proračuna za tekoče leto.
3. člen
Predvideni prihodki in odhodki proračuna Občine Brežice za leto 2000, opredeljeni v splošnem delu so naslednji:
v 000 SIT
-------------------------------------------------------------------------
        Bilanca prihodkov   Račun finančnih        Račun
        in odhodkov      terjatev in naložb   financiranja
-------------------------------------------------------------------------
Prihodki    2,118.839               –      20.130
Odhodki     2,116.969               –      22.000
Presežek      1.870               –        –
Primanjkljaj      –               –      1.870
-------------------------------------------------------------------------
4. člen
Od skupno predvidenih prejemkov občinskega proračuna se v letu 2000 izloči 2,523.000 v proračunsko rezervo občine. Izločanje v občinsko rezervo se izvrši delno vsak mesec, dokončno pa po zaključnem računu za preteklo leto.
Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč kot so potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče.
O uporabi sredstev proračunske rezerve v posameznem primeru do višine 5% odloča župan, o uporabi sredstev obvešča občinski svet s pisnimi poročili. O porabi sredstev rezerve v višini nad 5% odloča občinski svet s posebnim odlokom.
5. člen
V proračunu Občine Brežice za leto 2000 se zagotovijo sredstva splošne proračunske rezervacije v višini do 0,5% prihodkov proračuna iz bilance prihodkov in odhodkov. Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ter jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati.
O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan.
Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se razporedijo v finančni načrt neposrednega uporabnika.
6. člen
Med odhodki proračuna so predvidena tudi sredstva za promocijo občine in pokroviteljstva. O razporeditvi promocijskih sredstev in sredstev za pokroviteljstva odloča župan oziroma od župana pooblaščena oseba in o porabi praviloma dvakrat letno poroča občinskemu svetu.
II. IZVRŠEVANJE PRORAČUNA
7. člen
Uporabniki sredstev občinskega proračuna (v nadaljnjem besedilu: uporabniki) so dolžni uporabljati sredstva le za namene, ki jih opredelijo v svojem letnem finančnem načrtu, izkazanem v posebnem delu proračuna, ki je sestavni del tega odloka.
Sredstva občinskega proračuna se lahko uporabijo tudi za namene sofinanciranja projektov, ki bodo, v skladu z zakonom, odobreni na državni ravni in za katere bo pogojeno sofinanciranje iz občinskega proračuna.
8. člen
Uporabniki morajo izvrševati svoje naloge v mejah sredstev, ki so jim odobrena s proračunom ter so dolžni tekoče spremljati uresničevanje porabe sredstev glede na finančni načrt.
V skladu s sklepom občinskega sveta o prevzemu poroštva za Sadjarsko zadrugo Posavja od Sklada za regionalni razvoj, se v okviru obsega sredstev za kmetijstvo, rezervirajo sredstva za zagotavljanje poroštvenih obveznosti občine, ki se sproščajo mesečno v skladu z dinamiko odplačevanja kredita.
9. člen
Sredstva za izvajanje programov in za delo se proračunskim uporabnikom med letom dodeljujejo praviloma enakomerno kot mesečne akontacije, vendar v odvisnosti od zapadlosti obveznosti ter ob upoštevanju likvidnostnega položaja občinskega proračuna, skladno s 36. členom zakona o javnih financah.
10. člen
Pogodba za nabavo blaga, naročilo storitev in investicijska in vzdrževalna dela v breme proračunskih sredstev se lahko sklene samo skladno s predpisi o javnem naročanju, za kar je odgovorna odgovorna oseba uporabnika.
11. člen
Pogodbe za nabavo opreme, za investicijska in vzdrževalna dela, storitve ter subvencije, ki bodo opravljene v tekočem letu, lahko uporabniki sklepajo le do 15. novembra tekočega leta.
Uporabnik lahko prevzema obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v naslednjih letih le, če je že odprta postavka v proračunu tekočega leta.
Skupaj prevzete obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v naslednjih letih iz naslova investicijskih odhodkov in investicijskih transferov ne smejo presegati 10% skupnih odhodkov proračuna za tekoče leto.
12. člen
Za zakonitost, upravičenost in namembnost porabe proračunskih sredstev odgovarja župan.
Za nadziranje izvajanja pogodbe o upravljanju stanovanjskih hiš, stanovanj in poslovnih prostorov v lasti Občine Brežice, sklenjene med Občino Brežice in Komunalno stanovanjskim podjetjem Brežice, je odgovorna strokovna služba Oddelka za gospodarske javne službe in gospodarske zadeve.
Za nadziranje izvajanja pogodbe o pobiranju komunalne pristojbine na mejnih prehodih in občinskih komunalnih taks, je odgovorna strokovna služba Oddelka za gospodarske javne službe in gospodarske zadeve.
Za nadziranje izvajanja koncesijskih pogodb o izvajanju gospodarske javne dimnikarske službe na območju Občine Brežice je odgovorna strokovna služba oddelka za gospodarske javne službe in gospodarske zadeve.
13. člen
Nosilci sredstev proračuna po posebnem delu so:
– urad župana za: reprezentanco, prevzem pokroviteljstev, promocijo gospodarstva, krajevne skupnosti, stroške občinskih praznovanj, sredstva za politične stranke, stroške delovanja občinskega sveta, stroške za delo občinske uprave - plače, zaščito in reševanje, požarno varnost ter združenje slovenskih častnikov,
– oddelek za splošnopravne zadeve in družbene dejavnosti za: osnovno izobraževanje, otroško varstvo, kulturo, šport, raziskovanje, zdravstvo, delo z mladimi, grobišča ter dejavnost borcev NOB, socialno varstvo, javna dela s področja družbenih dejavnosti,
– oddelek za gospodarske javne službe in gospodarske zadeve za: upravljanje in gospodarjenje z občinskim premoženjem in premoženjem v kompleksu Slovenska vas, investicije in investicijsko vzdrževanje ter opremo občine, materialne stroške občinske uprave, kmetijstvo, turizem, komunalno infrastrukturo in nadzor, ceste, varstvo okolja, stanovanjsko gospodarstvo, stavbna zemljišča, malo gospodarstvo, obrt, trgovino, promet, takso za obremenjevanje okolja, javna dela s področja komunalne infrastrukture,
– zavod za prostorsko načrtovanje in razvoj za: sredstva za planske dokumente, prostorsko izvedbene načrte in prostorsko ureditvene pogoje, lokacijske dokumentacije, geodetske podlage za program prostorsko-izvedbenih aktov občine, energetsko svetovanje in vzpostavitev prostorskega geoinformacijskega sistema občine,
– vodje oddelkov so zadolženi in odgovorni za tekoče spremljanje uresničevanja porabe sredstev, glede na sprejeti namen in obseg sredstev v občinskem proračunu, vsak za svoje področje.
III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
14. člen
S prostimi denarnimi sredstvi na žiro računu Občine Brežice upravlja župan. Prosta denarna sredstva se lahko nalagajo v Banko Slovenije, banke in državne vrednostne papirje ob upoštevanju načela varnosti, likvidnosti in donosnosti naložbe.
15. člen
Če se v teku izvrševanja proračuna ugotovi, da so potrebna dodatna dela ali storitve, ki jih ob spremljanju proračuna ni bilo mogoče predvideti, so pa nujna za izvrševanje predpisov ali za izvršitev storitev, se dodatni odhodki poravnajo v breme drugih postavk posameznega področja proračuna. Spremembe je mogoče izvesti s sprejemom rebalansa proračuna.
16. člen
Uporabnik lahko samostojno prerazporeja proračunska sredstva med podkonti istega konta v okviru proračunske postavke. Župan lahko na predlog uporabnika odobri prerazporeditev proračunskih sredstev med postavkami - konti iste podskupine izdatkov v okviru letnega finančnega načrta uporabnika do višine 1 mio SIT.
Župan o izvršenih prerazporeditvah polletno poroča občinskemu svetu.
Prerazporejanje sredstev med bilanco prihodkov in odhodkov, računom finančnih terjatev in naložb in računom financiranja ni dovoljeno.
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov proračuna izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, se občina lahko kratkoročno zadolži največ do višine 5 % zadnjega sprejetega proračuna. O najetju kratkoročnega posojila odloča župan, o čemer obvesti občinski svet.
17. člen
Občina se lahko dolgoročno zadolžuje na podlagi predhodnega soglasja ministra, pristojnega za finance, pod pogoji, ki jih določa zakon o financiranju občin. Posli zadolžitve, za katere ministrstvo, pristojno za finance ni izdalo soglasje, so nični.
V obdobju začasnega financiranja se lahko občina zadolži le do višine, ki je potrebna za odplačilo glavnice občinskega dolga v tekočem proračunskem letu.
18. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-5/00
Brežice, dne 15. marca 2000.
Župan
Občine Brežice
Vladislav Deržič l. r.

AAA Zlata odličnost